Siirry sisältöön

Destia Oy, ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukainen yhteislupahakemus

Julkaistu 6.3.2020 1.00

Nähtävilläoloaika: 6.3.2020 - 14.4.2020 Destia Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus ja ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, jotka koskevat louhintaa ja murskausta sekä muualta tuodun louheen vastaanottoa. Lisäksi alueella otetaan vastaan puhtaita ylijäämämaita ja asfalttia. Destia Oy hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta.

Dnro TRE: 1549/10.00.03/2020

Hakija

Destia Oy
Hatanpään valtatie 30 A
33100 Tampere

Yhteyshenkilö: Hanna Haukilahti, puh. 040 1825 319

Toiminnan sijaintipaikka

Tampereen kaupunki, Sorilan kylä, osa tilaa Marttila (837-509-2-65), kulkuyhteys alueelle: Kaitavedentie 460 kohdalta.

Toiminta ja sen vaikutukset

Maa-aineslain mukaista ottolupaa haetaan kokonaismäärälle 920 000 m3ktr. Louhittua kiviainesta murskataan keskimäärin 200 000 tonnia, enintään 400 000 tonnia vuodessa. Murskausmäärään sisältyy muualta tuodun louheen murskaus. Lupia haetaan yhteiskäsittelyssä 15 vuodeksi.

Toiminta-alue ja sen ympäristö

Toiminta-aluetta ympäröivät metsätalousalueet. Alueen eteläpuolella on energiapuun varastointikenttä.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat toiminta-alueen rajoilta hieman yli 300 metrin päässä lännessä. Lähin vapaa-ajanasunto sijaitsee pohjoisessa noin 350 metrin etäisyydellä louhittavan alueen rajasta.

Alueelta ei kartoituksessa löytynyt metsälain tai muiden lakien mukaan suojeltavia tai uhanalaisiksi luokiteltuja luontotyyppejä tai lajeja. Alueella ei ole merkittyjä virkistys- tai ulkoilureittejä.

Haettu toiminta

Kallion louhintaa ja murskausta tehdään 1.8.–31.5. siten, että vuodessa on 1–3 louhinta- ja murskausjaksoa. Keskimääräisenä tuotantovuonna toimintapäiviä on noin 67–100 eli noin 3,5–5 kuukautta vuodessa. Haetun 15 toimintavuoden aikana kolmena vuonna louhintaa ja murskausta voi olla myös kesä-heinäkuussa. Yksittäisinä korkean tuotannon vuosina toimintapäiviä on noin 133–200 eli toimintaa on 6,5–10 kuukautta. Louheen vastaanottoa ja mullan tuotantoa voi olla arkipäivisin ympäri vuoden.

Toiminnalle haetaan toiminta-aikoja seuraavasti:

- Murskausta arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00
- Poraamista arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–21.00
- Rikotusta ja räjäytyksiä arkisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00
- Kuormausta ja kuljetuksia arkisin maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00.

Alueella otetaan vastaan puhtaita ylijäämämaita ja asfalttia yhteensä korkeintaan 50 000 tonnia vuodessa, mistä maksimissaan 5000 tonnia on asfalttia. Asfalttia murskataan uuden asfaltin raaka-aineeksi. Ylijäämämaita seulotaan ja niistä valmistetaan multaa.

Toiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä 20–30 käyntiä vuorokaudessa. Yksittäisinä päivinä, esim. kuljetettaessa mursketta tietylle rakennusurakalle, liikenne voi olla hetkellisesti vilkasta, enimmillään 40–60 autoa työpäivän aikana.

Toiminnan loputtua aluetta käytetään varastokenttänä, joten se jätetään tasattuna murskepintaiseksi. Louhoksen seinämät louhitaan pystysuoriksi kallioleikkauksiksi ja porrastetaan. Yli kolme metriä korkeat kallioseinät suojataan ylhäältä kiinteällä aidalla.

Kuvaus toiminnan ympäristövaikutuksista ja toimista ympäristöhaittojen lieventämiseksi

Pöly ja melu

Pölypäästöjä vähennetään murskauslaitoksen osia koteloimalla, kiviaineksen putoamiskorkeutta säätelemällä ja murskattavan kiviaineksen kastelulla. Tarpeen mukaan myös työmaa-alueen kulkuväyliä kastellaan. Louhos ei ole lähimmän asutuksen suuntaan avoin, vaan kallioseinämien ja metsän ympäröimä. Liittymä pidetään puhtaana pölystä.

Melua syntyy louhintatöistä, louheen kuljetuksesta ja syötöstä murskaimeen, murskauksesta, murskeiden kuljetuksesta varastokasoille sekä valmiiden tuotteiden kuormauksesta ja kuljetuksesta. Melua vähennetään sijoittamalla murskain kalliorintauksen, varastokasojen ja meluesteen suojaan. Tehdyn mallinnuksen mukaan louhinnan ja murskauksen keskiäänitaso ei ylitä nk. Muraus-asetuksen raja-arvoja ympäristössä olevilla asuin- tai lomarakennuksilla. Porauksen ja murskauksen yhdessä aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on asuinrakennuksilla suurimmillaan 50 dB(A) ja lomarakennuksilla suurimmillaan 40…45 dB(A). Toiminnalla ei ole yhteismeluvaikutuksia lähimpänä sijaitsevien toisten louhimoiden kanssa.

Tärinä

Louhintaräjäytyksissä syntyy tärinää. Räjäytysten aiheuttama tärinä leviää hetkellisesti alueen lähiympäristöön. Tärinän vaikutusalue arvioidaan laskennallisesti louhintatyön yhteydessä. Tarvittaessa ennen louhintaa tehdään rakennuskatselmukset ja määritetään rakennuskohtaiset tärinän raja-arvot. Keskimääräisenä tuotantovuonna on noin 8–10 räjäytystä.

Maaperä sekä pinta- ja pohjavesi

Louhosalueelta muodostuva valuma arvioidaan vähäiseksi. Hakija esittää, että valumavesiä hallitaan esisijaisesti viivyttämällä niitä louhitulla alueella sekä hyödyntämällä Haukisuota imeytyskenttänä. Valumavesien määrää ja laatua tarkkaillaan ja mikäli louhinta-alueella tai Haukisuolla havaittaisiin haitallista tulvimista, valumavedet esitetään käsiteltäväksi ja viivytettäväksi allasmaisella rakenteella, joka rakennetaan Haukisuon läpi kulkevaan pohjoisimpaan ojaan. Viivytysrakenteen rakentamisen aikana veteen irtoaa orgaanista ainesta.

Normaalitoiminta ei vaikuta pintaveden laatuun eikä määrään.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat hakemuksen julkisilta osin ovat nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 6.3.–14.4.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana osoitteeseen:

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Asian valmistelijan yhteystiedot: Jaana Lappeteläinen, puh. 040 8063 448, sähköpostiosoite: [email protected]

Asian ratkaisee Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto.

Tampereella 5.3.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO