Siirry sisältöön

Mikä etsivässä työssä on niin ihmeellistä?

Julkaistu 6.10.2021 16.24
Tampereen kaupungin etsivä työ juhlisti 30-vuotista taivaltaan syyskuussa 2021. Hankkeena Tampereella alkaneesta kokeilusta on kasvanut valtakunnallisesti merkittävä työmuoto, etsivä nuorisotyö, jota toteutetaan lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön etsivässä työssä työskentelee johtava ohjaaja ja seitsemän työparia, joista neljä työskentelee Tampereen eri alueilla kenttätyössä ja kolme työparia opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella etsivässä nuorisotyössä.
Pitkospuut havumetsässä.
 

Onko etsivä työ tukihenkilötoimintaa, palveluohjausta, huoltopäivystystä vai kenties palvelu, joka hakee lintsaavat nuoret kotisohvalta kouluun? Etsivän työn käsite on monille edelleen pimennossa, vaikka etsivä työ onkin tullut tunnetummaksi ja nimikkeen alle mahtuu monenlaisia työmuotoja ja kohderyhmiä. Tässä kirjoituksessa pohditaan etsivää työtä Tampereen kaupungin etsivän työn ohjaajien ja nuoren näkökulmista.

Etsivä työ tavoittaa nuoria heidän omista arjen toimintaympäristöistään ja verkostojen kautta

Etsivän työn tavoitteena on etsiä, tavoittaa ja kohdata ihmisiä, jotka ovat palveluiden ulkopuolella tai eivät tule niissä autetuiksi. Tampereen kaupungin etsivä työ kohdentuu 16–30-vuotiaisiin tamperelaisiin nuoriin. Etsivä työ on liikkuvaa, joustavaa ja asiakkaan tarpeet huomioivaa yksilötyötä sekä alueille ja asiakkaiden omiin ympäristöihin jalkautuvaa matalan kynnyksen kohtaamistyötä.

Tampereen kaupungin etsivä nuorisotyö työskentelee kumppanuussopimuksen mukaisesti pääasiassa Puolustusvoimista, Siviilipalveluskeskuksesta, työllisyyspalveluista ja Kelasta etsivään työhön ohjattujen nuorten kanssa. Muita etsivää nuorisotyötä tekeviä tahoja Tampereella ovat Nauha ry ja Silta-Valmennusyhdistys. Nuori voi ohjautua etsivään työhön myös oman yhteydenoton kautta tai läheinen voi nuoren luvalla olla yhteydessä etsivään työhön. Etsivän kanssa voi asioida myös täysin anonyymisti.

Kenttätyössä kohdataan alueen nuoria julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa kulkien ja havainnoiden aluetta. Kohtaamiset kentällä voivat olla lyhyitä tai satunnaisia mutta pitkäjänteisen työn lomassa syntyy vähitellen myös luottamuksellisia ja pitkäkestoisia asiakkuuksia. Kentällä etsivän työn tarkoituksena on olla helposti nuorten ja nuorten aikuisten tavoitettavissa myös virastoaikojen ulkopuolella. Etsivä työ vie apua ja tukea sinne missä nuoret ovat sekä ovat kartalla alueiden ilmiöistä, tarpeista ja verkostoista.

Yhteistyön rakentaminen nuorilähtöisesti

  • Tutustuin etsivään työhön tilanteessa, jossa päällimmäinen arkeani, elämääni ja menneisyyttäni värittävä tunne oli kaiken läpäisevä häpeä. Olin juuri pääsyt irti ihmissuhteesta, joka oli vuosien ajan myrkyttänyt sitä, miten näen itseni ja muut ihmiset. Luottamusta maailmaan ei siis juuri ollut - se ainoastaan tuntui kertovan minulle, että oikeastaan oli ihan oma syy, että olin tilanteessa, jossa olin.

Nuori määrittelee itse tarpeensa ja missä asioissa hän tarvitsee apua, riippumatta siitä mitä kautta nuori on etsivään työhön ohjautunut. Yhteistyö aloitetaan aina nuoren tahdosta ja toiveesta. Etsivän tehtävänä ei ole määritellä tai sanella asioita, vaan yhdessä nuoren kanssa etsiä nuorta hyödyttäviä ja hänen tarvitsemiaan palveluita ja tukimuotoja. Etsivä voi antaa vaihtoehtoja ja näkökulmia sekä kannustaa ja motivoida nuorta tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin. Asioita ei tehdä puolesta, vaan yhdessä opetellen ja kokeillen. Työskentelyn keskiössä on kohtaaminen ja dialogisuus, sekä lupaus siitä, ettei kaikessa tarvitse pärjätä yksin.

  • Etsivä työ oli ensimmäinen taho, joka kohtasi minut ihmisenä eikä asioina, jotka minulle on tapahtunut. Tästä syystä keskinäisen luottamuksen rakentaminen myös oli vaivatonta, joka mahdollisti sen, että valtavaa asioiden vyyhtiä lähdettiin purkamaan yksi lanka kerrallaan. Pian se vyyhti ei enää ollutkaan niin valtava. Kuppi kahvia ja “onpa paska tilanne, mitä haluut, että tehdään sille?" osoittautui paljon paremmaksi ratkaisuksi kuin “otat vaan ittees niskasta kiinni."

Etsivä työ pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, joka huomioi ihmisen ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Ihminen on merkityksellinen ja tärkeä huolimatta hänen lähtökohdistaan, taustoistaan, kyvyistään ja muista ominaisuuksistaan. Hänet kohdataan ilman ennakkoluuloja ja käsityksiä sekä häntä vahvistetaan omassa toimijuudessaan.

  • Etsivässä työssä parasta onkin juuri se, että etsivä ei kysy nuorelta ainoastaan “kuka olet", vaan myös “mitä tarvitset." Nuoret ovat tottuneet navigoimaan yhteiskunnassa, jossa joku muu aina heitä itseään paremmin tietää, minkälaista tukea he tarvitsevat. On lannistavaa kerta toisensa jälkeen yrittää kertoa omista tarpeistaan ja toiveistaan oman elämänsä suhteen vain, jotta joku voisi kertoa sinulle, että ethän sinä oikeasti ymmärrä tästä mitään. Etsivä työ ottaa jokaisen nuoren vastaan sellaisena, kuin nuori tulee paikalle.

Nuoren kokemaa syyllisyyttä tai häpeää tilanteestaan tai tekemistään valinnoistaan vähennetään kohtaamalla nuori avoimesti ja tasavertaisesti. Tutustuessa nuoreen ja hänen elämäntilanteeseensa ymmärretään millaisissa asioissa nuori voisi tarvita apua ja miten häntä voitaisiin parhaiten auttaa. Yhdessä nuoren kanssa etsitään hänelle sopivimmat palvelut ja toimijat, joiden avusta hän voisi hyötyä. Nuorelle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan koskien hänen elämäänsä tai kulloistakin tilannetta. Etsivä tekee nuoren luvalla myös monialaisesti yhteistyötä eri palveluiden ja toimijoiden kanssa, tukien ja vahvistaen nuoren olemassa olevien palveluiden toimivuutta ja nuoren kiinnittymistä niihin.

Voimavara- ja ratkaisukeskeistä työskentelyä nuoren toimijuutta vahvistaen

Nuorten elämäntilanteet ja haasteet ovat moninaisia ja nuorilla on usein monenlaisia tarpeita. Etsivä voi auttaa ja tukea nuorta monissa asioissa kuten etuuksien hakemisessa sekä asumiseen, opintoihin, päihteisiin, työllistymiseen tai vaikkapa terveyteen liittyvissä haasteissa. Etsivä kuuntelee ja luo toivoa sekä näkee nuoren voimavaroja ja onnistumisia silloinkin, kun nuori ei itse niitä näe. Etsivän kanssa nuoren on turvallista ja luottamuksellista pohtia elämänvalintoja ja suunnitella tulevaisuutta.

  • Ajatus, jossa hankaluudet, vastoinkäymiset tai ihan vaan arjenhallinnan hankaluuden ongelmat ovat lähtökohtaisesti yksilön oma vika ja syytä, ohittaa valtavan määrän rakenteellisia kysymyksiä eriarvoisuudesta. Kun ihminen tarvitsee apua, oli kyse sitten puhelusta virastoon, taloudenhallinnasta tai rikoksen uhriksi joutumisesta, ensisijaista ei ole tarkastella, että mikä kaikki avuntarpeeseen on johtanut. Ensisijaista on, että apua tarvitseva saa tarvitsemaansa apua: Kun jokin tilanne tai tehtävä painaa mieltä, on kohtuuton vaatimus, että henkilön pitäisi ensin analysoida omaa asemaansa ja kokemaansa, jotta hän voisi saada apua, joka hyödyttää häntä.

Etsivä kulkee nuoren niin halutessa mukana byrokratiaviidakossa tulkaten viranomaiskieltä ja -toimintaa ja voi lähteä myös nuoren mukaan esimerkiksi virasto- ja tutustumiskäynneille. Tavoitteena on, että nuori oppii toimimaan palveluissa itsenäisemmin, osaa ja uskaltaa kysyä neuvoa eri paikoista ja ratkaista arjessaan eteen tulevia pulmia.

  • Miksi ihmeessä yhtään kenenkään pitäisi osata esimerkiksi tulkita ammattilaisillekin vaikeaselkoista virastokieltä tai vaikka hakea juuri oikeaa, itselleen kuuluvaa taloudellista tukea, jos näitä asioita ei ole aiemmin elämässään kohdannut? Ainakaan minun kouluaikoinani ei opetettu kelan tai veroviraston kanssa asiointia - paras neuvo, mitä sukupolveni on näihin asioihin saanut, on että “ota puhelin käteen, soita ja kysy." Jos ohitetaan se, että tämäkään ei ole kaikille helppoa, voinemme olla kaikki yhtä mieltä siitä, että minkäänlaisia kysymyksiä on vaikea esittää, jos ei ensinnäkään tiedä, että mitä oikein pitäisi tietää. Tämä on se kynnys, jota etsivä työ on madaltanut, mutta jonka soisin madaltuvan entisestään: Moni nuori ei kehtaa hakea apua asioihin, koska tuntuu että niiden asioiden pitäisi olla itsestään selviä.

Työskentelyssä voidaan hyödyntää myös toiminnallisuutta mahdollisuuksien mukaan. Tapaamisia voidaan toteuttaa vaikkapa museossa, metsässä, laavulla tai lenkkipolulla. Nuotta-valmennuksista haetaan voimavaroja arjenhallintaan ja haastetaan omia rajoja turvallisesti elämysten äärellä. Joskus voidaan perustaa pienryhmätoimintaa nuorten tarpeista tulevien teemojen ympärille. Aika usein kahvikupillinen ja pari kuulevia korvia on hyvä ja riittävä työkalu antamaan nuorelle toivoa sekä eteenpäin vievän tunteen siitä, että hän on merkityksellinen, tärkeä ja pystyvä. Työssä on hyvä pitää mielessä, etteivät kaikki nuoret ole luontevimmillaan face to face -tapaamisissa toimistoissa. Etsivällä onkin monenlaisia keinoja ja tapoja olla yhteydessä nuorten kanssa esimerkiksi digitaalisuutta hyödyntäen.

Etsivä työ on myös vaikuttamistyötä. Niin kenttä- kuin yksilötyössä havaittuja ja nuorten esiintuomia epäkohtia sekä yleistä ilmiötietoa nuorten elinoloista viedään eteenpäin esimerkiksi verkostoihin ja päättäjille. Nuoria kannustetaan ja tuetaan antamaan palautetta palveluista ja ottamaan kantaa hänelle itselleen tärkeisiin asioihin.

Nuori voi vaikuttaa itse lähiyhteisöihinsä ja ympäristöönsä esimerkiksi Lumipallo-toiminnan tai kokemusasiantuntijatoiminnan kautta. Mahdollistamalla yhteisöllistä ja vertaisuutta hyödyntävää toimintaa nuoret eivät ole vain asiakkaita tai yhteiskunnan erilaisten toimien ja toimenpiteiden kohteita. Vahvistamalla nuorten aktiivista toimijuutta mahdollistetaan myös merkityksellisyyden kokemusta ja myönteisten vaikutusten ulottumista pidemmälle nuorten omaan elämään sekä lähiyhteisöihin.

Mikä etsivässä työssä on erityistä?

Etsivän työn yhtenä erityisenä piirteenä on, että siinä yhdistyvät sosiaali- ja nuorisotyön rajapinnat. Etsivässä työssä ei toimita kuitenkaan viranomaisstatuksella eikä tehdä kirjauksia tai päätöksiä. Työhön sisältyy rakenteita, suunnitelmallisuutta, tilastointia sekä työhyvinvointia lisääviä tekijöitä. Työyhteisössämme on monenlaista erityisosaamista ja sosiaali- ja nuorisotyön koulutustaustaa, joka on tiimimme vahvuus. Pyrimme säännöllisesti kehittämään työtämme ja osaamistamme, jolloin pysymme ajan hermolla ilmiöistä ja nuorten elämää koskevista asioista. Etsivä ei ole kuitenkaan kaikkitietävä ammattilainen, vaan pääsemme säännöllisesti työssämme etsimään tietoa ja opettelemaan uusia asioita. Emme pystyisi tekemään työtämme ilman moniammatillisia verkostoja ja muita palveluja. Usein konsultoimme ja yhdistämmekin osaamisemme muiden ammattilaisten kanssa.

Etsivän ja nuoren välinen yhteistyö on hyvin joustavaa ja nuoren määriteltävissä. Nuoren itsemääräämisoikeutta ja valintoja kunnioitetaan. Yhteistyön aikana luodaan luottamuksellinen suhde, kuunnellaan nuorta ja annetaan hänelle aikaa. Etsivässä työssä pyritään siihen, että nuori on aina oikeassa paikassa. Nuoren kanssa tehtävässä yhteistyössä ei ole määräaikoja, sanktioita tai rangaistuksia. Tästä huolimatta työskentely on hyvin tavoitteellista ja suunnitelmallista. Tavoitteet ja työskentelyn suunnan määrittelee nuori itse. Nuorilla on hyvin erilaiset voimavarat, tiedot, taidot, keinot ja kyvyt toimia mutta jokainen nuori on itse ohjaksissa omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä ja valinnoissa. Mikäli yhteistyö päättyy tai nuorta ei enää tavoiteta, voi hän aina ottaa uudelleen yhteyttä.

  • Tärkein viesti, minkä etsivä voikin välittää, on, että mikään asia ei ole liian pieni tai turha.

Etsivän työn erityisyys on madaltaa tai jopa poistaa työskentelyn edestä kynnyksiä ja esteitä, joihin asiakkaat usein apua hakiessaan törmäävät. Eräs hienoimmista nuoren antamista palautteista oli, kun hän kertoi, että ensimmäistä kertaa hänellä oli olo, ettei ole ammattilaisen arvioinnin ja arvostelun kohteena vaan yhteistyö etsivän kanssa oli “ihmiseltä ihmiselle". Kun kohtaamisesta riisutaan tittelit ja viranomaisuus sekä valta ja kontrolli, on mahdollisuus aitoon kohtaamiseen ja dialogiin.

  • Olin itsekin tottunut kahdenlaiseen reagointiin valottaessani tilannettani edes hieman: Ihmiset joko kauhistelivat ja voivottelivat tai sitten sain nipun neuvoja, joita en pyytänyt, siitä, miten olisin tämän kaiken voinut välttää. Koen, että tämä asenneilmapiiri on keskeinen syyllinen siihen, että erityisesti nuorten on vaikea hakea apua vaikeuksiinsa - miksi minunkin oli. Olen pohjattoman onnellinen, että tein niin, sillä etsivän työn kanssa tällaisia huomautteluja tai asenteita en ole kohdannut missään vaiheessa.

Etsivä työ ei ole kuitenkaan ihmeidentekijä eikä sen tarkoituksena ole paikata tai korvata olemassa olevia palveluita. Etsivälle pitää olla selkeä tarve ja rooli nuoren tilanteessa. Ohjaavan tahon on hyvä pohtia yhdessä nuoren kanssa, voisiko itse ohjata nuorta suoraan oikeaan palveluun tai tukea häntä joustavasti, vaikka hieman pidempään eri palveluiden välillä. Valitettavasti muiden palveluiden ruuhkautuminen näkyy suoraan nuorten haasteiden ja pahoinvoinnin syventymisenä. Tällä hetkellä etsivässä työssä kannatellaankin vahvasti palveluiden välissä olevia nuoria.

  • Jotta etsivä työ voi saavuttaa täyden potentiaalinsa, on myös muiden yhteiskunnallisten toimijoiden ja elinten entistä paremmin keskityttävä pitämään huolta, että nuori voidaan kohdata yksilönä, jolla on yksilölliset tarpeet ja vaikeudet. Sillä välin on ihanaa, että on Etsivän työn kaltainen taho, jonka kanssa kiroilla sitä, kun mikään ei toimi.

Tämän tekstin on kirjoittanut:
Piki Rantanen
Etsivän työn ohjaajat: Miia Kivistö, Petteri Aarnio, Saija Paronen

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat