Siirry sisältöön

Omannäköisempää elämää kartoittamassa - positiivinen psykologia aikuissosiaalityön apuna

Julkaistu 28.5.2020 17.04
Mihin aikasi menee? Mikä elämässäsi sujuu hyvin? Minkä asioiden tulisi pysyä ennallaan? Mitä muut ihmiset arvostavat sinussa? Missä tilanteissa innostut? Ketkä ihmiset antavat sinulle energiaa? Nämä ovat esimerkkejä kysymyksistä, joita olemme alkukartoituskeskustelussa esittäneet maahanmuuttajapalvelujen uusille asiakkaille.
Itsetuntemuksen aakkoset -ryhmätoiminta käynnissä.
 

Oleskeluluvan saaneen maahanmuuttajan valmiudet kotoutua tulee lain mukaan selvittää kunnassa, jos maahanmuuttaja ei ole suoraan ohjautumassa työttömäksi työnhakijaksi elämäntilanteensa, ikänsä tai perhesyiden vuoksi. Työnhakijoiden alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma tehdään TE-palveluissa.

"Target - tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta" on opetushallituksen rahoittama verkostoyhteistyöhanke (2018-2020). Työskentelen projektisuunnittelijana aikuissosiaalityön palveluissa maahanmuuttajapalvelujen tiimissä. Osahankkeessa kehitetään alkukartoitusmallia, jotta ns. työvoiman ulkopuolisilla asiakkailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia ja tulla osallisiksi uudessa kotikaupungissa ja yhteiskunnassa.

Hankkeessa kehitelty malli perustuu vahvuus- ja voimavarakeskeisyyteen. Jokaisella asiakkaalla nähdään olevan voimavaroja, vahvuuksia, taitoja ja arvoja, joiden tunnistaminen ja käyttöönotto edistävät hänen hyvinvointiaan. Kartoittaja laatii omatyöntekijän ja asiakkaan jatkotyöskentelyä varten yksilöllisen suosituksen niistä palveluista, jotka edistäisivät oppimista ja osallisuutta parhaalla mahdollisella tavalla hänen elämäntilanteessaan.

Alkukartoitus täydentää sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviota. Target-mallin mukainen alkukartoituskeskustelu ei ole pelkkä kyselytuokio, vaan se valmentaa ja tukee asiakasta tulevaisuuden hahmottamisessa. Asiakas kutsutaan myös kielitaidon lähtötason ja oppimisvalmiuksien testiin, jotta osaamme ohjata hänet oikeaan kielenopetuksen tasoryhmään. Saamme testin kautta lisätietoja mm. luku- ja kirjoitustaidosta sekä matemaattisista valmiuksista. Eräs omatyöntekijä kuvaili alkukartoituksen hyötyjä seuraavasti:

- Mielestäni alkukartoituksista saamani tärkein hyöty on se, että lasta kotona hoitavaa asiakasta "valmistellaan" jo henkisesti koulutukseen ja työelämään. Hänelle annetaan tietoa siitä, että Suomessa hänen on mahdollista opiskella ja saada työpaikka. Asian prosessointi voi ainakin joidenkin asiakkaiden kohdalla vaatia pitkänkin ajan ja se on hyvä aloittaa ajoissa.

- On myös hienoa, että alkukartoituksissa nostetaan esiin asiakkaan vahvuuksia ja osaamista. Näiden asioiden esille nostaminen on valitettavasti monille asiakkaille vaikeaa ja he tarvitsevat tukea löytääkseen niitä itsestään. Koen että alkukartoitus voi olla voimaannuttava kokemus, joka pitkällä tähtäimellä edistää esimerkiksi kotiäitien työllistymistä.

"Hyvän elämän tiede" sosiaalityön täydentäjänä

Alkukartoituksiin ja hankkeessa pilotoituun "Itsetuntemuksen aakkoset" -ryhmätoimintaan on sovellettu positiivista psykologiaa. Kyseessä on suhteellisen nuori tieteenala, jossa keskitytään yksilön ja yhteisön hyvinvointia lisääviin tekijöihin. Sitä kutsutaankin joskus "hyvän elämän tieteeksi". Sosiaalityössä puolestaan on tavoitteena ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia. Näiden kahden voidaan katsoa täydentävän toisiaan erinomaisesti. Eräs omatyöntekijä huudahtikin kerran palaverissa, että juuri tätä tarvitaan ongelmapuheen rinnalle! Omatyöntekijä auttaa asiakasta vaikeutuneen elämäntilanteen yli ja alkukartoituksen kautta hän saa hyödyllistä lisätietoa siitä, mikä asiakkaan arjessa toimii hyvin ja mikä häntä innostaa.

Itsetuntemuksen aakkosista tuli hittikonsepti. Voit lukea siitä ja hankkeen muista kokeiluista lisää Targetin blogista:

Kyseessä on lyhytkurssi, jonka aikana perehdytään harjoitusten, keskustelujen ja vertaistuen kautta stressin ja unen hyvinvointivaikutuksiin, voimavaroihin, vahvuuksiin, arvojen mukaiseen elämään, omiin taitoihin sekä realististen tavoitteiden asettamiseen.

Vaikka hankkeen kohderyhmänä ovat olleet maahanmuuttajataustaiset asiakkaat, soveltuu positiivinen psykologia lähestymistapana kaikenlaisiin asiakastilanteisiin, asiakkaan ikään, uskontoon, kieleen, sukupuoleen ja kansalaisuuteen katsomatta. Hyvä itsetuntemus on edellytys merkityksellisen ja innostavan tulevaisuuden suunnitellulle.

Tämän tekstin oon kirjoittanut:
Projektipäällikkö
Tiina Piispanen
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat