Siirry sisältöön

Veden laadun ja määrän automaattiset mittaukset ovat käynnissä Vuoreksessa ja Hiedanrannassa

Julkaistu 4.2.2019 8.56
Vuoreksessa on yksi pohjoismaiden laajimmista luontoperustaisista hulevesijärjestelmistä. Kokonaisuus kostuu viherpainanteista, biosuodattimesta, kosteikoista, laskeutusaltaista ja tulvaniityistä. UnaLab-hanke seuraa automaattisten mittausten avulla järjestelmän kykyä puhdistaa hulevesiä ja pienentää virtaamia.
Hulevesien laatua seurataan mittauspisteellä.
 

Erityisesti kiinnostaa talviaikainen puhdistuskyky pohjoisissa oloissa ja erilaisilla virtaamilla. Lisäksi tutkitaan rakennustyömaan hulevesijärjestelmän - laskeutusallas ja hiekkasuodatin - kykyä puhdistaa sameita ja ravinnepitoisia työmaavesiä. Mittaukset ovat käynnissä ympärivuotisesti neljällä mittausasemalla. Nykyaikaiset laitteistot koostuvat erilaisista antureista sekä tiedonsiirto- ja puhdistustekniikasta. Automaattisesti mitataan pH:ta, lämpötilaa, sameutta, sähkönjohtavuutta, nitraattia, kemiallista hapenkulutusta ja virtaamaa.

Hiedanrantaan on joulukuussa 2018 valmistunut biosuodatin vanhan sellukaatopaikan ravinteikkaitten valumavesien puhdistukseen. Biosuodatin on yksi UnaLab-hankkeessa toteutetuista kokeiluista. Siinä ravinteikkaita suotovesiä puhdistetaan muun muassa turpeen, kevytsoran ja Hiedanrannassa tuotetun biohiilen avulla. Sellukaatopaikan vesistä aiheutuvien hajujen poistoon käytetään aktiivihiiltä. Suodattimen puhdistuskykyä tutkitaan kahden automaattiaseman avulla. Tutkittavia muuttujia ovat pH, sameus, sähkönjohtavuus, lämpötila ja virtaama.

Automaattisesti mitattujen suureiden avulla pystytään laskemaan veden fosfori-, -typpi- ja kiintoainepitoisuuksia sekä tekemään ravinne- ja kiintoainekuormituslaskelmia. Automaattimittausten rinnalla otetaan säännöllisesti manuaalisia vesinäytteitä, joiden avulla varmistetaan mittausten oikeellisuus.

Automaattimittarit on sijoitettu yhtä mittausasemaa lukuun ottamatta tähän tarkoitukseen rakennettuihin mittauskaivoihin. Laitteiden huoltaminen on näin helpompaa. Mittarit toimivat akuilla, jotka latautuvat aurinkopaneeleista saatavalla energialla. Mittaukset tapahtuvat vuodenajasta riippuen 15 minuutista tunnin välein. Datan lähetys tietopalveluun tapahtuu kuudesti päivässä.

Käsityöltä ei vältytä vaikka kyseessä ovat automaattimittaukset. Sameissa vesissä mittarit likaantuvat helposti ja tämän estämiseksi antureissa on automaattisia puhdistusjärjestelmiä: paineilmapuhdistusta ja pyyhkimiä. Näistä huolimatta mittarit vaativat säännöllistä manuaalista puhdistusta ja kalibrointia. Automaattisilla mittausjärjestelmillä voidaan kuitenkin saada luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa veden laadusta. Jatkuvatoimisista mittareista on hyötyä etenkin tilanteissa, joissa veden laadussa on suurta ja nopeaakin vaihtelua ja johon perinteisellä vesinäytteenotolla ei ole mahdollista päästä kiinni. Tällaisia tilanteita tulee eteen esimerkiksi rakennustyömaiden valumavesien kanssa, kun hetkellisen rankkasateen aikana alueelta voi huuhtoutua yli 1000-kertaisesti kuormittavampia vesiä kuin metsäisiltä alueilta. Myös äkilliset räjähdejäämäpiikit voivat nostaa valumaveden nitraattipitoisuuden esimerkiksi 20-kertaiseksi normaalitilanteeseen verrattuna.

Suomen talvi asettaa omat haasteensa automaattisille mittauksille: akkujen latautuminen aurinkoenergialla pimeimpänä vuodenaikana on heikkoa. Akkuja joudutaan vaihtamaan mittausten jatkuvuuden varmistamiseksi ja mittausvälejä pidentämään. Myös kaivojen kaivaminen lumen ja jään alta sekä jäätyneiden lukkojen sulattelu vaatii oman puuhastelunsa. Antureiden pintaan kovilla pakkasilla kertyvä jäähyhmä on ajoittain vääristänyt mittaustuloksia.

Mittaukset toteutetaan yhteistyössä EHP Environment Oy:n kanssa ja mittaustuloksia voi katsoa datapalvelusta www.ehp-data.com, jossa on kirjautumisohjeet palveluun, hakusana TRE.

Kirjoittaja Unalab-projektin asiantuntijat