Siirry sisältöön

Hiedanrannan UnaLab-työpajojen tulokset ja jatkotoimet

Julkaistu 12.7.2018 0.00
Rakentamattoman alueen loputtomilta tuntuvat mahdollisuudet, teollisen historian kerrostumat ja sijainti Näsijärven kainalossa tekevät Hiedanrannasta monitahoisesti kiinnostavan alueen. Kevään 2018 yhteiskehittämisen työpajoissa huomattiin, että kehittyvä Hiedanranta kiinnostaa sekä kaupunkiluonnon ja -suunnittelun ammattilaisia, mutta myös sellaisia kaupunkilaisia, joilla ei välttämättä ole paikkaan mitään erityistä henkilökohtaista sidettä. Työpajoissa muotoiltiin tulevaisuuden sini-vihreää Hiedanrantaa ja ne houkuttelivat yhteensä 86 osallistujaa. Ajatuksena oli edetä työpaja työpajalta kehittäen aina edellisen työpajan ajatuksia eteenpäin kohti konkretiaa.

 

Hiedanrannan kartanossa 13.3.2018 pidetyssä avoimessa visiointitilaisuudessa keskusteltiin teollisen perinnön jättämisestä näkyväksi: Alueelle sopivia kasvilajeja ja teollisuusrakennuksia halutaan hyödyntää virkistyskäytössä ja alueen elävöittämisessä. Hulevesiin tulisi suhtautua resurssina ja vanhaa massatehtaan puhdistamoa halutaan käyttää hulevesien puhdistamona. Alueelle suuntautuvasta kovasta rakentamispaineesta huolimatta toivottiin rakentamattomia alueita, jotka voisivat olla mitä tahansa lähivirkistäytymisen mahdollistavista taskupuistoista luonnontilaisiin puroihin. Näsijärven rannan ja järven todettiin mahdollistavan monimuotoiset virkistysmahdollisuudet (yleinen sauna, uimaranta, vesiurheilua), mutta tilaa haluttiin myös omaehtoiselle luonnosta nauttimiselle, rauhalle ja hiljaisuudelle. Keskeistä on, että järvinäköala on kaikkien saavutettavissa. Hiedanrannan ranta-alueen nollakuituongelma tulee kuitenkin ratkaista ennen kuin aluetta voi monipuolisesti hyödyntää virkistyskäytössä.

Galleria Nottbeckissä 11.4.2018 järjestetyssä asiantuntijatyöpajassa kokoontui suuri joukko eri alojen mm. kaavoituksen, hulevesisuunnittelun, vihersuunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon asiantuntijoita. Paikalla oli edustajia korkeakouluista, yrityksistä ja kaupungilta. Työpajassa ideoitiin tulevaisuuden Hiedanrantaan monimuotoista vihreää: monipuolista puustoa, sammalkattoja, vapaan tekemisen viherkenttiä, palsta- ja laatikkoviljelyä, rantaniittyjä ja viherpainanteita. Lisäksi pidettiin tärkeänä hoidetun puiston ja villimmän luonnon tasapainoista vuorottelua.

Asiantuntijatyöpajassa keskeistä oli myös monimuotoisen sinisen ideointi. Asiantuntijat näkivät tulevaisuuden Hiedanrannassa luonnontilaista rantaa ja ojia, ranta-alueita erilaisten yleisötapahtumien paikkoina, näkymälinjoja järvelle kaupunkirakenteen sisältä, pääsyä hulevesiaiheille ja puroille, virtaavaa vettä, hulevesipuistoja ja hulevesialtaita linnuille. Hulevesialtaat nähtiin monimuotoisen luonnon ja monipuolisen toiminnan kasvualustoina: vesi- ja kosteikkokasvit monimuotoisuutta lisäämässä, sekä kivilohkareet hulevesiaiheissa oleskelua ja leikkiä mahdollistamassa. Varpaat halutaan yksinkertaisesti upottaa veteen! Sini-vihreitä pihoja pidettiin keskeisinä: Kiinteistöjen pihat tulee saattaa osaksi Hiedanrannan sini-vihreää verkkoa monimuotoisen kasvillisuuden ja persoonallisten hulevesiratkaisujen kautta.

Työpajojen sarjan viimeisenä järjestettiin kävelykierros alueelle. Kävelykierroksella keskusteltiin erilaisten toimintojen limittämisestä: samaan kaupunkitilaan mahtuvat frisbeegolfarit, monimuotoinen puusto ja niittyviljelmät. Havaittiin, että vanha sellukaatopaikka voisi olla hyvä paikka niityille ja omaehtoiselle siementen kylvämiselle ja kasvun seuraamisille. Alueella voitaisiin käyttää Niemenrannan lajeja/siemeniä tai jopa kerätä Hiedanrannan omaa siemenpankkia jo nyt. Vieraslajien torjuntaan pitäisi kiinnittää huomiota ja jäljellä olevan metsän toivottiin säilyvän. Vesielementit toimivat lintujen pesäpaikkoina ja ovat kauniita katsella kun ne toteutetaan hyvin ja ylläpidetään huolella. Paikan päällä todettiin, että hienot näkymät kiinnostavat ja isoilla rantakivillä olisi kiva istua ja hypellä. Rannan virkistyskäyttöä latistaa kuitenkin Näsijärven yli kantautuvat liikenteen ja rakennustyömaiden äänet. Monimuotoisuutta lahopuista: Voisiko puita jättää lahoamaan kartanon puistoon? Kartanon maisemiin istuisivat hyvin myös yleisölle avoimet kasvihuoneet.

Hiedanrannasta saatujen kokemusten perusteella ihmiset ovat kiinnostuneita luontoperustaisten järjestelmien kehittämisestä, ja käyvät ennakkoluulottomasti ideoimaan ja ehdottamaan, vaikka hulevesitekniikat ja viherkattoratkaisut olisivat reippaasti oman osaamisboksin ulkopuolella. Työpajoissa esitetyt visiot ja ideat on viety eteenpäin alueen maankäyttöryhmään, joka vastaa alueen suunnittelusta. Lisäksi tulokset on esitelty alueen viher- ja hulevesisuunnittelusta vastaaville suunnittelijoille. Unalab-projektin puitteissa demonstroidaan vanhan sellukaatopaikan vesien puhdistusta, mikä tukee omalta osaltaan rannan virkityskäyttöä, ja rakennetaan koeviherkatto vanhaan vedenpuhdistamoon. Viherkattodemo poikii toivottavasti entistä vihreämpiä ja monimuotoisempia pihoja ja taloja tulevaisuuden Hiedanrantaan.

Kirjoittaja Unalab-projektin asiantuntijat