Siirry sisältöön

Lupa vauhdittaa iäkkäiden palvelujen muutosta

Julkaistu 12.1.2017 9.42
Yksi hallituksen kärkihankkeista on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. Parin vuoden päästä aloittavaan 18 maakunnan sote-alueeseen on tarkoitus saada kuhunkin maakuntaan tarkoituksenmukaisin malli ikäihmisten palveluiden osalta.

Jotta yhteen sovitettu palvelukokonaisuus saadaan luotua, muodostetaan verkostomainen yhteistyömalli sote-uudistuksen valmistelijoiden, maakunnan kuntien ja kuntayhtymien, julkisten ja yksityisten palveluntuottajien, järjestöjen, seurakuntien, muiden alueella työskentelevien tahojen sekä vanhusneuvostojen kanssa. Tarkastelussa keskeisellä sijalla ovat iäkkäiden asiakkaiden hoito- ja palveluketjut. Palvelukokonaisuuden toiminnallisena tavoitteena on lisätä avointa yhteistyötä ikäihmisten kotona asumisen sekä omais- ja perhehoidon mahdollistamiseksi.

Tämä hallituksen kärkihanke toteutetaan, koska iäkkäiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen: sen rakenne ei ole uudistunut kansallisten tavoitteiden mukaiseksi. Edelleen Suomessa on liikaa asumista laitoksissa, ennalta ehkäisevät ja kotona asumista tukevat palvelut eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja palvelutarpeen arviointi on liiaksi asiantuntijasta lähtevää.

Avuksi tätä kokonaisuutta rakentamaan jokaiseen maakuntaan, myös Pirkanmaalle, on palkattu muutosagentti. Olen toiminut tässä työssä muutaman kuukauden. Tehtävänäni on kaikessa monipuolisuudessaan ja haastavuudessaan muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus. Tulen myös kirjoittamaan ns. vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisen iäkkäiden elämisen ja palvelujen yhdistämisen suunnitelman, jonka maakunnan toimijat hyväksyvät ennen varsinaisen maakunnan toiminnan aloittamista 1.1.2019.

Tehtävänäni on miettiä millaisia palveluja ja toimintoja maakunnassa järjestetään iäkkäitä kuntalaisia varten ja miten ikäihmisten elämää ja sitä tukevia erilaisia palveluja kehitetään 2020-luvun alussa kuitenkin pitäen tähtäimen pidemmällä. Nyt siis puhutaan ikääntyneiden elämästä sosiaali- ja terveydenhuoltoa laajemmin, ei pelkästään esimerkiksi kotihoidosta, omaishoidosta, perhehoidosta tai asumispalveluista. Huomioon otetaan myös vaikkapa kulttuuri- ja liikuntapalvelut, jotka jäävät kuntien tehtäväksi jatkossakin.

Muutosagentti ei toimi eikä voi toimia yksin vaan yhdessä muiden kanssa. Muutosagenttiudessa on kyse uudenlaisesta toimintakulttuurista. Muutosagenttina toimiminen edellyttää rohkeutta, luovuutta ja epäonnistumisten hyväksymistä ja sitä paljon puhuttua epämukavuusalueella olemista. Muutosagentti tuo näkyville asioita, jotka nykyisessä tekemisessä tukevat strategista suuntaa sekä nostaa esiin kehittämisen paikkoja. Onnistuakseen on tunnettava muutoksen dynamiikka. Yhteistyökumppaneita ja tärkeitä työkavereita on monia, mutta merkityksellisin ryhmä ovat ikäihmiset itse, nykyiset ja tulevat. Ihmiset, joita varten muutosta tehdään.

Koska toimintakenttä on laaja ja asioita on paljon, toivon yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa. Uusista ajatuksista innostuen, vanhoja toimintamalleja parastaen – parhaat puolet poimien ja edelleen kehittäen – luoden parasta Pirkanmaalle. Tähän kartoitustyöhön ja toimintamallin rakentamiseen on vain kaksi vuotta aikaa, mutta se on vasta alku. Tulee lisää vuosia ja lisää ajatuksia – tehdään siis yhdessä paras uudistus Pirkanmaalle.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut:

Muutosagentti, I&O kärkihanke, Pirkanmaan liitto
Mari Patronen
puhelin 040 801 6008
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Vanhemmiten-blogin kirjoittajat