Siirry sisältöön

Lasten luontolaboratorio Vuoreksessa

Julkaistu 20.4.2018 15.21
Vuoreksessa järjestettiin huhtikuussa lasten luontolaboratorio, jossa päiväkoti-, esikoulu- ja alakouluikäiset lapset osallistuivat Vuoreksen luontoperustaisten järjestelmien kehittämiseen. Lapsille kerrottiin Keskuspuiston altaiden ja kosteikon roolista vedenpuhdistuksessa, alueella tavattavista kasveista ja eläimistä sekä ympäristön tutkimisesta. Hulevesiasiantuntijoiden tarjoaman tietopaketin jälkeen luokissa pidettiin työpajoja, joissa rakennettiin "unelmien hulevesijärjestelmät".
Kasvilattiakuva
 

Luontolaboratorio on osa Urban Nature Labs -hanketta. UNaLabissa on kehitetään luontoperustaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Sade- ja sulamisvedet eli hulevedet aiheuttavat rakennetuilla alueilla tulvia, joiden hallintaa auttavat luontoperustaiset ratkaisut kuten kosteikot, laskeutusaltaat, viherpainanteet sekä viherkatot ja -seinät. Kun hulevesi esimerkiksi suodatetaan kasvillisuuden ja hienorakeisista maalajeista koostuvien suodatinmateriaalien läpi, muun muassa veden fosfori-, typpi- ja bakteeripitoisuus alenee. Luontoperustaiset ratkaisut matkivat luonnon omia tapoja viivyttää ja puhdistaa vesiä. Samalla ne lisäävät alueen viihtyisyyttä ja biologista monimuotoisuutta.

Oleskelupaikkoja, vesielementtejä ja hyönteisiä – lasten luontoperustaiset ratkaisuehdotukset

Lapset lähestyivät aihetta Sinivihreä Vuores -lautapelin avulla, jossa edettiin Vuoreksen kartalla erilaisia jo olemassa olevia luontoperustaisia ratkaisuja esitteleviä pisteitä pitkin. Heitä kannustettiin pohtimaan ratkaisun toimivuutta oman arkielämänsä sekä hulevesien hallinnan näkökulmasta; miten lapset kokevat paikan, mitä luontohavaintoja ovat siellä tehneet ja mitä toivoisivat kuhunkin paikkaan lisää.

Vuoreksen Luontoeskarit kehittelivät palikoiden avulla erilaisia laitteita, jotka muun muassa tutkivat roskien ja veden koostumusta ja puhdistivat vettä. Hyönteisten tarkkaileminen oli esikouluikäisille mieleinen asia. Kolmasluokkalaiset toivoivat alueelle kiipeily- ja oleskelupaikkoja. Koukkuojan kosteikkoon visioitiin enemmän kasveja ja kelluvia kasvilauttoja. Kolmasluokkalaiset hahmottelivat hyönteishotelleja myös vesihyönteisille, ja toivoivat Keskuspuiston veden olevan niin puhdasta, että siinä voisi uida. Sekä ykkös- että kolmasluokkalaiset visioivat vesialueille lasitettuja kohtia ja jopa vedenalaista tunnelia, joissa veden virtausta, kaloja ja muita vesieliöitä voisi tarkkailla. Kuudesluokkalaisten mielestä Vuoreksen viihtyisyyttä lisäisivät esimerkiksi suihkulähteet, kävelyreitit ja polut, nuotiopaikat ja muut oleskelupaikat, ja he toivoivat asuinpaikkoja liito-oraville, pöllöille ja lepakoille. Virolaistenpuiston alueelle toivottiin viherkatolla ja -seinillä varustettua kahvilaa. Kuudesluokkalaiset nostivat esiin myös Vuoreksen koulun pihaan kertyvän vesialueen, josta aiheutuu hajuhaittaa.

Luonnon äärellä halutaan viettää aikaa

Lasten visioissa nousi esiin vapaan oleskelun mahdollistavat luonnonläheiset paikat. Toive penkeistä, nuotiopaikoista ja muista levähdys- ja ajanviettopaikoista toistui eri-ikäisten lasten visioissa. Polkuja, siltoja ja muita retkeilyn ja muun kevyen liikenteen liikkumisen mahdollistavia toimintoja kaivattiin myös. Vehreän luonnon ja erilaisten vettä puhdistavien vesielementtien yhdistyminen asuinalueen arkeen näkyi lasten suunnitelmissa. Veteen yhdistettiin myös toiveet uimisesta ja siihen liittyvistä ajanviettotavoista, kuten vesiliukumäistä. Puita ja pensaita ei haluttu poistaa, vaan niitä toivottiin lisää, samoin kuin luonnon havainnointia helpottavia elementtejä, kuten kiinteitä kiikareita ja läpinäkyviä rakenteita. Lapset rakensivat hienosti visiota viihtyisästä, luonnonläheisestä asuinalueesta, jossa luontoperustaiset ratkaisut tukevat sekä asukkaiden viihtyvyyttä että lajien monimuotoisuutta.

Vuoreksen koululla lähdetään seuraavaksi toteuttamaan ympäristöseurantaa, jossa tarkkaillaan, miten hulevesialtaat kehittyvät ja miten se vaikuttaa veden laatuun ja luonnon monimuotoisuuteen. Vuores-päivänä 20.5. esitellään lasten luontolaboratorion tuloksia, ja kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus testata Vuoreksen luontoperustaisia järjestelmiä Lasse Kososen vetämällä luontoretkellä.

Kirjoittaja: Annika Kettunen/Ramboll
Lasten puistotoiveita kuva Vuores
Metsä-ryhmän eskareiden visio sisältää kaksi hulevesiallasta, joen, penkin, vedenpuhdistusimureita sekä kerros- ja pientaloja luonnon äärellä. Kuva: Maarit Särkilahti
Vuores koululaisten puistotoiveita kuva
Kuudesluokkalaiset toivoivat Vuoreksen Isokuuseen luonnonkalliossa olevaa kiipeilyseinää, keinua, tikkaita ja penkkejä. Kuva: Henri Lahtinen
Koululaisten puistotoiveita Vuores kuva
1B-luokan rakentama huleveden puhdistuslaitos. Kuva: Maria Åkerman

Kirjoittaja Unalab-projektin asiantuntijat