Siirry sisältöön

Laura Heikkilä kipusi harjoittelijasta haastaviin suunnittelijan tehtäviin

Julkaistu 22.2.2021 14.49

Entinen Tampereen kaupungin harjoittelija Laura Heikkilä työskentelee nykyisin strategia- ja kehittämisyksikön suunnittelijana. Hän kannustaa muitakin hakemaan kaupungin korkeakouluharjoittelijapaikkoja 22.3.–11.4.

Vielä pari vuotta sitten harjoittelija Laura Heikkilä istui tiiminsä kokouksissa ja kuunteli toisten keskusteluja ymmärtämättä kaikkea. Hiljalleen tiedot ja taidot ovat kasvaneet.

Laura Heikkilä on askeltanut porras kerrallaan kahden harjoittelujakson ja sijaisuuden kautta strategia- ja kehittämisyksikön vakinaiseksi työntekijäksi. Tänä aikana hän on ehtinyt myös valmistua. Heikkilä iloitsee työtilanteestaan ja rohkaisee opiskelijoita ja vastavalmistuneita hakemaan harjoitteluun.

– Olen ollut todella tyytyväinen suunnittelijan tehtävääni Tampereen kaupungilla, sillä työ on ylittänyt kaikin puolin opiskeluaikaiset odotukseni. Tiedän, että kaupunki työantajana kiinnostaa.

Korkeakouluharjoittelijoiden rekrytointi Tampereen kaupungille

  • Tampereen kaupungin Trainee-ohjelma on 16.8.–17.12.2021
  • paikkoja haetaan Kuntarekry-järjestelmän kautta 22.3.–11.4.
  • hakumahdollisuus on kaikilla amk-, yamk- ja yliopisto-opiskelijoilla sekä vastavalmistuneilla
  • Trainee-ohjelman harjoittelupaikkoja on erityisesti tehtävissä, joissa osaajien ja työvoiman saatavuutta halutaan vahvistaa.
  • harjoittelu on palkallista, ja palkka määräytyy tehtäväkuvan mukaan
  • harjoittelijat pääsevät oman ammattialansa lisäksi tutustumaan laajemmin kaupunkiin työnantajana sekä kunnallishallintoon
  • harjoittelijat saavat toisistaan vertaistukea sekä oman harjoittelun ohjaajan

Trainee-ohjelman lisäksi Tampereen kaupungin harjoittelupaikkoja voi kysyä suoraan kiinnostavista yksiköistä tai hakea yksiköiden Kuntarekryyn ilmoittamia harjoittelupaikkoja ympäri vuoden.

Sinnikyys hakuvaiheessa toi harjoittelupaikan

Laura Heikkilä tuli elokuussa 2018 harjoittelijaksi kaupungin strategia- ja kehittämisyksikköön.

– Aloitin strategisen johtamisen tiimissä kolmen kuukauden korkeakouluharjoittelun, jonka jälkeen harjoitteluani jatkettiin vielä toisella kolmella kuukaudella. Harjoitteluni loppupuolella strategiatiimissä sattui olemaan suunnittelijan sijaiselle tarvetta. Työsuhteeni oli aluksi määräaikainen, ja minut vakinaistettiin alkuvuonna 2020.

– Hain harjoittelupaikkaa osana hallintotieteiden maisterin tutkinto-ohjelmaan sisältyvää työelämäharjoittelun opintojaksoa. Opintojen aikana huomasin kiinnostuvani yhä enemmän kunnallishallinnosta ja erityisesti strategisesta johtamisesta.

Laura Heikkilä istuu etätöissä koneensa ääressä kotonaan.

Heikkilän aikaisempi työkokemus oli yksityiseltä sektorilta, jossa hän oli työskennellyt eri yrityksissä toimisto-, hr- ja taloushallinnon tehtävissä sekä vakuutusalalla.

– Toivoin saavani kokemusta julkiselta puolelta ja lähetin kaupungille avoimen hakemuksen. Hakemuksessa kerroin opiskelutilanteestani, kiinnostuksen kohteistani sekä toiveistani. Sain hakemukseeni pian henkilökohtaisen vastauksen kaupungin rekrytointivastaavalta, joka suositteli hakemukseni perusteella ottamaan yhteyttä strategia- ja kehittämisyksikköön.

– Soitin yksikön johtajalle Reija Linnamaalle jo samana päivänä. Hän kertoi, että kaikki kuluvan vuoden harjoittelupaikat oli jo ehditty täyttää. Hän kuitenkin totesi, että harjoittelu seuraavalle vuodelle voisi olla mahdollinen, jos olisin ajoissa liikkeellä ja ottaisin uudelleen yhteyttä myöhemmin. Sovimme uudelleen soittaessani haastatteluajan, ja siitä se kaikki sitten lähti.

Lisäoppia kertyi ohjauksen, kuuntelun ja käytännön tekemisen avulla

Laura Heikkilä teki kaupungille strategian kirkastamiseen liittyvän gradunsa, jossa hän hyödynsi sekä havainnointiaineistoa että ylimmän luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon haastatteluja. Hallintotieteiden maisteriksi Heikkilä valmistui viime vuoden huhtikuussa.

– Ohjausta harjoitteluni suorittamiseen sain sekä silloiselta esimieheltäni että muilta tiimiläisiltäni. Varsinainen työnohjaus muodostui harjoittelun alussa paitsi kahdenkeskisistä koulutusmaisista palavereista esimieheni kanssa, myös muiden tiimiläisten minulle pitämistä tutustumispalavereista.

– Lisäksi sain istua kaikenlaisissa kokouksissa ja kuunnella keskusteluja. Vaikka en aluksi ymmärtänyt keskusteluista paljoakaan, läsnäolo kokouksissa auttoi minua hahmottamaan tiimimme laajaa tehtäväkokonaisuutta. Varsinaisen ohjauksen ohella opin tietysti paljon käytännön tekemisen kautta.

Moninaiset yhteistyösuhteet ja hallinnon kieli tulivat tutuiksi

Laura Heikkilän mielestä parasta harjoittelussa oli mahdollisuus tutustua tiimin sisäiseen ja myös yksikkörajat ylittävään toimintaan.

– Strategia- ja kehittämisyksikkö, kuten konsernihallinto yleisemminkin, tarjoaa mahtavan näköalapaikan kaupungin keskeisiin suunnittelu- ja johtamisprosesseihin.

Heikkilä paini aikansa kaupungin keskeisen valmistelu- ja toimielinsanaston sekä lyhenteiden kanssa ja tarvitsi näihin aluksi paljonkin tulkkausapua.

– Hallinnon kielelle ominaiset ilmaukset tulivat kuitenkin lopulta tutuksi, vaikka muistankin aluksi ihmetelleeni, miten montaa asiaa esimerkiksi sana "prosessi" voikaan kattaa.

Laura Heikkilä kulkee tiellä maaseutumaisemassa.

Harjoittelun alussa työtehtävät olivat pitkälti avustusluontoisia ja toisten työn tukemista. Laura osallistui esimerkiksi erilaisten koulutus- ja materiaalipakettien valmisteluun. Kun päätösvalmistelun keskeiset vaiheet tulivat tutummiksi, hän pääsi myös harjoittelemaan eri toimielinten esitysmateriaalien ja listatekstien laatimista.

– Suunnittelijan tehtävään siirtyessä keskeisenä tehtävänäni oli ja on edelleenkin koordinoida vuosittaisten talousarviotavoitteiden sekä palvelu- ja vuosisuunnitelmien toimenpiteiden raportointia. Strategian seuranta- ja arviointitiedon kokoaminen on kuitenkin ennen kaikkea yhteistyötä. Lisäksi suunnittelijan tehtävässäni tuen osaltani tiimimme strategiacontrollereiden ja palvelualueiden välistä vuorovaikutusta sekä strategista viestintää.

– Näin "keltanokkana" arvostan erityisesti sitä, että olen saanut työskennellä erilaisissa tehtävissä heti harjoitteluni alusta lähtien. Koen, että olen saanut jatkuvasti kehittää työssäni taitoja, jotka tukevat paitsi tiimimme tarpeita myös henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteitani.

Oman työyhteisön asenteilla ja toimintatavoilla on tässä tärkeä merkitys.

– Strakessa on kannustava työilmapiiri, joka mahdollistaa henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen. Yhteistyö yksikkömme tiimien välillä on aina ollut sujuvaa, ja opimme paljon toisiltamme hyvien käytäntöjen jakamisen kautta.

Harjoittelijat pääsevät näkemään kaupungin erilaisia uravaihtoehtoja

Strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki oli rekrytoimassa Laura Heikkilää vakinaiseen työsuhteeseen.

– Lauran nykyinen vakinainen työsuhde oli kaupungilla sisäisessä haussa, ja sitä haki kaikkiaan seitsemän hakijaa. Laura oli harjoittelun ja määräaikaisen työsuhteen aikana osoittanut osaamisensa ja erittäin aktiivisen työotteensa sekä soveltuvuuden tiimiin ja sen toimintatapoihin, mikä tietysti vaikutti valitessamme suunnittelijaa.

Nina Mustikkamäen mukaan harjoittelijoita kannattaa ehdottomasti ottaa työyhteisöön.

– Harjoittelujen kautta näytämme tulevaisuuden osaajille, että kaupunki on kiinnostava ja monipuolinen työpaikka, jossa on paljon erilaisia uravaihtoehtoja. Harjoittelijat voivat myös tuoda tiimeihin uusia näkemyksiä ja näkökulmia, joita ei välttämättä osata aina itse nostaa esiin. Lisäksi harjoittelujakso on oivallinen aika tutustua toisiin ja jos harjoittelun aikana tulee rekrytointitarpeita, on harjoittelu hyvä testi ja koeaika sekä harjoittelijalle että tiimille.

– Strategia- ja kehittämisyksikössä harjoittelijat ovat normaali osa yksikön toimintaa. Hyvin moni harjoitteluista on myös päätynyt tavalla tai toisella määräaikaiseen jatkoon, ja on strakeen tultu myös pidempiaikaisiin pesteihin harjoittelun kautta.


Teksti Tuuli Oinonen

Kuvat Hanna Leppänen