Siirry sisältöön

Pirkanmaan kouluissa ja päiväkodeissa kasvaa tulevaisuuden maailmankansalaisia

Julkaistu 15.5.2017 10.21

Lukuvuosi 2016 - 2017 on ollut Pirkanmaan kouluissa ja päiväkodeissa maailmankansalaisuuden teemavuosi. Lapset ja nuoret varhaiskasvatuksesta aina lukioon asti ovat päässeet vuoden aikana opiskelemaan maailmankansalaisen taitoja ja käsittelemään aiheeseen liittyviä teemoja monesta eri näkökulmasta. Tutuksi ovat tulleet muun muassa ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja kulttuurinen moninaisuus.

Lasten ja nuorten töitä esillä Metsossa
Osana Maailmankansalaisena Pirkanmaalla -teemavuotta Metsossa on esillä lasten ja nuorten näkökulmia maailmankansalaisuuteen avaavia teoksia, joita kouluissa ja päiväkodeissa on tehty lukuvuoden aikana.

– Kasvattajat ja opettajat ovat tehneet paljon töitä, jotta Pirkanmaan lapsilla ja nuorilla olisi tulevaisuudessa tarvittavia maailmankansalaisen taitoja. Niihin kuuluvat kielitaito ja globaali ajattelu, mutta myös muun muassa tiedonhankintataidot, kriittinen ajattelu ja yhteistyötaidot, toteaa Tampereen seudun Maailmankoulu -hankkeesta vastaava opettaja Tarja-Kaarina Lääperi.

Maailmankoulu on Tampereen kaupungin ja lähikuntien sekä Rauhankasvatusinstituutti ry:n yhteisprojekti, joka tukee globaalikasvatuksen toteuttamista Tampereen ja naapurikuntien kouluissa ja päiväkodeissa. Se tarjoaa maksutta opettajien ja kasvattajien käyttöön koulutuksia ja suunnittelupalveluja sekä monenlaisia opetusmateriaaleja.

– Tarjoamme monipuolista täydennyskoulutusta globaalikasvatuksen teemoista, kuten yhdenvertaisuudesta, monikulttuurisuudesta ja ihmisoikeuksista. Annamme näin vinkkejä ja työkaluja näiden aiheiden käsittelyyn opetustyössä, kertoo Lääperi.

Lasten piirroksia
Lasten koristelemissa matkalaukuissa on oppimateriaalipaketteja, joita koulut voivat lainata.

– Olemme myös koostaneet eri kouluasteille tarkoitettuja opetusmateriaalilaukkuja eri teemoista, kuten esimerkiksi lapsen oikeuksista, rauhankasvatuksesta, moninaisista perheistä ja kestävästä kehityksestä. Niitä voi käyttää apuna maailmankansalaisuuteen liittyvän opetuksen suunnittelussa, Lääperi jatkaa.

Monialaista oppimista ja yhteistyötä

Syksyllä 2016 voimaan tulleet yleissivistävän opetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma painottavat globaalikasvatusta eli globaaliin yhteisvastuuseen ja ihmisten yhdenvertaisuuteen pyrkivää kasvatusnäkökulmaa. Koulujen vuosisuunnitelmissa on oltava kestävän tulevaisuuden rakentamiseen liittyvää toimintaa.

– Maailmankansalaisena Pirkanmaalla -teemavuoden tarkoituksena on ollut jalkauttaa opetussuunnitelman teemat ja periaatteet koulujen ja päiväkotien arkeen ja auttaa opettajia ja kasvattajia toteuttamaan niitä ruohonjuuritasolla, toteaa Lääperi.

Globaalin yhteisvastuun lisäksi uusi opetussuunnitelma korostaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja ilmiöpohjaista oppimista. Uusia asioita opitaan tutkimalla erilaisia ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista. Tavoitteena on, että oppilaat näin oppivat hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja soveltamaan eri oppiaineissa opittuja asioita laaja-alaisesti ja luovasti. Samalla kehittyvät kriittisen ajattelun ja tiedonhankinnan taidot, joita nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan.


Oriveden Eräjärven koulun 1. - 2. -luokkalaisten ja käsityökerhon askartelua inspiroi Ranuan eläinpuistoon talvella syntynyt jääkarhunpentu. Samalla tutustuttiin jääkarhun elintapoihin ja uhkiin, joita ilmastonmuutos aiheuttaa sen elinympäristölle.

Maailmankansalaisuuden teemoja on oppilaitoksissa lähestytty ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Oppilaiden projekteissa on ylitetty perinteisiä oppiaineiden rajoja ja lähestytty aihepiiriä ennakkoluulottomasti ja luovasti erilaisista näkökulmista. Samalla on päästy luomaan mahdollisuuksia laajaan yhteistyöhön.

– Teemaan liittyen on toteutettu myös eri luokka-asteiden ja kokonaisten koulujen yhteisiä projekteja. Yläkouluissa ja lukioissa aiheeseen liittyvien ilmiöiden tarkastelu on poikinut oppiainerajat ylittävää yhteistyötä, kertoo Lääperi.


Nokian Viholan alakoulun oppilaiden työssä on QR-koodi, jonka skannaamalla pääsee katsomaan lasten tekemän videon ekologisesta elämästä. Näin maailmankansalaisuuden ja ympäristökasvatuksen aihepiirit yhdistyvät nuorten elämässä yhä tarpeellisempaan digiosaamiseen.

Paikallista toimintaa ja globaalia ajattelua

Maailmankansalaisena Pirkanmaalla -teeman kantava ajatus on, että paikallisessa toiminnassa muistetaan ajatella sen vaikutuksia koko maailman kannalta. Päiväkodeissa ja kouluissa paikallisen toiminnan ja globaalin ajattelun suhdetta on lähestytty hyvinkin käytännönläheisellä, lasten arkeen liittyvällä tavalla.

– Lasten kanssa keskustellaan arjen tasolla - esimerkiksi lapsen oikeuksia on voitu käsitellä päiväkodeissa puhumalla hyvän kodin merkityksestä ja kaikkien oikeudesta kotiin, avaa Lääperi.


Kaukajärven päiväkodissa käsiteltiin yhteisen maapallon teemaa eläinten ja niiden kotien kautta. Kolmevuotiaan Axelin maalauksessa on hai, joka asuu ja leikkii vedessä.

Amurin päiväkodin 4- ja 5-vuotiaat lapset piirsivät eri maiden lippuja ja keskustelivat siitä, millaista elämää muissa maissa eletään: mitä esimerkiksi Hondurasissa syödään, miten Jemenissä pukeudutaan ja miten lapset käyvät koulua Nepalissa.

Ilmiöpohjaiseen oppimiseen kuuluu oppilaiden aktiivinen ja kokeileva rooli niin tutkittavan aiheen valinnassa kuin itse tutkimisessakin. Opettajan tehtäväksi jää ohjata ja auttaa itsenäiseen ajatteluun ja oppimiseen. Myös työtavat voivat olla hyvin monenlaisia, ja usein opitut asiat yhdistyvät käsillä tekemiseen.


Pallopuiston päiväkodin lapset tutustuivat kierrättämiseen rakentamalla kierrätysmateriaaleista keppihevosia.

Oppilaat ovatkin itse päässeet osallistumaan käsiteltävien maailmankansalaisuuden teemojen valintaan omien kiinnostustensa mukaan. He ovat hyvinkin vapaasti voineet ideoida, millaisia teemoja maailmankansalaisuuteen voisi liittyä. Myös vuoden aikana syntyneissä töissä näkyy ilmiön moninaisuus.

– Opettajat ovat yrittäneet herättää oppilaiden kiinnostusta sellaisiin teemoihin, jotka eivät ole heille ennestään tuttuja ja joita ei ole paljoa käsitelty. Esimerkiksi kouluissa, joissa on paljon maahanmuuttajaoppilaita, pakolaisuus ja ihmisten tasavertaisuus voivat olla lapsille hyvin tuttuja aihepiirejä mutta vaikkapa ympäristöasiat sitten vieraampia, Lääperi havainnollistaa.

Oppilaiden työt esillä Metsossa

Kouluissa ja päiväkodeissa vuoden aikana tehtyä työtä ja lasten ja nuorten moninaisia näkökulmia maailmankansalaisuuteen avaa Metsossa 24.5.2017 asti esillä oleva Maailmankansalaisena Pirkanmaalla -juhlanäyttely. Sinne on koottu oppilaiden teemaan liittyen tekemiä projekteja maalauksista pienoismalleihin, installaatioihin ja videoteoksiin.


Vesilahden Narvan koulun toisen luokan oppilaat pohtivat yhdessä, millaisia taitoja ja ominaisuuksia hyvällä maailmankansalaisella tulisi olla. Ne kirjoitettiin lapuille, jotka kiinnitettiin lasten kierrätysmateriaaleista rakentamaan luonnollisen kokoiseen Maailmankansalainen-patsaaseen.

– Näyttelyn taustalla on eri kouluasteille vuoden aikana järjestetty kilpailu, jonka avulla pyrimme siivittämään maailmankansalaisuuden teemojen käsittelyä koulujen ja päiväkotien työskentelyssä. Lapset ja nuoret sekä heidän opettajansa päiväkodeista yläkouluihin ovat tehneet teemavuoden aikana ahkerasti töitä ja löytäneet lukuisia kiinnostavia ja omaperäisiä näkökulmia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen, kiittelee Lääperi.

Lue lisää näyttelystä täältä:

Tampereen seudun maailmankoulun toiminnasta löytyy lisätietoa hankkeen kotisivuilta ja blogista:


Teksti Elise Kraatila

Kuvat Tarja-Kaarina Lääperi ja Elise Kraatila