Siirry sisältöön

Asumispalveluiden tuottajien kanssa pohdittiin hyvän elämänlaadun kriteerejä

Julkaistu 11.5.2017 15.25

Pappilanpuiston palvelukeskuksessa Takahuhdissa sijaitsee 15 kehitysvammaisen henkilön koti, jonka asukkaat tarvitsevat arjessaan ympärivuorokautista tukea ja hoitoa. Kodin palveluntuottaja kilpailutetaan vuoden 2017 aikana, kuten vuoden alussa voimaan tullut uusi hankintalaki edellyttää.

Kilpailutuksen suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä Pappilanpuiston asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa. 20. huhtikuuta järjestetyissä työpajoissa koottiin heidän näkemyksiään siitä, mitä kodin tulevalta palveluntuottajalta odotetaan ja toivotaan. Näiden toiveiden pohjalta järjestettiin vuorostaan 8. toukokuuta asumispalveluiden tuottajille tarkoitettu keskustelutilaisuus. Siellä mietittiin yhdessä, miten palveluntuottajat voivat vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Päivi Mattila puhumassa markkinavuoropuhelussa.
Päivi Mattila tarjosi kuulijoille tilannekatsauksen Tampereen hyvinvointipalveluiden tuleviin kilpailutuksiin.

– Tarkoituksemme on pohtia, millaista hyvä ja vaikuttava palvelu on juuri tämän yksikön asukkaille. Haluamme ottaa asukkaiden ja läheisten mielipiteet tiiviisti mukaan kilpailutukseen, painotti suunnittelupäällikkö Päivi Mattila.

Uusi hankintalaki tarjoaa kilpailutuksen suunnittelulle ja toteutukselle reunaehdot, joiden puitteissa suunnittelijoilla on runsaasti joustovaraa. Sosiaali- ja terveysalan kilpailutusmenettelyt ovat pitkälti hankintayksiköiden päätettävissä, ja ne etsivätkin nyt uudenlaisia tapoja toimia.

– Tähtäämme hankinnoissa lisäämään vuoropuhelua sekä palveluntuottajien että asiakkaiden kanssa. Pappilanpuiston kilpailutuksen suunnittelussa olemme kokeilleet uusia toimintatapoja yhteistyön tekemiseen, kertoi Mattila.

Vaikuttavuuden perusteena elämänlaatu

Pappilanpuiston asumispalveluiden kilpailutuksessa korostetaan palvelun vaikuttavuutta asiakkaan kannalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Pappilanpuiston kehitysvammaisille asukkaille halutaan taata mahdollisimman hyvä elämänlaatu.

– Pappilanpuiston asukkaat ja heidän läheisensä ovat nostaneet elämänlaatua parantavina tekijöinä esiin erityisesti hoitajien avun ja läsnäolon sekä sen, että läheiset pääsevät olemaan tiiviisti mukana kodin elämässä. Elämän säännöllisyys ja pysyvyys ovat tärkeitä. Asukkaille iloa tuottavat muun muassa erilaiset retket, arjen askareet ja läheisten tapaaminen, avasi suunnittelija Eija Uurtamo aikaisemman työpajan antia.

Eija Uurtamo puhumassa markkinavuoropuhelutilaisuudessa.
Eija Uurtamo johdatti keskustelun elämänlaatuun ja sen mittaamiseen.

Tältä pohjalta tilaisuudessa läsnä olleet asumispalveluiden tuottajat pohtivat ryhmissä, mistä kehitysvammaisten ryhmäkodin asukkaiden hyvä elämänlaatu muodostuisi ja miten sitä voitaisiin mitata.

Keskustelussa nousi esiin erityisesti asukkaiden yksilöllinen kohtaaminen ja osallistumismahdollisuudet kodin arkeen ja yhteiseen päätöksentekoon. Palvelua halutaan kehittää asukkaiden omia näkemyksiä kuunnellen ja tukea heidän omaa päätöksentekoaan. Palveluntuottajien tehtävänä nähtiin ennen kaikkea asukkaiden omannäköisen elämän ja siihen kuuluvien kokemusten ja elämysten mahdollistaminen.

Palveluntuottajat keskustelemassa ryhmissä
Ryhmäkeskusteluissa nousi esiin monenlaisia näkökulmia hyvän asumispalvelun tuottamiseen.

Asumispalveluiden tuottajat katsoivat myös, että luottamussuhde asukkaiden ja henkilökunnan välillä on erittäin tärkeä. Ohjaajien on tunnettava asiakkaansa hyvin, ja henkilökunnan jatkuvuutta pidettiin olennaisena elämänlaadun kannalta.

Asukkaita, läheisiä ja palveluntuottajia osallistamalla on saatu kerättyä uutta tietoa ja avattua tuoreita näkökulmia asumispalveluun. Niitä käytetään seuraavaksi apuna palvelukuvauksen laatimisessa ja tarjouspyynnön suunnittelussa. Varsinainen kilpailutus on edessä syksyllä 2017.

Lue lisää asiakkaiden näkökulmasta Pappilanpuiston asumispalveluiden kilpailutukseen:

Kilpailutukseen liittyvät materiaalit ovat julkisesti luettavissa täällä:


Teksti Elise Kraatila

Kuvat Elise Kraatila