Lapsiperheiden sosiaalityö ja perhetyö

Lapsiperheiden sosiaalityö auttaa silloin, kun perheesi elämäntilanne on kuormittava. Sosiaalityön työntekijät etsivät perheesi kanssa keinoja elämäntilanteen helpottamiseksi. Apua kannattaa pyytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin pulmat kasvavat ongelmiksi.

Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset apua ja tukea:

  • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen ja arjen sujumiseen
  • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, esim. kun perheelläsi on taloudellisia vaikeuksia
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa
  • vanhemmuuteen ja omaan jaksamiseen tai
  • perhettäsi kohdannen kriisin käsittelyyn.

Kun työntekijä on saanut tietää, että sinulla on ilmeinen tarve sosiaalihuollon palveluille, on hänen tehtävänsä ohjata sinut hakemaan sosiaalipalveluja. Jos annat​ suostumuksen, voi työntekijä tehdä yhteydenoton tuen tarpeen arvioimiseksi.

Sinulla ja perheelläsi on oikeus palvelutarpeen arviointiin

Jos koet tarvitsevasi sosiaalityön apua ja tukea, on sinulla ja perheelläsi oikeus palvelujen tarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointi on jokaisen kuntalaisen oikeus. Se perustuu sosiaalihuoltolakiin.

Palvelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä sinun ja läheistesi ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Arvioinnissa selvitetään elämäntilanteesi, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Siinä huomioidaan mielipiteesi ja näkemyksesi. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee yhteenvedon tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.

Tuen tarpeen arvioinnin jälkeen sinulle ja perheellesi voidaan tarjota apua kaupungin, järjestöjen ja muiden tahojen järjestämistä palveluista. Jos käy ilmi, että lapsellasi on tarvetta lastensuojelun asiakkuuteen, on perheelläsi mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista.

Palvelutarpeen arvioinnin aloittaminen edellyttää suostumustasi, jos arviointia koskeva yhteydenotto on tullut muualta kuin sinulta. Viranomaisilla ja ammattilaisilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta. Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojeluilmoituksen pohjalta välittömästi arvio kiireellisestä lastensuojelun tarpeesta ja 1 - 7 työpäivän kuluessa ratkaisu mahdollisesta ryhtymisestä tuen tarpeen selvittämiseen.

Jos ammattilaisena haluat palvelutarpeen arvioimiseksi ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön, täytä alla oleva yhteydenottolomake yhdessä tukea tarvitsevan perheen kanssa. Lomake on tarkoitettu vain ammattilaisten käyttöön.

Miten lapsiperheiden sosiaalityö voi auttaa minua ja perhettäni?

Kun palvelutarpeen arviointi on tehty, voidaan perheesi senhetkistä elämäntilannetta helpottaa eri tavoin.

Neuvolan, päivähoidon ja koulun tarjoaman avun ohella perheellesi voidaan tarjota esimerkiksi seuraavia palveluja:

  • Lasiperheiden kotipalvelua voit saada silloin, kun perheesi tarvitsee tilapäistä apua ja tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen. Perhetyöntekijä auttaa kodin päivittäisissä töissä.
  • Lapsiperheiden sosiaalityön työntekijät selvittävät kanssasi tuen tarvetta ja auttavat löytämään tarvittavat palvelut ja ratkaisuvaihtoehdot tilanteesi helpottamiseksi. Sosiaaliohjaaja tukee vanhempien omaa selviytymistä. Hän ohjaa vanhempia eri palvelujen pariin ja neuvoo vanhempia eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Sosiaaliohjaukseen tullaan sosiaalityöntekijän kautta.
  • Perhetyö tukee ja ohjaa, jotta perhe pystyy vahvistamaan omia voimavarojaan ja parantamaan keskinäistä vuorovaikutusta. Lapsia, nuoria ja heidän perheitään autetaan silloin, kun ongelmat nousevat esiin ensimmäisiä kertoja.
  • Lapsi tai nuori voi saada tukihenkilön tai tukiperheen. Tukihenkilö on aikuinen, joka auttaa esimerkiksi koulutehtävissä tai on mukana lapsen tai nuoren harrastuksissa. Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä sovitusti esimerkiksi viikonlopuksi.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/lapsiperheidensosiaalityo

Päivitetty 31.8.2022