Siirry sisältöön

Lisätietoa omaishoidontuesta

Valokuva: Jalkojen rasvaaminen kutittaa.

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Omaishoidon tuesta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä kunnan, hoitajan ja hoidettavan kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan ylös, mistä asioista omaishoitaja huolehtii, mitä muita palveluja perheen tueksi on järjestetty ja suunnitelmaa vapaiden käytöstä. Hoito- ja palvelusuunnitelma liitetään omaishoitosopimukseen. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa tai jos omaishoitotilanne muuttuu olennaisesti. Suunnitelma tarkistetaan myös hoidettavan tai hoitajan pyynnöstä.

Omaishoitaja on velvollinen ilmoittamaan asiakasohjaajalle hoidettavan olosuhteiden tai myönnettyjen palveluiden muutoksista, omaishoitajan tilanteen tai terveyden muutoksista, hoidon tarpeen oleellisesta muuttumisesta, muutosta, sairaalaan joutumisesta sekä tilapäisestä tai pysyvästä siirtymisestä muuhun sosiaali- ja/tai terveydenhuollon yksikköön.

Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestäminen

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jolloin hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Vapaita kertyy kaksi vuorokautta niiltä kalenterikuukausilta, jolloin omaishoidettava on ollut kodin ulkopuolisessa hoidossa yli seitsemän päivän ajan. Vapaa koskee niitä hoitajia, joilla on omaishoidon tuesta sopimus kaupungin kanssa.

Kunta järjestää asiakkaan hoidon omaishoitajavapaan ajaksi. Hoidon järjestämiseen on erilaisia mahdollisuuksia, joista sovitaan tarkemmin oman asiakasohjaajan kanssa.
Vapaan aikaisesta hoidosta peritään asiakasmaksuna 11,60 euroa vuorokaudelta. Vapaan asiakasmaksu ei koske omaishoidon palvelusetelillä kotiin ostettavaa palvelua.
Vapaa voidaan järjestää seuraavilla tavoilla:

  • lyhytaikaisjaksot palvelutaloissa
  • lyhytaikaisjaksot palvelutaloissa palvelusetelillä
  • omaishoidon palvelusetelillä hoitaja kotiin tai hoidettava päiväkeskukseen
  • perhehoito (lyhytaikaisjakso tai osavuorokautinen hoito)
  • sijaishoitaja (perheen itse hankkima)
  • leirit

Lyhytaikaishoito palvelutalossa tai perhehoidossa

Lakisääteiset vapaat järjestetään ympärivuorokautisesti palvelutaloissa tai perhehoidossa. Tampereen kaupungilla on sopimus usean palvelutalon kanssa, joissa omaishoitajan vapaan aikainen omaishoidettavan hoito on mahdollista järjestää. Lisäksi kaupungilla on perhehoitajia, joiden omaan kotiin voi mennä omaishoidon tuen vapaiden ajaksi. Perhehoitaja voi tulla myös asiakkaan kotiin. Perhehoitajat ovat suorittaneet kunnan järjestämän ennakkovalmennuksen.

Tutustu perhehoitoon Perhehoitoliiton tekemien videoiden avulla:

Omaishoidon palveluseteli

Omaishoidon palveluseteleitä voidaan käyttää hoitajan palkkaamiseksi kotiin niin moneksi tunniksi kuin asiakkaan valitsema palveluntuottaja palvelua antaa tai setelillä voi ostaa palvelua päivätoimintakeskuksesta.

Palvelusetelin arvo on sata euroa ja yksi seteli vastaa yhtä lakisääteistä vapaapäivää. Asiakas valitsee palvelutuottajan kaupungin ylläpitämästä luettelosta. Palveluseteli on tarkoitettu hoidettavan hoivan järjestämiseksi, eikä sitä voi käyttää esimerkiksi siivoukseen tai perheen muiden lasten hoitoon.

Sijaishoitaja

Omaishoitaja hankkii itse sijaishoitajan, jonka kanssa Tampereen kaupunki tekee toimeksiantosopimuksen. Kaupunki päättää, onko sijaishoito perheelle soveltuva vapaiden käyttötapa. Omaishoitaja ja sijaishoitaja sopivat keskenään, pidetäänkö vapaat lyhyinä jaksoina vai pidempänä yhtämittaisena jaksona.

Sijaishoitaja täyttää tuntilistaa toteutuneista hoitopäivistä ja palauttaa sen Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikköön kuukausittain. Sijaishoitajalle maksetaan toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio kuukausittain.

Pirkanmaan omaishoitajan sijaishoitajan palkkiot ovat 70,52 euroa vuorokaudelta ja 86,81 euroa vuorokaudelta. Sijaishoitajalle maksettava palkkio määritellään omaishoidettavan hoitoisuusryhmän mukan (70,52 euroa vuorokaudelta koskee alinta palkkiota saavia hoidettavia).

Omaishoidon vapaat leiritoimintana

Lapsien, nuorten ja kehitysvammaisten aikuisten osalta omaishoidon lakisääteisten vapaiden aikainen hoito on mahdollista järjestää myös leiritoimintana.

Omaishoitajan sairastuminen

Jos omaishoitaja sairastuu eikä pysty hoitamaan läheistään, lääkäri kirjoittaa hänelle sairaslomatodistuksen. Omaishoidon asiakasohjaaja sopii perheen kanssa, miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan sairasloman aikana.

Jos omaishoitaja sairastuu äkillisesti eikä perheen lähipiiristä löydy henkilöä, joka voi huolehtia hoidettavasta, otetaan omaishoidettava mukaan Tays Päivystys Acutaan. Acutasta järjestetään sopiva tilapäishoitopaikka. Virka-aikana akuuttihoitopaikkaa järjestävät omaishoidon tuen asiakasohjaajat. Päivystysaikoja varten kunnilla on ns. akuuttihoitopaikkoja, joihin hoidettava voidaan sijoittaa. Akuuttihoitopaikkaan otetaan mukaan asiakkaan lääkkeet, vaipat ja muut hoitotarvikkeet ja vaihtovaatteita.

Asiakasmaksut

  • Lakisääteinen omaishoidontuen vapaa: 11,60 euroa vuorokaudelta
  • Lyhytaikainen palveluasuminen: 27 euroa hoitopäivältä
  • Lyhytaikainen laitoshoito: 47,90 euroa hoitopäivältä, maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 euroa hoitopäivältä