Siirry sisältöön

Valvotut tapaamiset

Vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi määrätä, että lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset toteutetaan tuettuina tai valvottuina tai että tapaamiset aloitetaan ja lopetetaan valvotusti (valvotut vaihdot). Sopimus voidaan vahvistaa tai tuomioistuin voi asiasta päättää, jos tuki tai valvonta on tarpeen lapsen edun kannalta perustellusta syystä. Näitä syitä ovat esimerkiksi:

  • huoli siitä, että tapaava vanhempi ei pysty huolehtimaan lapsesta tapaamisten aikana
  • lapsen ja tapaavan vanhemman välillä ei ole ollut yhteydenpitoa lainkaan tai huomattavan pitkään aikaan
  • tapaavan vanhemman päihde- tai mielenterveysongelma
  • jos tapaava vanhempi on aikaisemmin toistuvasti puhunut lapselle sellaista, mikä voi vaarantaa lapsen terveyttä ja kehitystä
  • lapsen näkemä tai kokema väkivalta tapaavan vanhemman taholta
  • uhka lapsen kaappauksesta tai omavaltaisesta huostaanotosta
  • vanhempien erittäin riitaisat välit

Erityisesti tapaamisten valvonnalla puututaan merkittävällä tavalla lapsen ja vanhemman yksityisyyden ja perhe-elämän suojaan. Tämän vuoksi valvottuja tapaamisia tulee pitää viimesijaisena vaihtoehtona ja niihin tulee turvautua vain, jos tapaamisten tukeminen tai valvotut vaihdot eivät riitä turvaamaan lapsen etua. Samasta syystä valvotuista tapaamisista on pyrittävä siirtymään mahdollisimman nopeasti tuettuihin tapaamisiin tai valvottuihin vaihtoihin, jollei valvotuista tapaamisista voida siirtyä suoraan tavanomaisiin tapaamisiin. Tällainenkin siirtyminen voidaan toteuttaa joko alkuperäisessä sopimuksessa tai päätöksessä olevalla porrastuksella taikka myöhemmin tehtävällä uudella sopimuksella tai päätöksellä.

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että lapsi aiotaan viedä luvattomasti pois maasta, tuomioistuin voi määrätä valvotun tapaamisen edellytykseksi, että vanhemman, jota lapsella on oikeus tavata, on luovutettava oma ja hänen hallussaan oleva lapsen voimassa oleva passi sekä muut matkustusasiakirjat valvojalle tapaamisen ajaksi.

Tampereella tapaamisissa ja vaihdoissa on läsnä tehtävään perehdytetty valvoja. Valvoja laatii jokaisesta tapaamisesta tai vaihdosta raportin. Vanhemmat voivat saada raportit luettavaksi tai esimerkiksi oikeuden käsittelyä varten "Asianosaisen tiedonsaantipyyntö" -lomakkeella.

Palvelumuodot

Valvotuissa vaihdoissa tapaamiset aloitetaan ja lopetetaan valvotusti. Valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle. Valvottu vaihto voidaan sopia järjestettäväksi tilanteissa, joissa varsinainen tapaaminen sujuu normaalisti sen vanhemman luona tai kanssa, jota lapsella on oikeus tavata, mutta lapsen nouto- ja palautustilanteeseen liittyy ongelmia, kuten lasta vaurioittavaa riitaa tai väkivallan uhkaa. Valvottu vaihto voidaan järjestää myös niin, että vanhemmat eivät kohtaa lainkaan. Vaihtoja voidaan järjestää perheen tarpeet huomioiden joustavasti Tampereen alueella palvelun järjestävän tahon resurssien mukaan.

Tuetussa tapaamisessa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan, mutta hänen ei tarvitse olla koko ajan samassa tilassa lapsen ja vanhemman kanssa. Valvoja huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta ja seuraa tilannetta. Tuen tarve voi vaihdella tapauskohtaisesti, ja tapaamiseen liittyvä tuki on sen mukaisesti mahdollista määritellä kussakin tapauksessa erikseen.

Valvotussa tapaamisessa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloetäisyydellä lapseen ja tapaavaan vanhempaan. Valvoja seuraa tapaamista jatkuvasti sen varmistamiseksi, että tapaaminen sujuu lapsen kannalta turvallisella ja asianmukaisella tavalla ja että lasta ei ilman lupaa viedä pois tapaamisesta. Valvoja on tarpeen vaatiessa käytettävissä myös lapsen hoitoon tai kohtaamiseen liittyvässä ohjauksessa.

Tapaamisia järjestetään keskiviikosta sunnuntaihin noin klo 9 - 20 välisenä aikana, yleensä enintään kolme tuntia kerrallaan. Tapaamispaikkana toimivat Kuusikon perhetukikeskuksessa sijaitsevat mukavat, tapaamisiin hyvin soveltuvat tapaamistilat leluineen, peleineen ja kirjoineen. Vanhempien ei ole välttämätöntä kohdata tapaamisen yhteydessä.

Valvoja voi päättää, että tapaamista ei aloiteta, tai hän voi keskeyttää tapaamisen, jos se on välttämätöntä lapsen edun vuoksi.

Palvelu on tamperelaiselle ja orivesiläiselle lapselle maksutonta.

Palveluun ohjautuminen

Valvottuja vaihtoja, tuettuja tapaamisia tai valvottuja tapaamisia voidaan järjestää sosiaalihuoltolain mukaan tuomioistuimen päätöksellä tai sosiaalilautakunnan vahvistamalla tapaamissopimuksella.

1. Yksikön sosiaalityöntekijän vahvistama sopimus

Jos tapaamisasia ei ole riitainen vaan vanhemmat pystyvät sopimaan lapsen oikeudesta tavata toista vanhempaansa, vanhemmat varaavat ajan valvottujen tapaamisten yksikön sosiaalityöntekijälle (vrt. lastenvalvoja), joka kutsuu vanhemmat ja palvelun järjestäjän yhteiseen neuvotteluun. Neuvottelussa vanhemmat voivat sopia lapsen ja erillään asuvan vanhemman tapaamisista sekä tuen tai valvonnan tarpeesta. Sosiaalityöntekijä vahvistaa sopimuksen lapsen tapaamisoikeudesta, sopimus on aina määräaikainen. Vanhempien on hyvä keskustella jo etukäteen keskenään niistä asioita, joista he ovat tulossa laatimaan sopimusasiakirjoja.

Vanhempien tulee keskustella lapsen kanssa hänen ajatuksistaan tapaamisia koskien lapsen iän ja kehitystason mukaisella tavalla ennen sopimusneuvottelua. Lapsen näkemyksen selvittäminen on ensi sijassa lapsen huoltajien velvollisuus ja sosiaalityöntekijän on varmistettava, että lapsi on saanut ilmaista näkemyksensä. Vanhempien tulee esittää lapsen näkemykset sosiaalityöntekijälle neuvottelussa. Sosiaalityöntekijä tai perheoikeudellisten palvelujen koordinaattori voi vanhempien tapaamisen jälkeen tarvittaessa tavata lasta ja keskustella hänen kanssaan, mikäli sosiaalityöntekijä arvioi, että se on tarpeen lapsen mielipiteen selvittämiseksi ja mikäli lapsi tähän suostuu. Lapsen tapaaminen edellyttää aina kummankin vanhemman ja lapsen huoltajien suostumusta lapsen tapaamiseen. Sosiaalityöntekijä tapaa pääsääntöisesti kouluikäisiä lapsia.

2. Tuomioistuimen päätös

Jos lapsen ja erillään asuvan vanhemman tapaamisista on oikeuden päätös, väliaikaismääräys tai oikeuden vahvistama sovinto, se tulee toimittaa palvelun järjestäjälle eli valvottujen tapaamisten yksikön koordinaattoreille esimerkiksi sähköpostin liitteenä. Palvelun alkamisen nopeuttamiseksi päätöksen mukana kannattaa lähettää molempien vanhempien yhteystiedot. Koordinaattorit kutsuvat vanhemmat neuvotteluun, jossa tehdään palvelusta sopimus oikeuden päätöksen pohjalta. Sopimukseen kirjataan käytännön järjestelyt tapaamisiin tai vaihtoihin liittyen.

Yhteystiedot

Tampereella valvottujen tapaamisten, tuettujen tapaamisten ja valvottujen vaihtojen järjestelyistä vastaa Perheoikeudelliset palvelut/Valvotut tapaamiset. Sosiaalityöntekijä hoitaa vanhempien välisellä sopimuksella tulevat asiakkaat ja koordinaattorit hoitavat tuomioistuimen kautta tulevat asiakkaat.

Valvotut tapaamiset
sähköposti [email protected]
Kuusikon perhetukikeskus
33520 Tampere

Vs. sosiaalityöntekijä
Mia Nevanranta
puhelin 050 571 2862, ma, ti ja pe klo 8.30-9.15

Koordinaattori
Annamari Jokila
puhelin 0400 351 410

Koordinaattori
Kai Niskanen
puhelin 0400 351 410

Johtava sosiaalityöntekijä
Birgitta Jyrkkä
puhelin 050 430 1195
sähköposti [email protected]

Muita palveluntarjoajia

Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/valvotuttapaamiset