Siirry sisältöön

Näin valmistaudut lastenvalvojan tapaamiseen

Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa asianosaisia ja sopijapuolia ovat vanhemmat. Lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa sopimus voidaan tehdä myös vanhempien ja muun henkilön välillä (ks. oheishuolto). Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä, vaan sopimusneuvottelut käydään sopijapuolten, pääsääntöisesti siis vanhempien kesken. Lastenvalvoja avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatii vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan.

Lapsen asioista sovittaessa lähtökohtana tulee olla lapsen etu. Vanhempien tulee neuvotella ja punnita eri vaihtoehtoja ennen muuta lapsen kannalta ja harkinnassa on tärkeää ottaa huomioon, kuinka lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten.

Kun olet varannut ajan lastenvalvojalle:

  • Ilmoita varatusta ajasta lapsen toiselle vanhemmalle ja varmista hänen saapumisensa tapaamiseen.
  • Tutustu näiden verkkosivujen aineistoon.
  • Vanhempien on hyvä keskustella jo etukäteen keskenään niistä asioita, joista he ovat tulossa lastenvalvojalle laatimaan sopimusasiakirjoja. Lapsia koskevissa asioissa sovinnon löytäminen on keskeisen tärkeää. Sovinto vähentää vanhempien välisiä ristiriitoja ja on lapsen edun mukaista.
  • Keskustele etukäteen myös lapsen kanssa häntä koskevista asioista.
  • Ota pyydetyt tositteet asioinnille mukaan.

Lapsen näkemys tulee huomioida

Uudistettu lapsenhuoltolaki astui voimaan joulukuun alussa 2019. Se parantaa lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn.

Vanhempien tulee keskustella lapsen kanssa hänen ajatuksistaan asumistaan ja toisen vanhemman tapaamisia koskien lapsen iän ja kehitystason mukaisella tavalla ennen lastenvalvojalla asiointia.

Lapsen näkemyksen selvittäminen on ensisijassa lapsen huoltajien velvollisuus ja lastenvalvojan on varmistettava, että lapsi on saanut ilmaista näkemyksensä. Vanhempien tulee esittää lapsen näkemykset lastenvalvojalle vanhempien tapaamisella.

Lastenvalvoja tai palveluohjaaja voi vanhempien tapaamisen jälkeen tarvittaessa tavata lasta ja keskustella hänen kanssaan, jos lastenvalvoja arvioi, että se on tarpeen lapsen mielipiteen selvittämiseksi ja jos lapsi tähän suostuu. Lapsen tapaaminen edellyttää aina kummankin vanhemman ja lapsen huoltajien suostumusta lapsen tapaamiseen. Lastenvalvoja tapaa pääsääntöisesti kouluikäisiä lapsia.

Vanhemmuussuunnitelma avuksi keskusteluun

Kun vanhemmat miettivät eron jälkeisiä ratkaisuja lapsen kannalta, apuna voi toimia vanhemmuussuunnitelma. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen.

Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan.

Vanhemmuussuunnitelman eri osioihin voit tutustua Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta:

Eron jälkeinen perheasioiden sovittelu

Vanhemmat voivat tarvittaessa asioida myös perheasioiden sovittelijalla ennen lastenvalvojan tapaamista. Perheasioiden sovittelussa vanhemmat saavat ohjausta perheen ristiriitojen ratkaisemiseksi sekä tarpeen mukaan neuvontaa lasta koskevissa asioissa sekä avioeron hakemisessa.

Varaudu jo ennalta lastenvalvojan tapaamiseen

Vanhempien tulee pohtia ennen lastenvalvojalla asiointia seuraavia asioita:

Miten ratkaisemme lapsen huoltajuuden? Jatkammeko lapsen asioista päätöksentekijöinä kumpikin? Lisätietoa lapsen huollosta

Kumman vanhemman luona lapsemme asuu? Asuuko lapsemme vuoroin kummankin vanhemman luona? Lapsella voi olla kuitenkin vain yksi virallinen asuinpaikka, minkä mukaan esimerkiksi lapsen palvelut (mm. päivähoito, koulu, terveydenhuolto) järjestetään. Lisätietoa asumisesta

Kuinka lapsemme tapaa ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu? Tapaamissopimuksessa on syytä ottaa huomioon mm. lapsen ikä, koulu, päivähoito, harrastukset ja vanhempien kotien välinen etäisyys. Tapaamissopimus turvaa lapselle säännöllisen yhteydenpidon toiseen vanhempaansa, mikä puolestaan luo turvaa lapsen elämään. Lisätietoa tapaamisoikeudesta

Miten lapsemme loma-ajoista sovitaan? Kenen luona lapsemme viettää joulun ja muita juhlapyhiä? Haluammeko kirjata nämä asiat tapaamissopimukseen? Tapaamissopimuksessa voidaan sopia tapaamisten lisäksi muusta yhteydenpidosta sekä lapsen kuljettamisesta ja tarvittaessa myös tapaamismatkakulujen jakamisesta.

Miten vastaamme lapsen elatuksesta? Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Lisätietoa lapsen elatuksesta

Mitkä ovat lapsemme säännölliset menot, kuten lapsen päivähoitoon, koulutukseen, vakuutukseen tai harrastamiseen liittyvät kustannukset?

Lastenvalvoja voi tapaamisella vanhempien toiveesta laatia laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Laskelmaa varten kummankin vanhemman on ilmoitettava ajantasaiset tulonsa ja menonsa varallisuusselvityksen mukaisesti. Tapaamisella tulee elatuslaskelmaa laadittaessa olla mukana varallisuusselvitykseen liittyvät tulo- ja menotositteet. Myös lapsen vuoroasumisen yhteydessä vanhempien tulee sopia, miten lapsen elatusvastuu toteutuu vanhempien kesken ja vanhempien on mahdollista laatia elatussopimus.