Siirry sisältöön

Arjen tuki ja selviytymiskeinot

Kuva: Nepsy-tiimin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Oikea-aikainen kuntoutusohjaus ja tukitoiminta voivat ratkaisevasti ennaltaehkäistä tai helpottaa lapsen tai nuoren ja hänen lähiympäristönsä elämää hankaloittavien ongelmien syntymistä ja kasvamista.

Kuntoutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla tuetaan lapsen tai nuoren taitojen kehittymistä hänen arkiympäristössään. Kuntoutuksen tulisi olla yksilöllisesti suunniteltua havaittujen erityisvaikeuksien mukaan.

Neuropsykiatrisissa häiriöissä usein havaittavia erityisvaikeuksia on esitelty Jäävuoriteoria-lomakkeessa. Samanlaisia erityisvaikeuksia voi olla myös ihmisillä, joilla ei ole neuropsykiatrisia häiriöitä ja alla esiteltyjä kuntoutuskeinoja voidaan hyödyntää heidänkin kuntoutuksessaan.

Kehitystä tukeva arki

Kuntoutuksen painopiste on lapsen tai nuoren arjessa. Kuntoutuksessa keskeistä ovat arjen tapahtumien (aika, paikka, toiminnot) jäsentäminen (strukturoiminen) sekä jäsennyksen purku ja muokkaaminen taitojen kehittyessä.

Jäsentämisessä käytetään hyödyksi kuvamateriaalia, asioiden ennakointia ja jakamista osa-tekijöihin (osittaminen) sekä lapsen tai nuoren vahvuuksia. Myös tunneilmaisun ja tunnesäätelyn kehityksen tukeminen ovat tärkeitä ei-toivotun käyttäytymisen vähentämisessä.

Aineistoa ja vinkkejä ohjauksen tueksi:

Ole pitkäjänteinen

Muistijäljen syntymiseksi eli tiedon tallentumiseksi pitkäkestoiseen muistiin on asiaa käsiteltävä riittävän perusteellisesti (visuaalisuus) ja toistaen, jotta yhteydet hermosolujen välillä muodostuvat ja vahvistuvat.

On myös huomattava, että kaikki keinot eivät auta kaikkia samalla tavalla, joten sopivan keinon löytyminen voi vaatia useiden keinojen kokeilemista. Lisäksi voi olla, että hyväksi havaittu keino toimii vain aikansa, minkä jälkeen joudutaan etsimään uutta keinoa vanhan tilalle.

Kehu, palkitse ja motivoi

Myönteinen palaute ja onnistumisen huomaaminen esimerkiksi palkitsemalla (esim. yhteinen leikkihetki) lisäävät toivottua käytöstä. Lapsen tai nuoren omakohtainen ymmärrys siitä, minkä vuoksi jotain taitoa harjoitellaan ("Mitä hyötyä tästä on minulle?"), on erittäin tärkeää taidon oppimiselle.

Rentoutuminen

Lapset tai nuoret tarvitsevat päivittäin tilaisuuksia rauhalliseen olemiseen. Kotiin voi rakentaa piilopaikkoja lepohetkiä varten. Hiljaisena nurkkauksena voi toimia iso pahvilaatikko, säkkituoli tai patjamaja.

Varhaiskuntoutus lisää treenausaikaa

Kuntoutuksen aloittamiseen ei tarvita diagnoosia, vaan se voidaan aloittaa heti, kun ongelmat havaitaan. Kuntoutuksen aloittaminen on "keksintötoimintaa", jossa epävarmuus, kokeileminen, epäonnistuminen, onnistuminen ja löytämisen riemu vaihtelevat.

Kuntoutus on etenemistä askel kerrallaan, jarruttamista, kysymyksiä, toistamista, yrityksiä sekä erehdyksiä ja yhteistyötä.


Ammattihenkilöiden toteuttama kuntoutus

1. Kartoita

 • lapsen tai nuoren vahvuudet ja voimavarat
 • perheen vahvuudet ja voimavarat
 • lapsen tai nuoren ei-toivottu käytös perheessä ja muissa kehitysympäristöissä (päiväkoti, koulu, kaveripiiri, harrastukset)
 • lapsen tai nuoren neurokognitiiviset erityisvaikeudet ei-toivotun käyttäytymisen taustalla
 • lapsen tai nuoren mahdolliset liitännäisongelmat (esim. mielialan lasku, pelot, unihäiriöt, aggressiivinen käytös)
 • hyvän kasvun edellytykset:
  - riittävä uni ja lepo
  - terveellinen, säännöllinen ruokailu
  - riittävä liikunta
  - arjen rutiinit
  - TV, internet ja pelit kohtuudella ikärajat huomioiden
 • aiemmin toteutettu kuntoutus ja arjen tukitoimet, sekä niistä saatu hyöty

2. Tee kuntoutussuunnitelma

 • yhteistyössä perheen, päivähoidon/koulun ja mahdollisten hoitotahojen kanssa
 • arjessa kehitystä eteenpäin vievien kuntoutusmallien ja toimintatapojen kartoitus ja käyttöönotto
 • mahdolliset muut terapiat ja kuntoutukset (esim. neuropsykologinen kuntoutus, toiminta-, puhe-, ratsastus-, taide- ja musiikkiterapia)

3. Vanhempien jaksamisen tukeminen

 • voimavarojen arviointi ja tukeminen
 • Nepsytieto-kurssit lapsen lähiaikuisille
 • tukiperhe, vertaistuki ja sopeutumisvalmennus

Kasvutikkaat ja Taidot ja harjoiteltavat asiat -lomakepohjat ovat tiedon keruun avuksi. Ne voivat kulkea lapsen ja nuoren mukana mm. eri ikävaiheissa ja kasvuympäristöissä.

Kuntoutus ja sosiaalipalvelut