Siirry sisältöön

Ilmoitusvelvolliset

Lastensuojelulain mukaan jonkin seuraavista tahoista palveluksessa tai luottamustoimessa oleva, vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä:

 1. sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten päivähoito
 2. opetustoimi
 3. nuorisotoimi
 4. poliisitoimi
 5. Rikosseuraamuslaitos
 6. palo- ja pelastustoimi
 7. sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja
 8. opetuksen ja koulutuksen järjestäjä
 9. seurakunta tai muun uskonnollinen yhdyskunta
 10. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitettu vastaanottokeskus tai järjestelykeskus
 11. hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö
 12. koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö
 13. Tulli
 14. rajavartiolaitos
 15. ulosottoviranomainen
 16. Kansaneläkelaitos.

Myös muu kuin ilmoitusvelvollinen henkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen.

Ilmoitusvelvollisen henkilön on lastensuojelulain mukaan tehtävä ilmoitus poliisille, kun hänellä on syytä epäillä lapseen kohdistunutta rikoslaissa rangaistavaksi säädettyä seksuaalirikosta tai pahoinpitelyrikosta.