Siirry sisältöön

Perhehoitajien rekrytointi

Seuraava perhehoidon ennakkovalmennus järjestetään syksyllä 2020 Tampereella. Voit olla yhteydessä Perhehoidon yksikköön, mikäli olet kiinnostunut ennakkovalmennuksesta.

Kiinnostaako perhehoitajuus?

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajaksi voi ryhtyä parisuhteessa elävä tai yksin asuva. Perhehoitajana voi toimia omassa kodissaan tai asiakkaan kotona.

Jos perhehoito tapahtuu perhehoitajan kotona, kaikkien perheenjäsenten tulee olla yksimielisiä perhehoidon aloittamisesta. Perheenjäsenten ihmissuhteiden tulee olla kunnossa ja perheen talouden on oltava vakaa.

Perhehoitajan terveydentilan tulee olla hyvä.

Perhehoitajana ei voi toimia hoidettavan oma lapsi, vanhempi eikä avo- tai aviopuoliso.

Lakisääteinen ennakkovalmennus

Perhehoitolain (263/2015) mukaan perhehoitajan tulee käydä ennakkovalmennuksessa ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä. Riippumatta perhehoitajaksi ryhtyvän koulutuksesta tai työkokemuksesta on ennakkovalmennus oleellisen tärkeä osa perhehoitajan tehtävään valmentautumista.

Valmennuksen aikana perhehoitajaksi aikoiva voi arvioida omia valmiuksiaan ja halukkuuttaan ryhtyä perhehoitajaksi. Valmennuksessa annetaan tietoa perhehoidosta ja perehdytään ennakolta perhehoitajan tehtävään. Tarkoituksena on välittää kokemuksia perhehoitajana toimimisesta.

Valmennuksessa pohditaan mm. sitä, kuinka tukea perhehoidossa olevaa henkilöä ja mitä perhehoidon aloittaminen merkitsee hänelle, hänen läheisilleen ja perhehoitoperheelle. Valmennus sisältää perhehoitajan asemaa, velvollisuuksia ja lainsäädäntöä koskevaa tietoa.

Ennakkovalmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse olla varma halustaan tai kyvystään perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saatava tieto auttaa tekemään päätöksen perhehoitajaksi ryhtymisestä.

Valmennuksessa oleva ja kouluttajat laativat kirjallisen arvioinnin perhehoitajaksi ryhtyvän valmiuksista ja edellytyksistä toimia perhehoitajana.

Perhehoitajan asema

Perhehoitaja tekee toimeksiantosopimuksen sijoittavan kunnan kanssa. Perhehoitaja ei tarvitse erillistä lupaa aluehallintovirastolta. Yksityiset ammatilliset perhekodit tarvitsevat toiminnalleen aluehallintoviraston luvan.

Toimeksiantosopimuksessa sovitaan molemminpuolisista velvollisuuksista ja oikeuksista, kuten hoitopalkkiosta ja kulukorvauksesta sekä perhehoitajan tuesta. Hoitopalkkio ja kulukorvaus ovat veronalaista tuloa. Perhehoidon hoitopalkkio kerryttää eläkettä. Sijoittava kunta vakuuttaa perhehoitajan perhehoitajan tehtävässä tapahtuvan tapaturman ja siinä ilmenneen ammattitaudin varalta.

Toimeksiantosopimus tehdään jokaisen perhehoidossa olevan asiakkaan osalta erikseen ennen perhehoidon alkamista. Toimeksiantosopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde. Toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ei ole myöskään yrittäjä. Toimeksiantosuhteisia perhehoitajia toimii myös toiminimellä.

Perhehoidosta maksettava hoitopalkkio ja kulukorvaukset määritellään Perhehoidon yksikön toimintaohjeessa.

Hoidettavien määrä perhehoidossa

Perhekodissa saadaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina.

Perhekodissa saadaan kuitenkin hoitaa samanaikaisesti enintään kuutta henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä, joista ainakin toisella on 6 §:n 1 momentissa ja toisella 3 momentissa säädetty kelpoisuus. (Perhehoitolaki 263/2015, 7 §)

Jos kyse on hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille, voi perhekodissa olla samanaikaisesti hoidettavana useampi henkilö kuin 7 §:ssä säädetään. Lisäksi erityisestä syystä voidaan säädetyistä samanaikaisesti hoidettavien henkilöiden enimmäismääristä poiketa. Erityisenä syynä pidetään lähinnä tilannetta, jossa perhehoidossa samanaikaisesti hoidetaan vain täysi-ikäisiä henkilöitä, joiden keskinäinen kanssakäyminen ja perhehoitosijoituksen laatu yhdessä toimintakyvyn ja hoidon tarpeen kanssa tekevät mahdolliseksi poikkeamisen enimmäismäärästä. Hoidettavien määrä on kuitenkin suhteutettava perhehoitajien lukumäärään, hoidettavien tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen sekä toiminnan luonteeseen (Perhehoitolaki 263/2015, 9 §).

Pirkanmaan perhehoidon yksikön linjauksen mukaan perhekodissa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina, mikäli hoidosta vastaa yksi perhekodissa asuva henkilö. Perhekodissa voidaan hoitaa 5 - 7 henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta ja muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi perhekodissa asuvaa henkilöä. Heistä toisella tulee olla tehtävään soveltuva koulutus (esimerkiksi nykyinen sosiaali- tai terveysalan toisen asteen tutkinto).

Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut perhehoitajuudesta ja ennakkovalmennuksesta, ota yhteyttä.

Koordinaattori
Katariina Somppi
puhelin 040 806 3158
sähköposti [email protected]

Ohjaaja
Leila Airosto
puhelin 040 806 3159
sähköposti [email protected]

Ohjaaja
Roosa Loimuneva
puhelin 040 801 9957
sähköposti [email protected]