Siirry sisältöön

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Tampereella tiedot julkaistaan kaupungin verkkosivuilla neljän kuukauden välein. Sosiaali- ja terveyslautakunta ja vanhusneuvosto käsittelevät odotusaikoja kokouksissaan.

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut

 • Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon palvelujen toteutumiseen on ollut keskimäärin 1 - 7 arkipäivää.
 • Kiireellinen kotihoito on aloitettu 1 - 2 päivän aikana, kun yhteydenotto on vastaanotettu.
 • Myönnetyn ateriapalvelun odotusaika on ollut 3 - 7 arkipäivää.
 • Myönnetyn kauppapalvelun odotusaika on ollut 1 - 3 arkipäivää.
 • Myönnetyn turvapalvelun (turvapuhelin) odotusaika on ollut 2 - 5 arkipäivää.

Omaishoidon tuki

 • Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on ollut keskimäärin 12 viikkoa.
 • Myönnetut omaishoidon palvelut tulevat voimaan hakemiskuukauden jälkeisestä kuukaudesta alkaen.
 • Omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että omaishoidontuen myöntämiskriteerit täyttyvät.

Vanhusten päivätoiminta

 • Vanhusten päivätoimintaan odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ollut alueesta ja päivätoiminnasta riippuen 1 viikko - 3 kk.
 • Odotusaika perhehoitoon on 1 - 7 arkipäivää.

Ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito

Alla olevassa taulukossa löytyvät palveluasumiseen, palvelutalon kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon jonottaneiden asiakkaiden odotusajat.

Odotusajat tammi-joulukuu 2021
Odotusaika alle 1 kk Odotusaika 1-3 kk Odotusaika 3-6 kk Odotusaika yli 6 kk
Palveluasuminen
79 asiakasta 25 asiakasta 6 asiakasta
1 asiakas
Vanhainkotihoito 117 asiakasta
24 asiakasta
1 asiakas
ei yhtään
Tehostettu palveluasuminen 534 asiakasta 104 asiakasta8 asiakasta 4 asiakasta

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on päätettävä iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä niin, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Palveluja voi hakea kirjallisesti tai suullisesti.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.

Lastensuojelun tarpeen selvitys

Kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus tai muu vastaava yhteydenotto lastensuojeluun, lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve on lastensuojelulain mukaan arvioitava välittömästi. Selvityksen tekemisen tarve on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Lastensuojelutarpeen selvityksen tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä selvittämällä lapsen tilanteen, arvioimalla lapsen kasvuolosuhteita, hoitoa ja kasvatusta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta.

Lastensuojelutarpeen selvitykset tehdään Tampereella määräajassa.

Toimeentulotuki

Kelaa vastaa perustoimeentulotuesta, joten kaupunki ei voi sitä myöntää. Perustoimeentulotukea koskevaa neuvontaa ja ohjausta saa Ulkoinen linkkiKelasta .

Kaupunki vastaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätös voidaan tehdä vasta, kun Kela on antanut päätöksen perustoimeentulotuesta. Joissakin erityistapauksissa ehkäisevän toimeentulotuen päätös voidaan tehdä ilman, että perustoimeentulotuen päätös on tehty ajanjaksolle, johon ehkäisevää toimeentulotukea haetaan.

Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukipäätös on kiireellisessä tapauksessa tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Päätökset tehdään Tampereella lain edellyttämässä määräajassa.

Toimeentulotukiasiakkaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt. Henkilökohtainen keskustelu voidaan toteuttaa muullakin tavoin kuin sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolla, esimerkiksi asioimalla neuvonnassa tai puhelimitse.

Neuvontaa ja ohjausta on mahdollista saada arkipäivisin aikaa varaamatta sosiaalipalvelujen neuvonnassa (Hatanpäänkatu 3 J, 1. krs, 33900 Tampere):

 • puhelimitse numerosta 03 5657 0200, ma - pe klo 9 - 15
 • asioimalla neuvonnassa ma ja to klo 9 - 15, ti, ke ja pe klo 9 - 14

Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys

Vammaispalvelulain mukaan palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi.

Vammaispalvelulain lain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.

Tampereella hakemukset käsitellään lakisääteisessä määräajassa.


Tämän sivun lyhytosoite www.tampere.fi/odotusajatsosiaalipalveluihin