Tehostetun palveluasumisen maksut

Tulojen mukaan määräytyvän asiakasmaksun määrittely vie yleensä useita viikkoja palvelun alkamisesta. Palvelu kuitenkin laskutetaan palvelun alkamispäivästä alkaen, joten toivomme sinun huomioivan tämän taloudenpidossasi palvelun alkuvaiheessa.

Laskutusviiveen pituuteen voit itse vaikuttaa toimittamalla pyydetyt tuloselvitykset asiakasmaksutoimistoon mahdollisimman nopeasti palvelun aloittamisen jälkeen.

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen

Tehostetusta palveluasumisesta perittävä asiakasmaksu on 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Nettotulot ovat tulot verojen jälkeen. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä käyttövara 167 euroa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaan kuukausituloina huomioidaan asiakkaan jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot (netto), verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Metsätulona otetaan huomioon vahvistettu vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä vähennetään kymmenen prosenttia sekä metsätalouden korot.

Tuloina ei oteta huomioon verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei kuitenkaan oteta huomioon. Huomioon ei oteta myöskään lapsen elatuksesta annetun lain tarkoittamaa lapsen elatusapua.

Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Maksu on silloin 42,50 prosenttia yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty säädetyt vähennykset.

Tuloista tehtävinä vähennyksinä otetaan huomioon:

  • tehostetusta palveluasumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asumismenot (esimerkiksi vuokra, vesi, sähkö)
  • sairausvakuutuslain lääkekulujen vuosiomavastuun suuruinen summa vuoden kuukausilla jaettuna (49,35 euroa kuukaudessa)
  • tarvittaessa myös muiden kuin sairasvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset asiakkaan hakemuksesta
  • edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään perusmaksun suuruisena
  • elatusapu tai perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
  • avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta johtuva hyvitys, joka on suoritettava rahana
  • kiinteistön luovutuksen yhteydessä pidätetty etuus, joka on suoritettava rahana
  • asiakkaan siirtyessä palveluun edellisestä asunnosta aiheutuvat todelliset, välttämättömät ja kohtuulliset kulut enintään säädettyjen enimmäisaikojen ajan riippuen asumismuodosta (vuokra-asunto yksi kalenterikuukausi, asumisoikeusasunto kolme kuukautta, omistusasunto kuusi kuukautta).

Sairasvakuutuslain perusteella korvattavien lääkkeiden vuosiomavastuun suuruinen summa huomioidaan automaattisesti vähennyksenä täysimääräisenä kaikille asiakkaille kuukausille jaettuna. Muiden kuin sairasvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset hyväksytään vähennyksinä, jos asiakas/edustaja toimittaa vapaamuotoisen hakemuksen asiaan liittyen ja apteekista saatavan apteekkiyhteenvedon lääkekustannuksista (vähintään viimeisen kuuden kuukauden ajalta). Jos tämä ei ole mahdollista, tarvitaan muilla tavoin tieto lääkkeiden kustannuksista, esimerkiksi reseptikopion ja kuittien avulla. 

Päätetty kuukausimaksu peritään myös lyhyiden lomien ajalta. Viiden päivän tai sitä lyhyempi keskeytys palvelussa ei vaikuta perittävän asiakasmaksun määrään. Maksua ei kuitenkaan peritä siltä ajalta, kun asiakas on hoidettavana sairaalassa. Palvelutalo huolehtii keskeytysten ilmoittamisen kaupungin asiakasmaksutiimiin.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Ympärivuorokautisen hoivan ja ateriat sisältävä lyhytaikainen asuminen maksaa 27 euroa vuorokaudessa.

Päivitetty 14.6.2022