Palveluasumisen maksut

Tulojen mukaan määräytyvän asiakasmaksun määrittely vie yleensä useita viikkoja palvelun alkamisesta. Palvelu kuitenkin laskutetaan palvelun alkamispäivästä alkaen, joten toivomme sinun huomioivan tämän taloudenpidossasi palvelun alkuvaiheessa.

Laskutusviiveen pituuteen voit itse vaikuttaa toimittamalla pyydetyt tuloselvitykset asiakasmaksutoimistoon mahdollisimman nopeasti palvelun aloittamisen jälkeen.

Pitkäaikaisen asumispalvelun perusteet määritetään Asiakasmaksulaissa.

Pitkäaikaisesta asumispalvelusta peritään asiakasmaksu, joka määräytyy palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan samoilla perusteilla kuin kotona annettavassa palvelussa. Palvelun maksu perustuu asiakkaan bruttotuloihin. Bruttotuloilla tarkoitetaan tuloja, joista ei ole vähennetty veroja. Maksu määräytyy maksuprosentin mukaan tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Tukipalveluista saatetaan periä erillisiä maksuja. Ikääntyneiden palveluissa kaikilta palveluasumisen asiakkailta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä turvapalvelumaksu, joka on enintään 43 euroa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan pitkäaikaisessa asumispalvelussa kuukausituloina huomioidaan asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot (brutto), verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Metsätulona otetaan huomioon vahvistettu vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä vähennetään kymmenen prosenttia sekä metsätalouden korot.

Tuloina ei oteta huomioon verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon. Tuloista tehtävinä vähennyksinä otetaan huomioon:

  • Edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään perusmaksun suuruisena.
  • Elatusapu tai perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.
  • Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta johtuva hyvitys, joka on suoritettava rahana.
  • Kiinteistön luovutuksen yhteydessä pidätetty etuus, joka on suoritettava rahana.
  • Asiakkaan siirtyessä palveluun edellisestä asunnosta aiheutuvat todelliset, välttämättömät ja kohtuulliset kulut enintään säädettyjen enimmäisaikojen ajan riippuen asumismuodosta (vuokra-asunto 1 kk, asumisoikeusasunto 3 kk, omistusasunto 6 kk).

Päätetty kuukausimaksu peritään myös lyhyiden lomien ajalta. Viiden päivän tai sitä lyhyempi keskeytys palvelussa ei vaikuta perittävän asiakasmaksun määrään. Maksua ei kuitenkaan peritä siltä ajalta, kun asiakas on hoidettavana sairaalassa. Palvelutalo huolehtii keskeytysten ilmoittamisen kaupungin asiakasmaksutiimiin.

Päivitetty 14.6.2022