Jos haluat muutoksen asiakasmaksuusi

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella. Päätökseen vaikuttavat sinun ja perheenjäsentesi tulot ja menot sekä varallisuus. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.

Asiakasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista kannattaa hakea "Hakemus asiakasmaksun alennuksesta tai vapautuksesta" -lomakkeella. Huomaathan, että hakemus tasasuuruisten asiakasmaksujen alennuksesta tai vapautuksesta tehdään laskun alkuperäisen eräpäivän kuukaudelle. Päätös on voimassa kyseisen kuukauden.

Jos haet asiakasmaksun alentamista tai vapauttamista vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, on siitä käytävä ilmi, mistä maksuista haet alennusta tai vapautusta, mistä alkaen ja millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen.

Käyttämättä jätetyn palvelun maksu

Jos olet saanut maksun käyttämättä jätetystä palvelusta ja olet siihen tyytymätön, voit toimittaa asiaan liittyvän vapaamuotoisen selvityksen osoitteeseen:
Tampereen kaupunki, Asiakasmaksut, Naulakatu 2, 33100 Tampere

Ilmoita selvityksessä nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, laskun numero ja perustelu palvelun käyttämättä ja peruuttamatta jättämiselle. Liitä mukaan ne asiakirjat, joihin halutessasi vetoat.

Selvityksen on saavuttava asiakasmaksutoimistoon viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi seitsemäntenä päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Ole myös mahdollisimman pian puhelimitse yhteydessä asiakasmaksutoimistoon, jotta laskullesi annetaan lisää maksuaikaa asian selvittämisen ajaksi eikä lasku siirry perintään.

Muutoksenhaku

Asiakasmaksusta annettuun päätökseen tai laskuun voit vaatia oikaisua Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen katsotaan saapuneen tiedoksesi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös tai lasku on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksessa sinun on ilmoitettava päätös tai lasku, johon vaadit oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaadit ja millä perusteilla sitä vaadit. Oikaisuvaatimus pitää toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/soteasiakasmaksumuutos

Päivitetty 30.8.2022