Siirry sisältöön

Mitä on lastensuojelun perhehoito?

Lapsella on oikeus saada ensisijaisesti perhehoitoa. Perhehoidolla tarkoitetaan lastensuojelupäätöksellä sijoitetun lapsen hoitoa ja kasvatusta oman kodin ulkopuolella yksityiskodissa. Lapsi asuu perheessä, joka on valmennettu ja hyväksytty toimimaan sijaisperheenä. Perhehoito tarjoaa lapselle turvallista perheenomaista hoitoa ja läheiset, pysyvät ihmissuhteet.

Millaisia lapsia perhehoitoon?

Sijaisperheitä tarvitaan lapsille, joiden asuminen omassa kodissa on käynyt mahdottomaksi. Lapsen sijoitukseen voivat johtaa mm. vanhempien päihde-, mielenterveys- ja kasvatusongelmat tai nuoren oma oireilu. Sijoitettavien lasten tarpeet ovat yksilöllisiä. Lapsilla ja nuorilla saattaa olla aikaisempiin elämänkokemuksiin liittyen erilaisia vaikeuksia tai heillä voi olla jokin sairaus tai vamma. Tästä syystä sijoitettavat lapset vaativat usein tavallista enemmän hoivaa, huolenpitoa ja turvallisuutta.

Sijoitetut lapset ja nuoret tarvitsevat ympärilleen kodin ja vanhemmat, jotka välittävät ja pystyvät olemaan vahvoja aikuisia. Lasten tulee saada leikkiä ja harrastaa, käydä koulua, oppia uusia taitoja ja kasvaa omaksi itsekseen. Lasten pitää voida rakentaa itselleen eheä elämäntarina, jossa vaikeatkin kokemukset voidaan hyväksyä ja käsitellä.

Mitä sijaisperheeltä odotetaan?

Sijaisperheeksi sopii tavallinen, turvallinen perhe, jonka kaikki jäsenet ovat valmiita ottamaan sijoitetun lapsen tasavertaiseksi perheenjäsenekseen. Perheen arki sujuu ja sijaisvanhemmilla riittää voimavaroja myös yllättävien tilanteiden sattuessa.

  • Sijaisperheeksi ryhtyvien oma parisuhde ja elämänhallinta ovat tasapainossa. Perheen elämäntilanne sallii paneutumisen lapsen asioihin.
  • Sijaisperheellä on halua ja kiinnostusta hoito- ja kasvatustyöhön, joustavuutta ja kykyä hyväksyä erilaisuutta.
  • Sijaisperheellä on valmius toimia yhteistyössä lapsen biologisen perheen ja viranomaisten kanssa.
  • Sijaisperhe sitoutuu hoitamaan sijoitettua lasta niin kauan, kuin lapsen tilanne sitä vaatii, tarvittaessa aikuisuuteen asti.
  • Sijaisperhe tukee lapsen yhteydenpitoa omiin vanhempiinsa ja läheisiinsä.

Sijaisperheitä tuetaan tehtävässään ja heille maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus. Sijaisperheiden kanssa tehdään toimeksiantosopimus. Sijaisperheitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Sijaisperheenä toimiminen

Sijaisperhe voi järjestää arkensa monella tavalla. Joissain sijaisperheissä molemmat vanhemmat hoitavat lapsia päätoimisesti, toisissa molemmat vanhemmat ovat työssä kodin ulkopuolella. Sijoitettuja lapsia voi olla yksi tai useampia ja he voivat olla keskenään sisaruksia tai lähtöisin eri perheistä. Sijaisperheen elämään kuuluu tavallisen arjen lisäksi usein lapsen tuki- ja terapiapalveluja sekä yhteistyötä ja yhteydenpitoa viranomaisten ja lapsen vanhempien ja muiden läheisten kanssa.