Siirry sisältöön

Palveluhakemisto: V

Vaalit 

Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:
• eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2023)
• kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2021)
• tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraava vuonna 2024)
• Euroopan parlamentin vaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)

Valokuvat 

Kuva-arkistot

Vapriikin kuva-arkisto välittää historiallisia kuvia Tampereelta ja Pirkanmaalta. Siiri-tietokannassa voit selailla Tampereen museoiden esine- ja kuvakokoelmia. Solmu on Tampereen museoiden sosiaalinen museopalvelu, joka toimii nettigallerioiden tavoin.

Kuvagalleriat

Katsele kaupunkia! Täältä löydät Tampereen kaupungin Flickr-kuvapankin, kuvagallerioita, panoraamakuvia sekä nettikameroita Tampereelta.

Valoviikot 

Valoviikot

Valoviikot uudistuivat vuonna 2015 ja uusien valokuvioiden lisäksi on nähtävillä valogalleria sekä valograffiteja. Valoviikkojen valot syttyvät näyttävässä avajaistilaisuudessa lokakuun lopussa ja kuviot palavat aina maaliskuulle asti.

Valtuusto 

Kaupunginvaltuusto

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut 

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Tampereella vammaispalvelutoimisto huolehtii vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisen tuen myöntämisestä vammaisille.

Vanhusten palvelut 

Asumispalvelut ja laitoshoito

Tampereen kaupunki pyrkii mahdollistamaan sen, että yhä useampi ikäihminen pystyy asumaan turvallisesti ja laadukkaasti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Hakeutuminen palveluasumiseen tai ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun ikäihmisen toimintakyky on laskenut niin paljon, ettei kotona asuminen
onnistu runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen turvin.

Ikäihmisten palvelut

Päivätoimintaa ovat päiväkeskukset, palvelukeskukset ja korttelikerhot. Kotihoito kattaa kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja kotihoidon tukipalvelut. Asuminen palvelutalossa tai ryhmäkodissa on vaihtoehto kotona asumiselle, jos vanhuksen palvelujen tarpeeseen ei kyetä vastaamaan kotiin annetuilla palveluilla. Sairaala- ja laitoshoitoon turvaudutaan, kun vanhuksen ikä ja sairaudet tekevät selviytymisen kotona mahdottomaksi.

Neuvontaa ikäihmisille

Kotitori on tamperelaisten ikäihmisten palvelu- ja neuvontapiste, josta saa tietoa ikäihmisten asumisesta, kotiin saatavista palveluista, liikkumisesta, taloudellisista etuuksista, liikuntapalveluista, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista, eläkeläisjärjestöistä yms.

Palvelukeskukset

Palvelukeskukset ovat ikäihmisten yhteisiä olohuoneita, joissa voi viettää aikaa, tavata tuttuja, osallistua monenlaiseen toimintaan, saada apua arjen eri pulmiin ja aterioida. Siellä järjestetään esimerkiksi konsertteja, yhteislaulua sekä kulttuuri- ja liikuntatuokioita.

Päiväkeskukset

Päiväkeskukset tarjoavat virkistystä ja toimintaa kotona asuville, huonokuntoisille ikääntyville niin, että he voivat selvitä kotioloissa mahdollisimman kauan. Päiväkeskuksessa järjestetään virikkeellistä, kuntouttavaa, omatoimisuutta tukevaa ja sosiaalisia kontakteja ylläpitävää toimintaa.

Vanhainkodit

Koukkuniemen vanhainkoti palvelee ikäihmisiä, jotka eivät kykene
alentuneen toimintakykynsä vuoksi asumaan omassa kodissaan kotihoidon ja
muiden kotona asumista tukevien palvelujen turvin.

Vanhusasiamies

Vanhusasiamies on puolueeton henkilö, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa ikäihmisten palveluja koskevissa kysymyksissä. Tarvittaessa asiakas ohjataan oikean tahon puoleen.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto seuraa ja on kiinnostunut kaikista tamperelaista ikääntynyttä väestöä yhteisesti koskevista asioista. Vanhusneuvostolle kuuluvat kunnan ikäihmisiin liittyvät asiat jo suunnitteluvaiheessa.

Vapaaehtoinen vanhustyö

Vapaaehtoiseen vahustyöhön pääsee mukaan vaikkapa Mummon Kammarin kautta. Mummon Kammari on vapaaehtoisen vanhustyön keskus ja kodikas kyläpaikka kaikenikäisille.

Varhaiskasvatus 

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalveluiden asiakaspalvelu neuvoo ja ohjaa päivähoitoon ja esiopetukseen liittyvissä asioissa.

Perusopetuksen hallinnon ja vastaavien rehtoreiden yhteystiedot löytyvät Perusopetuksen yhteystiedot -sivulta.

Lasten päivähoito

Lasten päivähoito tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa, jossa korostuvat perushoito ja leikki.

Päiväkodit

Tampereella on 82 kunnallista päiväkotia. Niissä on tarjolla kokopäivä- ja osapäivähoitoa sekä vuoro- ja iltahoitoa.

Lasten päiväkotihoito järjestetään Tampereella alueellisesti. Kaupunki on jaettu kolmeen maantieteelliseen palvelualueeseen: itään, keskustaan ja länteen.

Yksityinen päivähoito

Yksityistä päiväkotihoitoa järjestetään ostopalveluna, palvelusetelillä ja yksityisen hoidon tuella. Lisäksi on tarjolla perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoitoa yksityisen hoidon tuella. Yksityisen hoidon tuella perhe voi myös palkata hoitajan kotiin.

Varusmiespalvelu 

Kutsunnat

Kutsunnat pidetään maan kaikissa aluetoimistoissa vuosittain 15.8. - 15.12. Ne koskevat miespuolisia Suomen kansalaisia, jotka sinä vuonna täyttävät 18 vuotta. Lisäksi kutsuntoihin osallistuvat ne, jotka on määrätty sen vuoden kutsunnoissa uudelleen tarkastettavaksi sekä alle 30-vuotiaat, jotka ovat jääneet edellisiin kutsuntoihin saapumatta ja joita ei ole erikseen tarkastettu. Naiset voivat hakea vapaaehtoiseen asepalvelukseen kaikkiin varusmieskoulutusta antaviin joukko-osastoihin. Edellytyksenä on 18–29 vuoden ikä, Suomen kansalaisuus sekä terveydentilan ja muiden ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen.

Kutsuntavelvollisten terveystarkastukset

Vuosittain tehdään lakisääteinen terveystarkastus kutsuntavelvollisille, joita ovat miehet, jotka kyseisenä vuonna täyttävät 18 vuotta tai ovat saaneet aiemmissa kutsunnoissa terveydellisistä syistä lykkäystä ja määrätty uudelleen tarkastettavaksi tai saaneet Suomen kansalaisuuden varsinaisen kutsuntaiän jälkeen.

Vauvauinti 

Uimakoulut

Uimahalleissa järjestetään uimaopetusta sekä lapsille että aikuisille ympäri vuoden. Lisäksi järjestetään kesäuimakouluja useilla rannoilla.

Veistokset ja monumentit 

Veistokset ja monumentit

Tervetuloa tutustumaan Tampereen julkisiin veistoksiin ja monumentteihin.

Velkaneuvonta 

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi kunnilta oikeusaputoimistojen järjestettäväksi vuoden 2019 alussa. Tamperelaisia lähimpänä oleva oikeusaputoimisto on Pirkanmaan oikeusaputoimisto osoitteessa Häkiläpolku 1.

Lisäksi kaupungin talousneuvolasta saa apua arjen pieniin ja suuriin talouskysymyksiin.

Veneily 

Veneily ja vesiliikenne

Veneily-, venepaikka- ja vesiliikenneasioissa oikea tiedonlähde on satamatoimisto.

Vesikulkuneuvorekisteri

Liikenneasioiden rekisteriin (entiseen vesikulkuneuvorekisteriin eli venerekisteriin) kuuluvat runkopituudeltaan vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet. Vesikulkuneuvot tulee merkitä rekisteriin myös silloin, kun valmistajan ilmoittama moottoriteho on vähintään 15 kilowattia eli 20,4 hevosvoimaa.

Rekisteröintivelvollisuus koskee myös muita koneellisia vesikulkuneuvoja, kuten vesiskoottereita sekä valtion ja kuntien omistamia vesikulkuneuvoja.

Liikenneasioiden rekisteriä ylläpitää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Verotus 

Verotoimisto

Sisä-Suomen verotoimisto sijaitsee Hatanpään valtatiellä. Monia veroasioita voi hoitaa myös vero.fi -verkkosivustolla.

Vesi 

Talousveden laboratoriotutkimukset

Vesi voi näyttää ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin terveydelle haitallisia aineita. Siksi kaivovesi kannattaa tutkituttaa laboratoriossa noin kolmen vuoden välein ja aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa.

Sivulta löytyy myös muuta tietoa talousvesistä, vedenjakelusta ja juomaveden laadusta.

Tampereen Vesi

Tampereen Veden tehtävänä on hoitaa kaupungin vesi- ja viemärilaitostoiminta lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä kehittää vesihuoltoa. Se hoitaa puhtaan veden hankinnan, käsittelyn ja jakelun, putkistojen rakentamisen ja niiden ylläpidon, jäte-, sade- ja sulamisvesien johtamisen, viemäriverkon ylläpidon sekä jätevesien puhdistamisen. Lisäksi sillä on vesiensuojelutehtäviä.

Uimavesien laadun valvonta

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisten uimarantojen ja talviuintipaikkojen sekä yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua ja palvelun turvallisuutta. Valvonta perustuu terveydensuojelulakiin ja kuluttajaturvallisuuslakiin.

Veden laatu

Talousvesi ei saa sisältää pieneliöitä, loisia tai kemiallisia aineita sellaisessa määrin tai pitoisuuksina, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laadulle on asetettu direktiivin mukaiset sitovat terveydelliset laatuvaatimukset ja talousveden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatusuositukset.

Vesiensuojelu

Vesiensuojelun tavoitteena on vesistöjen haitallisten muutosten estäminen ja haittojen korjaaminen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hoitaa alueellisen ympäristökeskuksen ohella vesilain mukaista laillisuusvalvontaa kunnan alueella.

Veteraanit 

Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraaneja kuntoutetaan vuosittain kaupungin ja valtion määrärahoin. Rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hakea laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta ja polikliinistä avokuntoutusta.

Sotainvalidit

Valtiokonttori myöntää ja maksaa Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille sotilasvammalain mukaiset korvaukset.

Vieraskielinen opetus 

Vieraskielinen perusopetus

Vieraskielisessä opetuksessa peruskoulu suoritetaan vieraalla kielellä oppilaan äidinkieltä ja joitakin muita kansallisina pidettyjä oppiaineita lukuun ottamatta. Tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa ovat samat kuin suomenkielisessä opetuksessa.

Vieraskieliset päiväkodit

Tampereen kaupunki tarjoaa saksankielistä varhaiskasvatusta Kissanmaan päiväkodissa ja ranskankielistä varhaiskasvatusta Amurin päiväkodissa. Ruotsinkielistä päivähoitoa kaupunki ostaa Svenska Barndaghemmetiltä. Yksityisiä englanninkielisiä palvelusetelipäiväkoteja Tampereella ovat
Early Education Center Oy ja Sunshine Early Learning Centre. Englanninkielistä päivähoitoa on tarjolla myös muissa yksityisissä päiväkodeissa.

Viestintä 

Tampere-lehti

Tampere-lehti on Tampereen kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa.

Tampereen kaupungin tiedotteet

Sivulta löytyy Tampereen kaupungin tuoreimmat tiedotteet.

Viestintä

Viestintä vastaa kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tiedottamisesta, konsernihallinnon asioissa tiedotusvälineiden palvelemisesta, sisäisestä viestinnästä ja henkilöstölehti Vilkusta, kuntalaisille tarkoitetuista julkaisuista, Tampere-lehdestä sekä Tampere.fi-verkkopalvelun sisällöstä.

Viikinsaari 

Viikinsaari

Viikinsaari on perhepuisto 20 minuutin laivamatkan päässä Tampereen keskustasta. Viikinsaaressa voi retkeillä muuten vaan tai osallistua kesän runsaaseen ohjelmatarjontaan. Laivat lähtevät Laukontorin satamasta touko-kesäkuun vaihteesta elokuun puoliväliin, tilauksesta muulloinkin.

Vikailmoitukset 

Vikailmoitukset

Tampereen Veden ja Tampereen Sähkölaitoksen vikailmoitusnumeroihin voi tehdä niiden toimintaan liittyvät vika- ja häiriöilmoitukset. Katujen kunnossapidosta ja katuvaloista voi antaa palautetta sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Viljelypalstat 

Viljelypalstat

Teiskon-Tampereen 4H-yhdistys on tehnyt palvelusopimuksen Tampereen kaupungin kanssa koskien viljelypalsta-alueita.

Viralliset ilmoitukset 

Kunnan viralliset ilmoitusvälineet

Tampereen kaupungin viralliset ilmoitusvälineet ovat Aamulehti, Tamperelainen, Uutispäivä Demari, internet ja julkisten kuulutusten ilmoitustaulu kaupungin virastotalolla osoitteessa Aleksis Kiven katu 14 - 16 C.

Vuokra-asunnot 

Vuokra-asunnot

Vuokra-asunnoista ja asuntojen hakuun tai siihen liittyviin kysymyksiin vastataan Asuntotorilla.

Vuokrattavat tilat 

Vuokrattavat tilat

Tampereen kaupunki vuokraa tiloja yhteisöille ja yksityisille harrastus-, kokous- ja juhlakäyttöön.

Vuokraustoiminta 

Tampereen Sarka Oy vuokraa istuinpenkkejä, pöytiä ja tuoleja vaikkapa sukujuhliin.

Tervapadat eli juhlapadat

Nestekaasukäyttöisiä juhlapatoja vuokraa Tampereen Sarka Oy.