Hyppää sivuvalikkoon

Lapsiystävällinen kunta

Lapsi lukemassa kuvakirjaa.

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.

Miten malli toimii?

  • Mallin avulla kunta tunnistaa, millä lapsen oikeuksien osa-alueilla sillä on kehitettävää.
  • Malli auttaa kuntaa määrittelemään, mitä sen tulee tehdä, jotta lasten oikeudet toteutuisivat kunnassa mahdollisimman perusteellisesti.
  • Lisäksi malli auttaa kuntaa seuraamaan työn edistymistä systemaattisesti.

Työtä ohjaa kuntaan perustettu koordinaatioryhmä, johon kuuluu viranhaltijoita kunnan eri toimialoilta sekä lasten ja nuorten, kuntapäättäjien ja kolmannen sektorin edustajia.

Miten lapset ja nuoret osallistuvat kehittämistyöhön?

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeä osa käytännön kehittämistyötä. Koordinaatioryhmän lisäksi kehittämistyöhön osallistuu 12–18-vuotiaista nuorista koostuva ryhmä. Ryhmä kokoontuu kuukausittain ja sen tehtävänä on myös seurata ja arvioida työn etenemistä. Kehittämistyössä kuullaan myös lasten parlamenttia ja nuorisovaltuustoa.

Lapsia ja nuoria on mukana Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön eri vaiheissa. Lasten ja nuorten näkemyksiä kehittämistyön tueksi on selvitetty muun muassa 4.- ja 9.-luokkalaisten sekä Tredun Vaikuta! -päivillä.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Onnistuneesta kehittämistyöstä UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Uusina mallissa aloittavien kuntien kehittämistyö ennen tunnistuksen myöntämistä kestää hieman yli kaksi vuotta.

Tunnustuksen on tähän mennessä saanut 16 kuntaa: Forssa, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kirkkonummi, Kokkola, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nokia, Oulu, Pori, Puumala, Raasepori, Rovaniemi, Tammela ja Turku.

Tampereella kehittämistyö alkoi keväällä 2022, ja tunnustus on mahdollista saada vuonna 2024.

Lasten osallisuuden edistäminen on jokaisen aikuisen tehtävä

Lapsen oikeudet tehdään todeksi arjessa ja jokaisessa kohtaamisessa vuoden jokaisena päivänä. Osallisuus on yksi keskeisistä lapsen oikeuksista, ja sen edistäminen on jokaisen aikuisen vastuulla.

Osallisuutta edistetään luomalla ympäristöjä, joissa lapset ja nuoret saavat ja uskaltavat kertoa mielipiteensä. Tärkeää on, että lapsille ja nuorille annetaan tietoa ja heitä kuunnellaan sekä yksilöinä että ryhminä. Yhtä tärkeää on, että lapsille ja nuorille myös kerrotaan, miten heidän näkemyksensä ovat vaikuttaneet päätöksentekoon tai toimintaan.

Tampereella lasten näkemyksiä on tänä keväänä selvitetty esimerkiksi kaksivuotisen esiopetuksen mahdolliseen laajentumiseen liittyen. Lapsille suunnattu kysely lähetettiin 13 päiväkotiin ja 13 esiopetusyksikköön eri puolille kaupunkia. Tavoitteena oli, että jokaisesta päiväkodista yhden ryhmän 5-vuotiaat ja jokaisesta esiopetusyksiköstä yhden ryhmän kaikki eskarit vastaisivat kyselyyn.

Osana vaikutusten arviointia halusimme kuulla sekä 5- että 6-vuotiaita lapsia. Kyselyn tuloksista tehdään koonti, jota esitellään yhdessä muiden vaikutusten arvioinnin tuloksien kanssa uudelle kasvatus- ja opetuslautakunnalle syksyllä 2023, Tampereen kaupungin sivistyspalveluiden koordinaattori Elina Kalliohaka kertoo.

Myös lasten kokemuksia turvallisesta ympäristöstä on selvitetty. Lentävänniemen koulun oppilaiden kanssa kerättiin monenlaista tietoa ja kokemuksia turvallisesta koulumatkasta eri-ikäisten koululaisten näkökulmasta. Lasten näkemyksien pohjalta syntyivät suositukset, miten työmaa-alueiden turvallisuutta voidaan lasten näkökulmasta lisätä. Suosituksia on esitelty toimijoille, ja muun muassa Raitiotieallianssi on hyödyntänyt tuloksia työskentelyssään.

Työkaluja lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseen

Ideoita ja työkaluja osallisuuden edistämiseen voi hakea kaikille avoimesta Lapsen oikeudet – Osallisuus ja osallistuminen -koulutuksesta. Se herättää pohtimaan, miten omassa työssään voi tukea lasten ja nuorten oikeutta osallistua. Koulutuksessa annetaan myös esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja menetelmistä osallistumisen tukemiseksi.

Osallisuus ja osallistuminen -koulutus osa eOppivan ja kansallisen lapsistrategian 10-osaista Lapsen oikeudet -verkkokoulutuskokonaisuutta. Koulutuskokonaisuus on suunnattu kaikille lapsen oikeuksista kiinnostuneille. Sen ensimmäinen osa Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen toimii johdatuksena koulutuskokonaisuuden muihin osioihin.

Kuva: Laura Happo / Tampereen kaupunki

Lapset piirtävät katuliiduilla asfalttiin.

Lapsen oikeudet -koulutuskokonaisuus

eOppiva ja kansallisen lapsistrategia ovat yhteistyössä julkaisseet 10-osaisen Lapsen oikeudet -verkkokoulutuskokonaisuuden. Se avoin kaikille lapsen oikeuksista kiinnostuneille. Koulutuksista jokainen aikuinen voi hankkia lisää eväitä lapsen oikeuksien toteuttamiseen arjessa ja jokaisessa kohtaamisessa.

Koulutuskokonaisuuden ensimmäinen osa Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen toimii johdantona muille osille. Koulutuskokonaisuuden muissa osissa lapsen oikeuksia tarkastellaan teemoittain (esim. lasten osallisuus, väkivallaton lapsuus, lapsivaikutusten arviointi ja syrjinnälle alttiit lapsiryhmät). Koulutukset ovat maksuttomia ja 1 - 1,5 tunnin pituisia.

Vuoden 2023 aikana vietetään neljänä maanantaina (13.3., 8.5., 14.8., 13.11.) LapsenOikeudet365 -päivää. Se on päivä, jolloin paneudutaan lapsen oikeuksien syventämiseen ja oppimiseen esimerkiksi Lapsen oikeudet -verkkokoulutuskokonaisuuden avulla. Lisää tietoa koulutuskokonaisuudesta ja kampanjasta löytyy lapsistrategian LapsenOikeudet365-sivulta.

Tampereen Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Katso tallenne "Kohti lapsiystävällisempää kaupunkia" -tilaisuudesta 10.6.2021:

Yhteystiedot

Virve Savolainen
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 800 4220
Tiia Heinäsuo
Lapsiasiamies
Puhelin:
050 411 2434
Päivitetty 10.8.2023