Vehreää sammalta läheltä kuvattuna.

Kintulammin soiden ennallistaminen

Viidennes Tampereen suurimman luonnonsuojelualueen Kintulammin pinta-alasta on suota. Alueen soita on ojitettu metsätaloudellisissa tarkoituksissa jo 1940-luvulta lähtien. Ojituksen myötä soiden vesitalous ja kasvillisuus ovat muuttuneet. Soista on tullut kuivempia, turvetta on hajonnut ja niiden kasvillisuudessa metsäkasvillisuus on vallannut alaa suokasvillisuudelta.

Soiden ennallistaminen

Kintulammin ojitettuja soita on ennallistettu patoamalla vuosina 2018–2021. Patoamista on tehty Kintulammin ennallistamisryhmän organisoimilla talkoilla. Padottujen soiden kasvillisuuden seurantaa varten on perustettu pysyviä puusto-, taimi- ja kasvillisuuskoealoja.

Vuosina 2022-2023 toteutettavan KuntaHelmi-hankkeen aikana jatketaan aloitettua soiden ennallistamista kahdella aiempaa isommalla suoalueella. Toinen ennallistettavista soista on luonnonsuojelualueen koillisosassa sijaitseva Kylmäsuo ja toinen nimetön suoalue on Kaulamoisen ja luonnonsuojelualuetta halkovan sähkölinjan välissä, Kaulamoisen kaakkoispuolella. Kylmäsuo on kokonaan luonnonsuojelualueella. Toisesta ennallistettavasta suoalueesta valtaosa on luonnonsuojelualueella, mutta osa on kaupungin omistamalla Metsä-Ylisen tilalla. Kylmäsuon pinta-ala on noin seitsemän hehtaaria ja Kaulamoisen kaakkoispuoleisen suon pinta-ala noin kahdeksan hehtaaria.

Ennallistamisen tavoitteena on lisätä alueiden monimuotoisuutta. Ennallistaminen parantaa alueen soisten elinympäristöjen tilaa, luo uusia pienipiirteisiä suo- ja pienvesielinympäristöjä sekä lisää lahopuun muodostumista. Koska alueet ovat olleet luonnostaan laajalti puustoisia, alueiden monimuotoisuusarvoja kehitetään puustoisuus huomioiden.

Ennallistettavien soiden kasvillisuus ja suotyypit on kartoitettu vuonna 2022. Kasvillisuuden seurantaa varten ennallistamistöiden jälkeen perustetaan myös pysyviä kasvillisuuskoealoja.

Ennallistamistöinä suoalueiden ojiin tehdään patoja sekä käsityönä että kaivinkoneella. Ojia myös osin täytetään aikoinaan ojankaivussa syntyneillä maamassoilla. Lisäksi soiden purkuojia kivetään. Alueille tehdään vähäisissä määrin puun poistoa. Kaulamoisen kaakkoispuoleiselta suolta poistetaan puustoa aiemmin avoimena olleelta nevalta. Kylmäsuolle tehdään viisi pienaukkoa. Puuta kaadetaan myös täytettäviltä ojalinjoilta ja kaivinkoneen kulku-urilta. Kaadetut puut jätetään maastoon, jolloin ne tuottavat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta. Ennallistamissuunnitelma on tilattu suunnitelma Aallokas Oy:ltä.

Päivitetty 3.10.2022