Nähtävillä olevat katusuunnitelmat 7.12. - 21.12.2022

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 7.12. - 21.12.2022 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
osoite voimassa 13.3.2023 alkaen
Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101

Huikarinkatu

Huikarinkadun katusuunnitelmaehdotus, Koivistonkylän kaupunginosassa, suunnitelma n:o 1/22031, TRE:8022/10.03.02/2022.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu huonokuntoisen Huikarinkadun saneerausta varten. Katu päällystetään asfalttibetonilla. Ajoradan suunniteltu leveys on 5,5 metriä. Kadun korkeusasema ei muutu nykyisestä. Katualueella uusitaan kunnallistekniikkaa ja samalla kadun kuivatusta ja rakennekerroksia parannetaan.

Kohteeseen on suunniteltu katuvalaistusta kadun itäreunalle. Kadun pintavedet johdetaan perattaviin avo-ojiin ja ojiin rakennetaan uusia hulevesikaivoja. Osaan tonttiliittymistä on suunniteltu madallettu reunakivi ohjaamaan vedet paremmin avo-ojiin.

Luvattomia tonttiliittymiä poistetaan käytöstä Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti sekä ylileveitä liittymiä kavennetaan. Katualueella kasvavia pensasistutuksia poistetaan uusien ojapainanteiden johdosta. Katualueelle rakennettuja rakenteita joudutaan myös poistamaan kadun kuivatuksen parantamiseksi.

Huikarinkadun saneeraustyöt sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden alustavaan vuoden 2023 vuosisuunnitelmaan.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksista ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Jukka Heinonen
Suunnittelija Sweco Finland Oy Projektipäällikkö
Puhelin:
040 863 0789
Petri Keivaara
Suunnitelman tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue Katuinsinööri
Puhelin:
050 382 6459

Pyynikintie

Pyynikintien, välillä Laiskolankuja - Kisakentänkatu, katusuunnitelmaehdotus n:o 1/22046, VII (Pyynikinrinne) kaupunginosassa, TRE:8094/10.03.02/2022.

Yhdyskuntalautakunta on aiemmilla päätöksillään hyväksynyt aluenopeusrajoituksen muutokset ja niiden yhteydessä esitetyt liikenteenrauhoittamistarpeet. Lisäksi asuinalueiden nopeusrajoitusmuutokseen liittyvistä uusista liikennemerkeistä on tehty suunnittelupäällikön päätös.

Useimmilla alueilla nopeusrajoitusmuutos on jo toteutettu liikennemerkkimuutoksilla ja ajoratamaalauksilla. Näille alueille toteutetaan myös tarvittavia rakenteellisia toimenpiteitä tukemaan nopeusrajoitusmuutosta.
    
Pyynikintiellä, välillä Laiskolankuja - Kisakentänkatu, sijaitsevaan rakennukseen (Pyynikintie 2) tehdään parhaillaan perusparannusta ja rakennus tulee toimimaan Tampereen koulujen pysyvänä väistötilana sekä lukiokoulutuksen pysyvänä tilana syksystä 2023 lähtien.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu ko. katuosuuden liikenteen rauhoittamiseksi edellä mainituin perusteluin.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Pyynikintiellä, välillä Laiskolankuja - Kisakentänkatu, toteutetaan ajoradan korotus yhdyskuntalautakunnan hyväksymän tyyppipiirustuksen 1/20637/3 mukaisesti.

Ajoradan korotetun osuuden pintamateriaali on punamusta betonikivi. Katuosuuden poikkileikkaus säilyy pääosin nykyisellään, ajoradan leveyden ollessa 7,3 metriä ja jalkakäytävien 2,0 - 2,3 metriä. Ajoradan korotetulla osuudella kadun korkeus nousee nykyisestä 0 - 7 cm.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Pyynikintien ko. katuosuuden itäreunassa, jalkakäytävän vieressä ja osittain Marianpuiston alueella on 2,0 metriä leveä pyöräpysäköintialue, johon on osoitettu paikat 35 polkupyörälle.

Katualueella pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä, jota täydennetään tarvittavilta osin.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2023 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Elina Palovuori
Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue Erikoissuunnittelija
Puhelin:
050 382 6457
Pasi Palmu
Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue Katuinsinööri
Puhelin:
040 801 6812

Haukiluoman asemakaava-alueen 8812 katusuunnitelmat

Haukiluoman asemakaavaan 8812 liittyvien katujen katusuunnitelmaehdotukset, Haukiluoman kaupunginosassa, TRE:8095/10.03.02/2022.

  • Herttatyvi n:o 1/21982
  • Herttatyvinpolku jkpp n:o 1/21983
  • Karvolanmetsäkuja ja jkpp Karvolanmetsäpalstalle n:o 1/21984
  • Runkoraitti jk ja jkpp n:o 1/21985
  • Suippotyvi n:o 1/21986
  • Tyvikatu jk väli Herttatyvi-linja-auton kääntöpaikka ja jkpp Haukiluomanpuistoon ja Tyvikadun päästä 37 metriä itään n:o 1/21987
  • Korttelin 7422 tontin 1 pysäköintialue n:o 1/22078

Haukiluoman alueelle on hyväksytty uusi asemakaava 8812, jonka johdosta alueelle on suunniteltu uutta maankäyttöä palvelevia jalankulun ja pyöräilyn väyliä sekä tonttikatuja. Suunnitelmat perustuvat asemakaavan laadinnan yhteydessä tehtyihin selvityksiin ja yleissuunnitelmiin.

Herttatyvi

Herttatyvi on asemakaavan mukainen uusi pientaloalueen tonttikatu Tyvikadusta länteen. Katualueen leveys on 9,0–12,0 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 90 metriä ja ajoradan leveys 5,5 metriä. Itäpäässä kadun eteläreunan viherkaistalle on sijoitettu katupuita.

Herttatyvinpolku

Herttatyvipolku on asemakaavan mukainen uusi jalkakäytävä ja pyörätie Runkoraitin ja Herttatyvin välillä.  Katualueen leveys on 6,0 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun jalkakäytävän ja pyörätien pituus on noin 30 metriä ja leveys 3,5 metriä. Herttatyvinpolun ja pohjoispuolella sijaitsevan pysäköintialueen väliin on sijoitettu pensasistutuksia erottelemaan toimintoja toisistaan.

Karvolanmetsäkuja ja jkpp Karvolanmetsäpalstalle

Karvolanmetsäkuja on asemakaavan mukainen uusi pientaloalueen tonttikatu Tyvikadusta itään. Katualueen leveys on 9,0–15,0 metriä ja asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 115 metriä.

Ajoradan leveys 5,5 metriä ja kadun itäpäässä olevan kääntöpaikan leveys 12,0 metriä. Karvolanmetsäkujan itäpäästä on suunniteltu 3,0 metrin levyinen asfalttipäällysteinen jalkakäytävä ja pyörätie Karvolanmetsäpalstan puistoalueelle, missä liittyy nykyiseen jalkakäytävään ja pyörätiehen.

Runkoraitti

Hyväksytyn asemakaavan 8812 mukaisesti Runkoraitin jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen rajat ovat muuttuneet. Plv. 0–50 nykyinen n. 4 m levyinen asfalttipäällysteinen jalankulku- ja pyörätie säilyy pääosin nykyisellään. Pl. 50-Tyvikatu olemassa oleva kadun pohjoispuolella sijaitseva jalkakäytävä on muuttunut asemakaavassa Runkoraitin jalankululle varatuksi kaduksi. Olemassa oleva ajoyhteys ja kadun eteläpuolen pysäköintipaikat ovat muuttuneet asemakaavassa autopaikkojen korttelialueeksi, jolla on sallittu yleinen pyöräliikenne.

Runkoraitin katusuunnitelmaehdotus on laadittu vastaamaan hyväksyttyä asemakaavaa ja sen katualueen rajoja, eikä edellytä rakennustöitä Runkoraitin ja korttelin 7403 LPA-alueelleen osalta.

Suippotyvi

Suippotyvi on asemakaavan mukainen uusi pientaloalueen tonttikatu Herttatyvistä pohjoiseen. Katualueen leveys on pääosin 9,0 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 110 metriä ja ajoradan leveys 5,5 metriä. Suippotyvin kaakkoiskulmassa katualueen leveys on 9,0–27,24 metriä ja kadun länsipuolelle on suunniteltu jätteiden lähikeräyspaikka.

Tyvikatu

Uudesta rakentamisesta johtuen nykyiselle Tyvikadun jalkakäytävälle välillä Herttatyvi - linja-auton kääntöpaikka joudutaan toteuttamaan pieniä muutoksia. Asfalttipäällysteisen jalkakäytävän leveys on 2,5 metriä ja pituus noin 80 metriä. Jalkakäytävän päästä on suunniteltu 3,5 metrin levyinen murskepäällysteinen jalkakäytävä ja pyörätie, joka liittyy Haukiluoman puistossa nykyiseen väylään.

Nykyistä Tyvikadun päästä itään lähtevää jalankulku- ja pyörätietä muutetaan noin 37 metrin matkalla asfalttipäällysteiseksi ja 3.0 metrin levyiseksi.

Korttelin 7422, tontin 1 pysäköintialue

Suippotyvin ja Herttatyvin kulmassa korttelin 7422 tontilla 1 on asemakaavan mukainen autopaikkojen korttelialue, minne on suunniteltu uusi yleiseen käyttöön tarkoitettu pysäköintialue kuudelle ajoneuvolle. Asfalttipäällysteisen pysäköinti-alueen koko on 12,5 x 15,5 metriä.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja reunakivien avulla hulevesiverkostoon. Korttelin 7422 tontin 1 pysäköintialueen pintavedet johdetaan asemakaavamääräysten mukaisten hulevesien viivytysrakenteiden kautta hulevesiverkostoon.

Kohteisiin on suunniteltu katuvalaistus.

Katujen rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen vuoden 2023 alustavaan vuosisuunnitelmaan. Katujen tarkempi rakentamisajankohta tarkentuu ympäröivän maankäytön toteutusajankohdan mukaan.

Pasi Palmu
Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue Katuinsinööri
Puhelin:
040 801 6812

Kurilankatu

Kurilankadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/21874, VI (Kaakinmaa) kaupunginosassa, TRE: 8156/10.03.02/2022.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu huonokuntoisen Kurilankadun saneeraamista varten. Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. kadun sijainti, poikkileikkaus, korkeusasema, pintamateriaalit, valaistus sekä pintavesien kuivatus.

Kurilankadun pituus on noin 140 metriä. Laaditun katusuunnitelmaehdotuksen
mukaan Kurilankadun ajoradan leveys on 4,0 metriä ja ajoradan pintamateriaali
on kenttäkiveys. Kenttäkiveyksen avulla säilytetään kadun historiallinen ilme.
Ajoradan pohjoispuolella on ajoradasta reunakivellä erotettu 2,5 metriä leveä
nupukivipintainen jalkakäytävä. Ajoradan eteläpuolella on ajoradasta reunakivellä
erotetut 2,5 metriä leveät kenttäkiveyspintaiset kadunsuuntaiset pysäköintipaikat.
Edellisestä poikkeuksena on kadun varteen rakentuvan päiväkodinkuormauspaikka, jossa pintamateriaalina on nupukivi. Kadun varren pysäköintipaikat on jaoteltu 2–3 paikan ryhmiin ja niiden väleissä on uusia katupuita. Pysäköintipaikkojen eteläpuolella on 2,5 metriä leveä  nupukivipintainen jalkakäytävä. Katusaneerauksen yhteydessä uusittavat katuvalaisimet ovat kadun pohjoispuolella jalkakäytävän takareunassa.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Kurilankatu on idän suuntaan yksisuuntainen, mutta ajoradalla tapahtuva pyöräily on sallittu molempiin suuntiin. Kurilankadun varteen osoitetut pysäköintipaikat palvelevat osaltaan kadun varrella rakentuvan päiväkodin saattoliikennettä, osaltaan alueella asuvia, sekä myös satunnaista pysäköintiä. Edellä mainitut huomioon ottaen kadunvarsipysäköintiä rajoitetaan seuraavasti: Osalla paikoista pysäköinti on rajoitettu pysäköintikiekkoa käyttäen maksimissaan 30 minuutin mittaiseksi arkisin välillä 06–18. Näillä paikoilla pysäköintiä on rajoitettu arkilauantaisin aikavälillä 08–16 maksupysäköintivyöhykkeen 3 mukaisesti. Osalla paikoista pysäköintiä on rajoitettu arkisin välillä 08–18 ja arkilauantaisin välillä 08–16 maksupysäköintivyöhykkeen 3 mukaisesti. Näillä paikoilla pysäköinti on kuitenkin sallittu kaikkina aikoina vapaasti asukaspysäköintitunnuksen D avulla. Muina aikoina kadun varren kaikilla pysäköintipaikoilla pysäköinti on vapaata ilman rajoituksia, lukuun ottamatta vain kuormaukseen osoitettua pysäköintipaikkaa.

Pintavedet johdetaan pinnankallistusten ja reunakivien avulla nykyisiin ja uusiin
hulevesikaivoihin.

Kadun ja vesihuollon saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden
2023 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Pasi Palmu
Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue Katuinsinööri
Puhelin:
040 801 6812
Kai Lappalainen
Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy Projektipäällikkö
Puhelin:
040 580 5054

Likolammenkatu ja Hongistonkuja

Likolammenkadun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/21655 ja Hongistonkujan, väli
Likolammenkadusta itään, katusuunnitelmaehdotus n:o 1/21656, Villilän
kaupunginosassa, TRE: 8155/10.03.02/2022.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu Likolammenkadun ja Hongistonkujan
itäosan saneeraamista varten. Huonokuntoiset kadut perustetaan ja
päällystetään uudelleen sekä kuivatusta parannetaan ja valaistus uusitaan.
Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. katujen sijainti, poikkileikkaus,
korkeusasema, pintamateriaalit, valaistus sekä pintavesien kuivatus.

Likolammenkatu

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 400 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on 5,00 – 5,50 metriä. Kääntöpaikan alueella ajoradan leveys on 3,50–4,75 metriä. Kadun korkeusasema säilyy pääosin nykyisellään. Ajoradan molempiin reunoihin asennetaan reunakivet paaluvälillä 0–200 ja kääntöpaikan alueella.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Likolammenkadun ja Nokiantien liittymässä oleva suojatie toteutetaan ajoradasta korotettuna. Ko. liittymäalueen tuntumaan on esitetty Likolammenkadun katualueen maisemointia istutuksien avulla.

Hongistonkuja, välillä Likolammenkadusta itään

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 100 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on 5,00 metriä. Kadun korkeusasema säilyy pääosin nykyisellään. Kadun päässä oleva kääntöpaikka muotoillaan uudelleen ja sen leveys on enimmillään 9,00 metriä. Ajoradan eteläreunalle asennetaan reunakivi.

Katujen pintavedet johdetaan pinnan kallistusten, reunakivien ja avo-ojien avulla
hulevesikaivoihin tai maastoon.

Kadun ja vesihuollon saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Kohteet sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen
vuoden 2023 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Pasi Palmu
Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue Katuinsinööri
Puhelin:
040 801 6812
Eeva Lintula
Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy Projektipäällikkö
Puhelin:
044 493 5027

Rantakylänraitti

Rantakylänraitin katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20346 Santalahden kaupunginosassa, TRE: 8181/10.03.02/2022.

Santalahden asemakaavan (asemakaava nro 8048) tavoitteena on muuttaa
Santalahden nykyinen toimisto-, teollisuus- ja varastoalue hyvän elinympäristön
kaupunkikuvallisesti laadukkaaksi ja kaupunkirakenteellisesti eheytyväksi
asuinkortteleiden alueeksi. Tämän takia alueelle tarvitaan uusia ajoneuvo- ja
kevyen liikenteen yhteyksiä. Alueen katuverkko tulee tukeutumaan pääasiassa
Rantatiehen, joka on alueen ainoa kokoojatyyppinen katu. Alueen sisäisen
verkon muodostavat tonttiyhteydet, Tikkutehtaanrinne, Uranrinne ja Uranraitti.
Nyt laaditussa katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty asemakaava-alueen
länsiosaan sijoittuva kevyen liikenteen väylä Rantakylänraitti, jonka pituus on noin 180 metriä.

Rantakylänraitti on alueen länsiosassa sijaitsevien kiinteistöjen ja puistojen välissä
kulkeva kevyen liikenteen väylä. Väylä rajoittuu lännessä kortteliin 1225 / Tukkipuistoon / Tukkirinteeseen ja idässä Santalahden aukioon. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Rantakylänraitti on 4,00 metriä leveä valaistu asfalttipäällysteinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jolla on tonteille ajo sallittu. Väylä on pohjoisreunalta rajattu kiinteistöjen piha-alueisiin nupukivikourulla ja eteläreunalta madalletulla reunakivellä. Väylän tasaus on yhteensovitettu mahdollisimman hyvin ympäröivien kiinteistöjen piha-alueisiin. Väylän pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja nupukivikourujen avulla hulevesikaivoihin.

Pasi Palmu
Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue Katuinsinööri
Puhelin:
040 801 6812
Kai Lappalainen
Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy Projektipäällikkö
Puhelin:
040 580 5054

Anni Flinckin puisto ja Flinckinrinne ovat Santalahden asuinalueen lähivirkistysalueita. Ne sijaitsevat Rantakylänraitin keskiosissa, väylän molemmin puolin. Näiden puistojen viheryleissuunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä samanaikaisesti Rantakylänraitin katusuunnitelmaehdotuksen kanssa. Viheryleissuunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta kaupungin internet-sivujen kautta 21.12.2022 mennessä: Nähtävillä olevat viheralueiden yleissuunnitelmat.

Päivitetty 14.3.2023