Siirry sisältöön

9.11. - 23.11.2020

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 9.11. - 23.11.2020 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Halmeenkatu

Halmeenkadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/21202, Messukylän kaupunginosassa, TRE:6172/10.03.03/2020.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu Halmeenkadun saneeraamista varten. Huonokuntoinen katu perustetaan ja päällystetään uudelleen. Halmeenkadun ja Kyläojankadun liittymässä oleva yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie muutetaan jalkakäytäväksi.

Jalkakäytävien talvikunnossapito kuuluu jalkakäytävään rajoittuvan kiinteistön haltijalle. Kiinteistön haltijan velvoitteet kadun hoidossa määritellään katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa.

Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 146 metriä ja ajoradan leveys on 5,0 metriä.

Kadun korkeusasema tontteihin nähden ei merkittävästi muutu. Kadun pintavedet johdetaan kadun sivuojiin.

Kiinteistön omistajaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti suunnittelijalle, jos kiinteistön perus- tai hulevesiä johtavia putkia on ohjattu purkamaan katualueelle, esimerkiksi kadun sivuojiin.

Kadun rakentamisen yhteydessä uusitaan myös katuvalaistus.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tontti-johtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Halmeenkadun rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Katusuunnittelu, Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön palvelualue
Erikoissuunnittelija
Elina Palovuori
puhelin 050 382 6457

Valaistussuunnittelu, Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön palvelualue
Erikoissuunnittelija
Jani Keskinen
puhelin 040 759 1860

Suunnitelman tarkastaja, Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Hiojanraitti

Hiojanraitin katusuunnitelmaehdotus nro 1/21203, Atalan kaupunginosassa, TRE:6173/10.03.03/2020.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu Hiojanraitin saneeraamista varten. Huonokuntoinen katu perustetaan ja päällystetään uudelleen.

Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 45 metriä ja ajoradan leveys on 3,0 metriä.

Kadun korkeusasema tontteihin nähden ei merkittävästi muutu. Kadun pintavedet johdetaan kadun eteläreunalle kunnostettavaan sivuojaan.

Kiinteistön omistajaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti suunnittelijalle, jos kiinteistön perus- tai hulevesiä johtavia putkia on ohjattu purkamaan katualueelle, esimerkiksi kadun sivuojiin.

Kadun rakentamisen yhteydessä uusitaan myös katuvalaistus.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tontti-johtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Hiojanraitin rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Katusuunnittelu, Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön palvelualue
Erikoissuunnittelija
Elina Palovuori
puhelin 050 382 6457

Katusuunnittelu, Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön palvelualue
Erikoissuunnittelija
Jani Keskinen
puhelin 040 759 1860

Suunnitelman tarkastaja, Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Keilakuja

Keilakujan katusuunnitelmaehdotus nro 1/21218, Kaupin kaupunginosassa, TRE: 6320/10.03.02/2020.

Keilakujaan rajoittuvan korttelin osalta on laadittu asemakaavamuutos ja siinä on osoitettu mm. asuinrakentamista aiemmin alueella sijainneen pysäköintialueen kohdalle. Uusien kerrostalojen toteuttamisen myötä on tullut ajankohtaiseksi siirtää myös Keilakujan etelän puoleista jalkakäytävää, koska se on aiemmin sijainnut katualueen ulkopuolella ja asuinrakennusten toteuttamisen yhteydessä se on jäänyt osittain uusien rakennusten alle.

Keilakujasta on laadittu katusuunnitelmaehdotus, jossa on esitetty mm. liikenneväylien tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Suunnitelmaehdotuksen mukaan Keilakujan ajorataa kavennetaan, jotta 2,30 metrin levyinen jalkakäytävä voidaan toteuttaa kadun eteläreunaan. Jatkossa ajoradan leveys on 6,50 metriä ja tämän vuoksi kadunvarsipysäköinnistä joudutaan luopumaan kadun eteläreunan osalta, mutta Keilakujan pohjoispuolella sijaitsevaa katualueen ulkopuolista sorapäällysteistä aluetta hyödynnetään edelleen yleisenä pysäköintialueena.

Uusien asuinrakennusten toteuttamisen myötä on jouduttu muuttamaan myös Keilakujan päästä Petsamon suuntaan lähtevän puistokäytävän linjausta. Keilakujan katupoikkileikkauksen muuttamisen yhteydessä myös Koljonpuistossa sijaitsevan puistokäytävän katuvalaistusta parannetaan linjaukseltaan muutetun käytävän osuudella.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä, jota täydennetään tarvittavilta osin.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2021.

Suunnittelija, Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Laukontori

Laukontorin katusuunnitelmaehdotus nro 1/21219 torialueen länsireunan osalta, Nalkalan (III) kaupunginosassa, TRE: 6427/10.03.02/2020.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu alueen pyöräilyväylien sekä jalankulkuyhteyksien muutosten toteuttamista varten ja muutokset liittyvät oleellisena osana Laukontorin länsireunaan sijoittuvan uuden jätekatoksen rakentamiseen.

Laukontorin länsireunasta on laadittu katusuunnitelmaehdotus, jossa on esitetty mm. liikenneväylien tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Suunnitelmaehdotuksen mukaan Laukontorin länsireunaa pitkin kulkee asfalttipäällysteinen kaksisuuntainen pyörätie ja pyörätie erotetaan muusta torialueesta luonnonkiviraidalla. Alueella toteutettavat muutostyöt tapahtuvat pääosin torialueella ja Laukontorin länsireunassa oleva asfalttipäällysteinen ajorata säilyy nykyisellään pieniä reunakivilinjojen korkeustason muutoksia lukuun ottamatta. Laukontorin pohjoisreunassa sijaitsevat linja-autopysäkit jäävät pois käytöstä linjastouudistuksen myötä elokuussa 2021 ja vapautuvaa tilaa hyödynnetään uusien pyörätiejärjestelyiden osalta.

Rakenteilla olevan jätekatoksen huoltoliikenteen kulkureitin vuoksi osa torialueen länsireunassa sijaitsevista nykyisistä kivipollareista sekä niiden välinen ketju joudutaan poistamaan ja ne asennetaan uudelleen jätekatoksen eteläpuolelle. Lisäksi uuden jätekatoksen eteläpuolelle esitetään toteutettavan uusi pyöräpysäköintialue ja pyörätelineet sijoittuvat pyörätien ja ajoradan väliselle välikaistalle.

Laukontorin keskeisen sijainnin vuoksi suojatiet alueella toteutetaan esteettömyyden erityistason ratkaisuja noudattaen ja suojateiden kohdille asennetaan luiskatut reunakivilinjat sekä niiden yhteyteen valkoiset varoitusalueet suojateiden etureunan havaittavuuden parantamiseksi. Pyöräteiden ylityskohdille vastaavasti asennetaan normaalit reunakivilinjat, jotka upotetaan ajoradan tasoon.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä, jota täydennetään tarvittavilta osin.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2021.

Suunnittelija, Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Esa Ränkman
puhelin 040 828 8796

Suunnitelmien tilaaja, Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029