Siirry sisältöön

4.6. - 18.6.2018

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 4.6. - 18.6.2018 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon osoitteeseen, Tampereen kaupunki, kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Rahola (itä)

Risukujan, n:o 1/20075, Huokauskivenkujan, n:o 1/20076, Kaunistonpolun n:o 1/20077, Liljankujan, n:o 1/20078 ja Kirkkosannankujan, n:o 1/20079, katusuunnitelmaehdotukset, Raholan kaupunginosassa, TRE: 5037/10.03.02/2017.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu ko. katujen saneeraamista varten. Huonokuntoiset kadut perustetaan ja päällystetään uudelleen. Katujen leveydet ja korkeusasemat säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Katusaneerausten yhteydessä uusitaan myös katuvalaistus.

Risukuja, n:o 1/20075

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 50 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on 4,5 metriä. Kadun länsireunaan asennetaan koko matkalle reunakivi estämään pintavesien valumista tonteille. Nokiantien liittymään rakennetaan korotettu suojatie. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäri.

Huokauskivenkuja, n:o 1/20076

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 100 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on 4,0 metriä. Kadun

nykyiset nupukivikourut säilyvät ja kouruttamattomalle osuudelle, kadun eteläpäässä, kadun länsireunaan asennetaan reunakivi estämään pintavesien valumista tonteille. Nokiantien liittymään rakennetaan korotettu suojatie. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäri.

Kaunistonpolku, n:o 1/20077

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun jalkakäytävän pituus on noin 60 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan väylä muuttuu jalkakäytäväksi voimassaolevan asemakaavan mukaisesti. Jalkakäytävän leveys on 3,0 metriä. Käytävän itäreunaan asennetaan käsijohde ja nupukivikouru.

Liljankuja, n:o 1/20078

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 110 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on 4,5 metriä. Kadun pohjoisreunan nykyinen avo-oja säilyy ja kadun eteläreunaan asennetaan reunakivi estämään pintavesien valumista tonteille. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäri.

Kirkkosannankuja, n:o 1/20079

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 100 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on kadun pohjoisosassa 4,5 metriä ja kadun eteläosassa pysäköintialueen kohdalla 5,0 metriä.

Kadun itäreunaan asennetaan reunakivi estämään vesien valumista tonteille. Kadun eteläosan länsireunaan asennetaan myös reunakivi ja nurmikaista erottamaan liikekiinteistön piha ajoradasta. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäri. Nokiantien liittymään rakennetaan korotettu suojatie. Kirkkosannankujan alussa kadun itäpuolella oleva pysäköintialue jäsennellään uudestaan.

Katujen pintavedet johdetaan nupukivikourujen, reunakivien, sivuojien ja pinnan kallistusten avulla uusiin/nykyisiin hulevesikaivoihin.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Kaikkien yllämainittujen katujen saneeraus sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068

Ilmailunkatu ja Vähäjärvenpuiston kevyen liikenteen väylä

Ilmailunkadun vapaa oikea kaista ja kevyen liikenteen väylän muutokset Naistenmatkantien liittymässä, katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20292 ja Vähäjärvenpuiston kevyen liikenteen väylä välillä Ilmailunkatu - Vähäjärvenpolku, rakennussuunnitelmaehdotus, Härmälän kaupunginosassa, TRE: 8078/10.03.02 /2017.

Katusuunnitelmaehdotus on osa Pirkkalan kunnan, Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) yhteishanketta, jolla parannetaan Partolan alueen liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Parantamisen tarpeet perustuvat seudun laajentuvaan maankäyttöön ja sen myötä kasvaviin liikennemääriin. Hanke on yksi Tampereen kaupunkiseudun ns. MAL-hankkeista, jolle on jo myönnetty määräraha toteuttamiseen vuodelle 2019.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Ilmailunkadun nykyiseen kiertoliittymään lisätään vapaa oikea kaista Ilmailunkadulta kohti Pirkkalaa. Uusi ajokaista sijoittuu pääosin nykyisen kevyen liikenteen väylän paikalle ja ajokaistan leveys on 6,0 metriä. Muilta osin Ilmailunkadun nykyiset ajokaistajärjestelyt säilyvät ennallaan. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Ilmailunkadun länsipään kevyen liikenteen väylä siirtyy katupenkereen alaosaan lähemmäs Vähäjärvenpuiston tasoa. Kevyen liikenteen väylä toteutetaan eroteltuna jalkakäytävänä ja pyörätienä. Jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 2,25 metriä eli asfalttibetonipäällysteisen kevyen liikenteen väylän kokonaisleveys on 4,5 metriä. Jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan toisistaan ajoratamaalauksen avulla. Pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan asianmukaisten ajoratamaalausten avulla. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn verkostoa täydennetään 4,0 metriä leveällä murskepintaisella yhteydellä Härmälänojan ylitse, joka yhdistää Ilmailunkadun ja Vähäjärvenpuiston nykyiset jalankulku- ja pyörätieverkostot.

Hankkeen yhteydessä uusitaan myös katuvalaistusta sekä istutuksia. Kadun pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja avo-ojien avulla Härmälänojaan.

Ilmailunkadun lisäkaistan ja kevyen liikenteen väylämuutoksen toteuttaminen sisältyy Tampereen kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2019 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Suunnittelija A-Insinöörit, Civil Engineering
Projektipäällikkö
Jarmo Mikkonen
puhelin 0207 911 875

Irjalankuja

Irjalankujan katusuunnitelmaehdotus nro 1/20294, Takahuhdin kaupunginosassa, TRE:5779/10.03.02/2017.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu Irjalankujan saneeraamista varten. Huonokuntoinen katu perustetaan ja päällystetään uudelleen.

Irjalankujan päässä olevalle tontille rakennetaan Irjalan päiväkotia ja koulua. Pääasiallinen kulku tontille on Irjalankujan kautta. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Irjalankujalle on suunniteltu jalkakäytävä.

Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 40 metriä. Asfalttipäällysteisen, reunakivellä rajatun, ajoradan leveys on 5,0 metriä. Ajoradan pohjoisreunalle on suunniteltu 2,5 metriä leveä asfalttipäällysteinen jalkakäytävä.

Kiinteistön haltijan velvoitteet kadun hoidossa määritellään katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa. Jalkakäytävien talvikunnossapito kuuluu jalkakäytävään rajoittuvan kiinteistön haltijalle.

Kiinteistön omistajaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti suunnittelijalle, jos kiinteistön perus- tai hulevesiä johtavia putkia on ohjattu purkamaan katualueelle, esimerkiksi kadun sivuojiin.

Kadun korkeusasema tontteihin nähden ei merkittävästi muutu. Kadun sivuojat on suunniteltu poistettavaksi ja kadun pintavedet johdetaan nykyiseen hulevesiviemäriin, jota täydennetään tarvittavilta osin.

Kadun rakentamisen yhteydessä rakennetaan myös katuvalaistus.

Irjalankujan rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2019 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Katusuunnittelu Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Erikoissuunnittelija
Elina Palovuori
puhelin 050 382 6457

Valaistussuunnittelu Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Erikoissuunnittelija
Jani Keskinen
puhelin 040 759 1860

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Nokiantie, kevyen liikenteen väylä

Nokiantien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20295 välillä Risukuja-Winterinraitti, Raholan kaupunginosassa, TRE: 5037/10.03.02/2017.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu Nokiantien ko. katuosuuden pohjoisreunan nykyisen kevyen liikenteen väylän saneeraamista varten. Hankkeen tavoite on nostaa Nokiantien varrella kulkevan seudullisen pyöräilyn pääreitin laatutasoa ja turvallisuutta ko. katuosuudella. Laatutasoa nostetaan mm. väylän leveyttä lisäämällä ja turvallisuutta edistetään väyläosuudella olevia katuliittymiä korottamalla. Ko. katuosuuden ajorataa kavennetaan ja pohjoisreunan katuvalaistus uusitaan. Eteläreunan kevyen liikenteen väylä säilyy ennallaan.

Saneerattavan kevyen liikenteen väylä -osuuden pituus on noin 1000 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Nokiantien pohjoisreunan nykyinen noin 2,5…4,0 metrin eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie levennetään siten, että väylän kokonaisleveys on pääosin 5,0 metriä. Kevyen liikenteen väylälle otetaan lisätilaa siten, että nykyistä ajorataa kavennetaan ajoradan pohjoisreunan reunakiveä siirtämällä ajoradalle päin ja lisäksi kevyen liikenteen väylää levennetään myös katualueen pohjoisreunan suuntaan. Uuden asfalttibetonipintaisen kevyen liikenteen väylä -osuuden leveys (jalkakäytävä + pyörätie) on pääosin 2,5 + 2,5 metriä – kapeimmissa kohdissa esim. linja-autopysäkkien kohdalla leveys on paikoitellen 1,5 + 1,8 metriä. Jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan toisistaan ajoratamaalauksen avulla. Pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan asianmukaisten ajoratamaalausten avulla. Ajoradan ja pyörätien väliin rakennetaan 1,0…2,0 metriä leveä kivetty välikaista, jolle sijoitetaan uusi valaistus. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Nokiantien ajoradan leveys on ko. katuosuudella pääosin 7,5 metriä ja linja-autopysäkit säilyvät syvennyksissä. Väylien kuivatus hoidetaan nykyisillä/uusilla ajoradan hulevesikaivoilla.

Ko. kohteen toteuttaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan sekä vuoden 2019 alustavaan vuosisuunnitelmaan. Eri vuosina toteuttavista katuosuuksista ei ole vielä toistaiseksi päätetty.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelu / LiCon-AT Oy
Suunnittelija
Pentti Putaja
puhelin 044 377 3840

Akulatinkatu

Akulatinkadun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20161 Lahdesjärven kaupunginosassa, TRE: 8752/10.03.02/2017.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu asemakaavan 8534 mukaisen Akulatinkadun toteuttamista varten. Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. kadun tuleva sijainti, korkeusasema, katuvalaistus sekä pintavesien kuivatus.

Leppästensuonkadun kiertoliittymästä etelään lähtevä Akulatinkatu palvelee pääasiassa tulevan kaava-alueen kiinteistöille suuntautuvaa ajoneuvoliikennettä sekä jalankulkua ja pyöräilyä.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Akulatinkadun pituus on noin 820 metriä. Kadun asfalttibetonipäällysteisen ajoradan leveys on pääosin 7,0 metriä. Ajoradan itäpuolelle on suunniteltu ajoradasta 4,0 metriä leveällä viherkaistalla erotettu asfalttibetonipäällysteinen 4,5 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kevyen liikenteen väylä toteutetaan eroteltuna jalkakäytävänä ja pyörätienä, jolla jalkakäytävän leveys on 2,0 metriä ja pyörätien leveys on 2,5 metriä. Jalkakäytävä erotetaan pyörätiestä ajoratamaalauksen avulla. Pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan niin ikään asianmukaisien ajoratamerkintöjen avulla. Ajoradan länsipuolella on osalla matkaa kadun keskiosassa ajoradasta 4,0 metriä leveällä viherkaistalla erotettu asfalttibetonipäällysteinen 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Ajoradan molemmille puolille suunniteltuja viherkaistoja hyödynnetään avo-ojien, katupuiden ja katuvalaistuksen tilatarpeisiin.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan asemakaavassa esitettyjen tonttiliittymien kohdille on suunniteltu kiertoliittymät. Kiertoliittymien kiertosaarekkeiden ja keskisaarekkeiden materiaalina on harmaata nupu- ja betonikiveystä.

Katujen pintavedet johdetaan avo-ojien, reunakivien ja pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin.

Akulatinkadun toteuttaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan sekä vuoden 2019 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068

Sahansaarenkatu

Sahansaarenkadun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/16866 Santalahden kaupunginosassa, TRE: 7398/10.03.02/2015.

Sahansaarenkadun katusuunnitelmaehdotus on laadittu asemakaavan 8305 perusteella. Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. kadun sijainti, korkeusasema, katuvalaistus sekä pintavesien kuivatus.

Paasikiventien ramppiin liittyvä Sahansaarenkatu palvelee Santalahden satamaan ja Santalahden rantapuistoon suuntautuvaa ajoneuvoliikennettä sekä jalankulkua ja pyöräilyä.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Sahansaarenkadun pituus on 760 metriä. Kadun asfalttibetonipäällysteisen ajoradan leveys on pääosin 6,50 metriä. Ajoradan pohjoispuolelle on suunniteltu ajoradasta 3.0 metriä leveällä viherkaistalla erotettu asfalttibetonipäällysteinen 6,0 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kevyen liikenteen väylä toteutetaan eroteltuna jalkakäytävänä ja pyörätienä, jolla jalkakäytävän leveys on 3,0 metriä ja pyörätien leveys on 3,0 metriä. Jalkakäytävä erotetaan pyörätiestä ajoratamaalauksen avulla. Pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan niin ikään asianmukaisien ajoratamerkintöjen avulla. Kevyen liikenteen väylä siirtyy ajoradan eteläpuolelle Santalahden sataman läheisyydessä. Ajoradan ja kevyen liikenteen välissä olevaa viherkaistaa hyödynnetään avo-ojan, katupuiden ja katuvalaistuksen tilatarpeisiin.

Katujen pintavedet johdetaan avo-ojien, reunakivien ja pinnan kallistusten avulla maastoon/hulevesikaivoihin.

Sahansaarenkadun ajorata on toteutettu jo aiemmin Rantatunneli Allianssin työkokonaisuuteen kuuluen. Sahansaarenkadun kevyen liikenteen väylän toteuttaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan sekä vuoden 2019 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelu / LiCon-AT Oy
Suunnittelija
Pentti Putaja
puhelin 044 377 3840