Siirry sisältöön

23.3. - 6.4.2020

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 23.3. - 6.4.2020 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Ojalan alue

Ojalan asemakaava-alueen katusuunnitelmaehdotukset nro:t 1/20117-20137, Ojalan kaupunginosassa, TRE: 6144/10.03.02/2019.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu Ojalan alueelta vahvistuneen asemakaavan (AK 8637A ja 8637B) pohjalta. Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen Ojalankylän ja Kumpulan läheisyyteen. Kokonaisuudessaan Ojala 1 -alueen tonttikatujen pituus on 3,7 km.

Alueen länsipuolella sijaitsee Kumpulan alue ja pohjoisosan itäpuolella Ojalankylän alue, mutta pääosin alue on rakentamatonta metsäaluetta. Rakentaminen sijoittuu kallioisille selänteille ja luontoarvoiltaan rikkaat laaksoalueet jäävät lähivirkistysalueiksi. Ojalan keskus sijoittuu pääkatuna toimivan Mossin puistokadun ja Mossinkaaren liittymän ympärille.

Kaikki kadut on suunniteltu asfalttipintaisiksi. Alla on kerrottu tarkemmin katusuunnitelmaehdotuksista kaduittain.

Pohjoisosa (Ojalankylän alue)

Ojalankyläntie 1/20118, Ojalankatu 1/20126, Ojalankuja 1/20127, Metsä-Heikkilänkuja 1/20117

- ajoradan leveys 5,0 m
- pääosin avo-ojallinen poikkileikkaus

Ojalanpolku 1/20121

- ajoradan leveys 4,5 m
- avo-ojallinen poikkileikkaus

Mossinkaari, pohjoinen 1/20125

- ajoradan leveys 7,0 m
- reunakivellinen poikkileikkaus
- 2,5 m leveät jalkakäytävät kadun kummallakin reunalla

Luuvakatu 1/20124, Lestikatu 1/20122, Lihtakatu 1/20123, Lapakkakatu 1/20119, Maaniitynkatu 1/20120

- ajoradan leveys 5,5 m
- reunakivellinen poikkileikkaus
- Lapakkakadun päässä 3,0 m leveä jalankulku- ja pyörätie yhdistäen Lapakkakadun ja Ojalankyläntien

Keskiosa (Ojalan keskus)

Mossinkaari, eteläinen 1/20125

- eteläinen Mossinkaari lähtee Mossin puistokadun kiertoliittymästä
- ajoradan leveys 6,5 m
- ajoradan vieressä 1,5 m leveät yksisuuntaiset pyöräkaistat
- reunakivellinen poikkileikkaus
- 2,5 m leveät jalkakäytävät kadun kummakin reunalla
- pyöräkaistojen ja jalkakäytävien välissä pysäköintipaikkoja ja katupuita

Polttoturpeenkatu 1/20136

- ajoradan leveys 5,5 m
- reunakivellinen poikkileikkaus
- ajoradan länsipuolella 2,5 m leveä jalkakäytävä

Bruuninkatu 1/20128, Bruuninkuja 1/20129, Bäckströminkatu 1/20130, Bäckströminkuja 1/20131

- ajoradan leveys 5,5 m
- reunakivellinen poikkileikkaus
- kadut ja kujat rajautuvat Mossin puistokatuun
- kaikilla kaduille hidasteet Mossin puistokadun liittymissä

Ojalan eteläosa (Kangasalan rajan läheisyydessä oleva alue)

Lamminkorvenkaari 1/20132, Kalliokankaankaari 1/20134, Kalliokankaankatu 1/20133, Rahkankuja 1/20135

- ajoradan leveys 5,5 m
- reunakivellinen poikkileikkaus
- Lamminkorvenkaari ja Rahkankuja rajautuvat Mossin puistokatuun, joiden liittymissä hidasteet

Pintavedet johdetaan avo-ojien, reunakivien ja pinnan kallistusten avulla maastoon tai hulevesikaivoihin. Kaikki kadut valaistaan. Lisäksi alueittain on katusuunnitelmissa esitetty jätteiden lähikeräyspisteitä (osittain kaavan mukaisesti tulevilla tonteilla).

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Katusuunnittelu, Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelu, Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068

Lentävänniemen alue

Lielahdenkadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/16843 välillä Kehyskatu – Halkoniemenkatu, Halkoniemenkadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/16844 ja Pyhällönpuiston katusuunnitelmaehdotus nro 1/20694, Lentävänniemen kaupunginosassa, Dno TRE: 1904/10.03.02/2020.

Raitiotiellä tavoitellaan sujuvaa ja tehokasta joukkoliikennettä, joka helpottaa ihmisten liikkumista sekä tukee kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla. Raitiotietä suunnitellaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne-järjestelmän kuormittuneimmille osuuksille ja välillä Hervanta - Pyynikintori - Tays raitiotien rakentaminen on jo käynnissä.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että raitiotien osan 2 Pyynikintori – Lentävänniemi kehitysvaihe aloitetaan ja suunnitelmat tilataan Raitiotie-allianssilta. Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentamisesta päätetään valtuustossa viimeistään lokakuussa 2020. Rakentaminen alkaisi tällöin päätöksen jälkeen vuoden 2021 alussa ja raitioliikenne käynnistyisi vuonna 2024 välillä Pyynikintori – Lentävänniemi.

Lentävänniemen alueella raitiotiehankkeeseen liittyvien katukohteiden suunnitelmat rajautuvat lännessä Kehyskatuun ja idässä Halkoniemenkatuun sekä Pyhällönpuistoon. Raitiotie sijoittuu Lielahdenkadulla kadun keskialueelle Kehyskadun kiertoliittymästä lähtien ja tämän osuuden jälkeen raitiotielinja kääntyy Halkoniemenkadulle ja jatkuu aina Pyhällönpuistoon saakka.

Kaduista on laadittu katusuunnitelmaehdotukset, joissa on esitetty mm. raitiotien sijoittuminen katutilassa, katujen korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Katusuunnitelmaehdotusten mukaan raitiotie sijaitsee Lielahdenkadulla ajoratojen välissä nurmetetulla keskikaistalla. Lielahdenkadun ja Halkoniemenkadun liittymän läpi raitiotie kulkee kadun keskialueella ja Halkoniemenkadulla raitiotie sijoittuu myös kadun keskialueelle erilliselle ajoneuvoliikenteestä erotetulle rata-alueelle. Pyhällönpuistossa sijaitsee raitiotielinjan päätepysäkki sekä pysäkkialueen jälkeinen Pyynikintori – Lentävänniemi rataosuuden päättymiskohta, jolla tapahtuu raitiotievaunujen ajosuunnan muutos.

Lentävänniemen alueelle sijoittuu kaksi raitiotiepysäkkiä. Yksi Lielahdenkadulla Lentävänniemenkadun liittymän itäpuolella ja toinen, raitiotielinjan päätepysäkki, Pyhällönpuistossa. Lielahdenkadun pysäkki on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma pysäkkilaituri, molempien pysäkkilaiturien leveys on 3,50 metriä ja pituus 47 metriä. Päätepysäkki Pyhällönpuistossa on keskilaituripysäkki. Pysäkillä matkustajat jäävät pois ja nousevat kyytiin samalta pysäkkilaiturilta, jonka leveys on 5 metriä, pituus 47 metriä.

Kiinteistöjen tonttijohtojen mahdollisesta uusimisesta saneeraustyön yhteydessä Tampereen Vesi ilmoittaa eri kirjeellä.

Suunnitelmien tilaaja, Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Suunnittelija, Raitiotieallianssi
Tarmo Keski-Loppi
puhelin 040 862 1643

Suunnittelija, Raitiotieallianssi
Markus Kytölä
puhelin 040 702 1535

Suunnittelija, Raitiotieallianssi
Annika Jalonen
puhelin 040 591 4877

Vuohenojan alue

Vuohenojankadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/20904 ja Vuohenhiekankadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/20905, Vuohenojan kaupunginosassa, TRE:1907/10.03.02/2020 ja TRE:1908/10.03.02/2020.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu katujen saneeraamista varten. Huonokuntoiset kadut perustetaan ja päällystetään uudelleen. Katujen korkeusasemat tontteihin nähden eivät merkittävästi muutu.

Vuohenojankatu

Katusuunnitelmaehdotus 1/20904, Dno TRE:1907/10.03.02/2020.

Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 260 metriä ja leveys on 5,0 metriä. Pintavedet johdetaan kadun sivuojiin.

Vuohenhiekankatu

Katusuunnitelmaehdotus 1/20905, Dno TRE:1908/10.03.02/2020.

Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 300 metriä ja kadun leveys on 5,5 metriä. Kadun itä- ja eteläreunaan on suunniteltu reunakivi.

Kadun pintavedet johdetaan nykyiseen hulevesiviemäriin, jota täydennetään tarvittavilta osin.

Kiinteistön omistajaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti suunnittelijalle, jos kiinteistön perus- tai hulevesiä johtavia putkia on ohjattu purkamaan katualueelle, esimerkiksi kadun sivuojiin.

Katujen rakentamisen yhteydessä uusitaan myös katuvalaistus.

Katujen saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tontti-johtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Vuohenojankadun ja Vuohenhiekankadun rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan.

Katusuunnittelu ,Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Elina Palovuori
puhelin 050 382 6457

Valaistussuunnittelu, Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Jani Keskinen
puhelin 040 759 1860

Suunnitelman tarkastaja, Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459