Siirry sisältöön

16.12.2019 - 10.1.2020

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 16.12.2019 - 10.1.2020 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Lapintie

Lapintien, väli Massunkuja – Soukanlahdenkatu, pohjoisreunan kevyen liikenteen väylää koskeva katusuunnitelmaehdotus nro 1/20721, X (Jussinkylä) ja IX (Tampella) kaupunginosissa, TRE: 7695/02.07.01/2018.

Katusuunnitelmaehdotus pohjautuu 2018 laadittuun Lapintien pohjoisreunan kevyen liikenteen väylän ideasuunnitelmaan. Katusuunnitelmaehdotus on laadittu ko. katuosuuden jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita parantamiseksi. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan. Kulkumuotojen erottaminen toisistaan lisää liikenneturvallisuutta ja liikkumismukavuutta. Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. muuttuvat katujärjestelyt, korkeusasemat, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Lapintien ajorataa kavennetaan Massunkujan ja Vuorikadun sekä Pajakadun ja Soukanlahdenkadun välillä siirtämällä länsi-/pohjoislaidan reunakiveä. Reunakiven siirto mahdollistaa jalkakäytävän ja pyörätien erottamisen toisistaan. Kadunvarsipysäköinti poistuu kadun länsi-/pohjoislaidalta kyseisiltä katuosuuksilta. Vuorikadun ja Pajakadun välillä kadun länsi-/pohjoisreunaan rakennetaan kivetty erotuskaista pyörätien ja kadunvarsipysäköinnin väliin.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on ko. katuosuudella vähintään 6,75 metriä. Jalkakäytävän leveys on pääosin 2,0 metriä ja pyörätien 2,25 metriä. Jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan toisistaan betonikiviraidalla. Pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan asianmukaisin ajoratamerkinnöin.

Massunkujan kohdalla linja-autopysäkki muutetaan ajoratapysäkiksi. Siltakadun kohdalla linja-autopysäkin yhteyteen rakennetaan kapea odotustila ajoratapysäkin ja pyörätien väliin.

Siltakadun kohdalta poistuu saareke Lapintien ylittävältä suojatieltä.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Tero Backman
puhelin 050 532 5285

Nuolialantie

Nuolialantien pohjoisreunan kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaehdotus nro 1/20765, Härmälän ja Rantaperkiön kaupunginosissa, TRE: 7451/10.03.02./2019.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu Nuolialantien pohjoisreunan kevyen liikenteen väylän saneeraamista varten. Kadun pohjoisreunan nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie saneerataan erotelluksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi. Saneerauksen yhteydessä uusitaan myös pohjoisreunan katuvalaistus.

Saneerattavan kevyen liikenteen väylän pituus on noin 2300 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Nuolialantien pohjoisreunan nykyinen noin 2,50 - 3,80 metrin levyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie muutetaan erotelluksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi (2-suuntainen). Muutos toteutetaan siten, että tarvittaessa ajoradan ja kevyen liikenteen välissä olevaa välikaistaa kavennetaan ja/tai väylää levennetään reuna-alueelle. Ajoradan pohjoisreunan reunakivilinja säilyy enimmäkseen ennallaan. Uuden kevyen liikenteen väylän leveys (jalkakäytävä + pyörätie) on suurimmalta osin 2,00 - 2,50 + 2,25 - 2,70 metriä, kapeimmissa kohdissa paikoitellen vain 1,80 + 2,15 metriä.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan jalkakäytävän ja pyörätien erottelu toteutetaan nupukivetyllä erottelukaistalla, jonka leveys on pääosin joko 0,30 metriä tai 1,1 metriä. Leveämmällä erottelukaistalla on katupuita. Pyörätien kulkusuunnat ja väylien merkinnät toteutetaan ajoratamaalauksilla ja liikennemerkkilaatoilla. Ajoradan ja pyörätien välissä on joko 0,75 - 1,00 metriä leveä kivetty tai yli 1,00 metriä leveä nurmetettu välikaista. Uusi valaistus sijoitetaan välikaistalle tai paikoittain erottelukaistalle.

Nuolialantien ajoradan leveys on pääosin 9,25 metriä, eikä siihen kohdistu mainittavampia muutoksia tämän hankkeen myötä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Nuolialantien pohjoisreunan linja-autopysäkit muutetaan ajoratapysäkeiksi välillä Valmetinkatu – Tuomikuja. Leirintäkadun ja Talvitien läheisyydessä olevat linja-autopysäkit poistuvat kokonaan ja uusi korvaava linja-autopysäkki toteutetaan Kuuselan palvelutalon kohdalle. Nuolialantien pohjoisreunan kaikkien linja-autopysäkkien osalta toteutetaan yleistä laadunparannusta odotustilojen osalta.

Jalkakäytävän ja pyörätien kuivatus hoidetaan nykyisillä ajoradan hulevesikaivoilla. Uusi jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfalttibetonilla, joka on värjätty punaiseksi pyörätien osalta linja-autopysäkkien ja katuliittymien kohdalla.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Kai Lappalainen

Valaistussuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068

Pinninkatu

Pinninkadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/20793 välillä Itsenäisyydenkatu – Kullervonkatu, XVI (Tammela b) ja XIV (Osmonmäen) kaupunginosissa, TRE: 3150/10.03.02/2019.

Katusuunnitelmaehdotus pohjautuu vuonna 2018 laadittuun Tammelan liikenneverkkosuunnitelmaan sekä meneillään olevaan Tammelan viherrakenne selvitykseen. Pinninkatu on merkittävä etelä-pohjoissuuntainen yhteys jalankululle ja pyöräliikenteelle Yliopiston ja Tullin alueen sekä Tammelan ja Tammelan torin välillä. Pinninkadulta on suora yhteys myös Itsenäisyydenkadun raitiotiepysäkille. Suunnitelmassa parannetaan jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita, leventämällä jalkakäytäviä ja sallimalla kaksi-suuntainen pyöräliikenne Vellamonkadun ja Kullervonkadun moottoriajoneuvoliikenteen osalta yksisuuntaisella katujaksolla. Samalla parannetaan myös katuympäristön ilmettä ja viihtyvyyttä uusilla katupuilla. Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. muuttuvat katujärjestelyt, korkeusasemat, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Pinninkadun ajorataa kavennetaan ja jatkossa ajoradan leveys on koko katujatkolla 5,0 metriä. Itsenäisyydenkadun ja Vellamonkadun väli muutetaan pihakaduksi ja ajorata toteutetaan kivettynä. Itälaidan jalkakäytävä toteutetaan 3,0 metriä leveänä ja erotetaan ajoradasta puurivillä.

Vellamonkadun ja Kullervonkadun välillä pyöräliikenne sallitaan kaksisuuntaisena muutoin yksisuuntaisella kadulla (katu on yksisuuntainen etelän suuntaan). Katuliittymien kohdalla pohjoisen suunnan pyöräliikenne erotetaan sulkuviivalla etelän suunnan liikenteestä. Etelän suunnan ajoradan leveys on 3,3 metriä ja pohjoisen suunnan pyöräkaistan leveys 1,7 metriä.

Vellamonkadun ja Ilmarinkadun välillä itäpuolen jalkakäytävä toteutetaan 3,0 metriä leveänä ja erotetaan ajoradasta puurivillä. Tammelan torin kohdalla länsipuolen jalkakäytävää levennetään, jalkakäytävän leveys 4,0 metriä ja väylä erotetaan ajoradasta erotuskaistalla. Erotuskaistalle istutetaan uusia katupuita ja toteutetaan reunatuella ajoradasta erotettuja pysäköintipaikkoja. Kyllikinkadun ja Kullervonkadun välillä länsipuolen jalkakäytävän leveys on 3,0 metriä ja erottelu ajoradasta puurivillä.

Pinninkadun katutilan muuttamisesta johtuen Pinninkadulta poistuu kadunvarsipysäköintiä. Tammelan torin kohdalle järjestetään rakenteellisesti ajoradasta erotettuja pysäköintipaikkoja kadun länsilaidalle, mutta muista kortteleista kadunvarsipysäköinti poistuu. Kokonaisuudessaan kadunvarsipysäköinti vähenee tarkastelujaksolla nykyisestä 61 pysäköintipaikasta 11 paikkaan.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2020.

Kiinteistöjen tonttijohtojen mahdollisesta uusimisesta, saneeraustyön yhteydessä, Tampereen Vesi ilmoittaa eri kirjeellä.

Suunnittelija Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Taina Kuparinen
puhelin 040 450 1655

Suunnitelmien tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Simolankatu ja Mattilankatu

Simolankadun, väli Ojustenkadusta itään ja Mattilankadun, väli Hennerinkadusta itään katusuunnitelmaehdotukset nro 1/20661 ja nro 1/20662, Kaarilan kaupunginosassa, TRE:7428/10.03.02/2019.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu Simolankadun ja Mattilankadun ko. katuosuuksien saneeraamista varten. Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. kadun tuleva sijainti, korkeusasema, kuivatus sekä uusittava valaistus.

Saneerattavien katuosuuksien yhteispituus on noin 600 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on koko matkalla 7,0 metriä. Ajoradan molemmin puolin on reunakivi. Katuosuuksien pohjois-, länsi- ja eteläreunalla on 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Lisäksi Pispan palvelukeskuksen kohdalla, linja-autopysäkkiin liittyvien yhteyksien johdosta, ajoradan länsireunalla on 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Mattilankadun ko. katuosuuden pohjoisreunalla on kadunvarsipysäköintiin varattua tilaa. Katuosuuksien ajoradat, jalkakäytävät ja pysäköintipaikat ovat asfalttibetonipintaisia.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Pispan palvelukeskuksen kohdalla linja-autopysäkit ovat esteettömyyden erikoistason vaatimuksien mukaisia. Liikenneturvallisuutta parannetaan palvelukeskuksen kohdalle korotetun ajorataosuuden avulla. Ajoradan korotetulle osuudelle sijoittuu kaksi suojatietä ja toinen katuosuudella olevista linja-autopysäkeistä.

Simolankadun ja Karvolankadun välinen kevyen liikenteen väylä kavennetaan 4,5 metriä leveäksi, päällystetään uudelleen ja väylän varren reuna-alueet nurmetetaan.

Katuosuuksien korkeusasema säilyy lähes nykyisellään. Katuosuuksien pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla nykyisiin ja uusiin hulevesikaivoihin.

Kiinteistön omistajaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti suunnittelijalle, jos kiinteistön perus- tai hulevesiä johtavia putkia on ohjattu purkamaan katualueelle, esimerkiksi kadun sivuojiin.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Simolankadun ja Mattilankadun ko. katuosuuksien saneeraaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Eeva Lintula
puhelin 044 486 3716

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Erikoissuunnittelija
Jani Keskinen
puhelin 040 759 1860

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Tesomanraitti

Tesomanraitin, väli Vanamon alikäytävästä etelään, kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaehdotus nro 1/20792, Raholan kaupunginosassa, TRE: 7453/10.03.02/2019.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu asemakaavan 8527 mukaisen Vanamon alikäytävän ja Kokkolankadun välille sijoittuvan kevyen liikenteen väylän toteuttamista varten. Tämä kevyen liikenteen raitti on nimetty Vanamon alikäytävän pohjoispuolisen raittiosan mukaisesti myös Tesomanraitiksi.

Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. väylän tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ko. raittiosuus on noin 100 metriä pitkä. Kevyen liikenteen väylä on suunniteltu erotelluksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi. Jalkakäytävän leveys on Vanamon alikäytävä osuudella 3,5 metriä ja muita osin 2,5 metriä. Alikäytävässä jalkakäytävä on betonikivipäällysteinen ja muilta osin asfalttibetonia. Asfalttibetonipäällysteisen pyörätien leveys on 3,5 metriä. Kaksisuuntaisen pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan asianmukaisten ajoratamaalausten avulla. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan toisistaan betonikiviraidalla. Tesomanraitin ko. osuuden varrella on katettuja pyörätelineitä 33 polkupyörälle.

Kevyen liikenteen väylän pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla avo-ojiin ja hulevesikaivoihin.

Tesomanraitin ko. osuuden rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Sweco Infra & Rail Oy (aiemmin NRC Group Finland Oy)
Projektipäällikkö
Tomi Lindgren
puhelin 040 863 0531