Siirry sisältöön

Yksityistiet

Tampereen kaupungissa yksityistieasiat kuuluvat yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostolle ja sen tehtäviin kuuluu muun muassa päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista, päättää tiekunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä ratkaista tiekunnissa syntyneet riitatilanteet.

Tieavustukset

Yksityisellä tiellä saa kulkea, jos se saa kunnanavustusta tai sen perustamiseen on käytetty julkisia varoja (esim. metsäautotiet).

Tiekunnat voivat hakea peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksia teille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Tien hoitamista varten on perustettu tiekunta.
 • Tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.
 • Yksityistien pituus on vähintään 1 kilometri.

Peruskorjausavustusta myönnetään ensisijaisesti huonokuntoisten siltojen ja tierumpujen, tulva- ja routavaurioiden, tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelyjen parantamiseen. Peruskorjausavustusten hakijoilta edellytetään lisäksi, että peruskorjaukselle on myönnetty valtion (Liikenneviraston) avustus.

Yksityisteiden avustusten myöntäjä voi tapauskohtaisesti päättää erityistilanteissa poiketa kunnossapitoavustusten kriteereistä, mikäli tulkitsee, että kohde on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen. Hakijan tulee tällöin haun yhteydessä perustella poikkeamisen perusteet ja poikkeus myönnetään aina vuosihakukohtaisesti.

Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin kunnostustöihin:

 • ojien kaivu ja aukaisu sekä tieluiskien hoito
 • vierialueiden raivaus
 • tienpinnan hoito ja kunnossapito
 • rumpujen korjaus ja uusiminen
 • siltojen ja lossien hoito ja uusiminen
 • tien talvihoito
 • liikenteenohjauslaitteet.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä.

Avustusten hakeminen

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa. Yksityisteiden kunnossapitoavustus on oltava haettuna viimeistään torstaina 30.4.2020 ja peruskorjausavustus keskiviikkona 30.9.2020. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se kirjautuu määräpäivänä sähköiseen palveluun tai saapuu kirjaamoon klo 15.45 mennessä. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.

Kunnossapitoavustukset

Yksityisteiden kunnossapitoon tarkoitettua avustusta haetaan alla olevan linkin kautta aukeavalla sähköisellä lomakkeella.

Halutessaan hakemuksen voi täyttää myös paperiversiona ja toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon. Näitä lomakkeita on saatavana Palvelupiste Frenckellistä, osoitteesta Frenckellinaukio 2 B.

Peruskorjausavustukset

Yksityisteiden peruskorjaukseen tarkoitettua avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella määräajan loppuun mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa työsuunnitelma, josta käy ilmi työn aikataulu ja kustannusarvio. Hakemus toimitetaan Tampereen kaupungin kirjaamoon.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä.

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksista päättää yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto.

Huomioitavaa avustusta hakevalle

Yksityisteiden kunnossapitoon tarkoitetut avustukset maksetaan hakijalle päätöksen saatua lainvoiman. Alle 100 euron kunnossapidon avustuksia ei makseta. Avustuksenmyöntäjä voi vuosittain pyytää selvityksiä ja tositteita toteutetuista kunnossapitotöistä.

Yksityisteiden peruskorjaukseen tarkoitetut avustukset maksetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti tositteita vastaan enintään myönnettyyn summaan saakka.

Maksetut avustukset voidaan vaatia palautettavaksi seuraavissa tapauksissa:

 • Kaupunki ei saa vaatimiaan asiakirjoja, selvityksiä tai tositteita määräajassa.
 • Avustusehdot eivät kaikilta osiltaan toteudu tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä.
 • Kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.
Avustuksen maksatus voidaan edellä mainituista syistä keskeyttää asian selvittämisen ajaksi viranhaltijan päätöksellä tai jo myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä peruuttaa, mikäli avustuksen saamisen edellytykset eivät täyty.

Osoitenimikilvet

Vanhoissa yksityisten teiden osoitenimikilvissä on mustalla pohjalla valkoinen teksti. Osoitenimi ei aina ole sama kuin yksityistien virallinen nimi. Yleisillä teillä ja kaduilla on vastaavasti valkoisella pohjalla musta teksti.

Vuodesta 2004 alkaen on uudet yksityistenkin teiden osoitenimikilvet valmistettu valkopohjaisina.

Ympäristö- ja rakennusjaoston pöytäkirjat

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston pöytäkirjoihin voi tutustua esityslista- ja pöytäkirjahaun avulla.

Yhteystiedot

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16