Siirry sisältöön

Haja-asutuksen jätevesi

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Haja-asutuksen puutteellisesti käsitellyt jätevedet lisäävät omalta osaltaan ympäristön kuormitusta. Toimiva jätevesijärjestelmä puolestaan parantaa pihapiirin viihtyisyyttä ja lähivesistöjen tilaa ja luo edellytykset kaivoveden hyvälle laadulle. Jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on säädetty mm. ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 luvussa, ns. hajajätevesiasetuksella (157/2017) ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä.

Selvitys ja ohjeet kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmästä

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys tai suunnitelma kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvityksen perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön ja hajajätevesiasetuksen velvoitteiden täyttyminen. Selvitys jätevesijärjestelmästä tulee kirjata selvityslomakkeelle (löytyy alta kohdasta Lomakkeet). Selvityksessä on esitettävä kuvaus jätevesien käsittelyratkaisusta sekä järjestelmän käytöstä ja huollosta. Siihen on myös liitettävä asemapiirros järjestelmän sijainnista ja jätevesien purkupaikasta. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Toimiakseen hyvin jätevesijärjestelmä tarvitsee säännöllistä tarkkailua ja hoitoa sekä tarvittaessa huoltoa. Järjestelmällä tulee olla ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaisesti tarvittavat ylläpito- ja huoltotoimet tehdään. Kaikki tehdyt toimet ja havainnot kirjataan ylös käyttöpäiväkirjaan. Järjestelmän toimivuutta voi tarkkailla sekä aistinvaraisesti että laboratoriossa tutkittavilla vesianalyyseillä.

Milloin jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia

Haja-asutuksen jätevesisäännösten mukaan kiinteistön jätevesijärjestelmää ei pääsääntöisesti tarvitse uusia, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä. Se ei ole myöskään tarpeellista, jos jätevesijärjestelmä täyttää jo säännösten vaatimukset eli jos rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. Järjestelmää ei lisäksi tarvitse uusia, kun vakituiseen asumiseen käytettävän kiinteistön haltija on syntynyt ennen 9.3.1943 tai kiinteistö ollaan liittämässä viemäriverkkoon. Edellytyksenä kuitenkin on, että kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Uusimisen aikataulu, poikkeamiset ja lisävaatimukset

Ennen vuotta 2004 luvan saaneiden jätevesijärjestelmien uusimisaikataulu riippuu kiinteistön sijainnista. Jätevesijärjestelmä tulee uusia 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä tai vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Tähän voidaan kuitenkin hakemuksesta myöntää määräaikainen poikkeaminen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan edellytettyjen toimien kohtuuttomuuden tai jätevesien huomattavan pienen määrän perusteella. Muilla alueilla sijaitsevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän uusiminen tulee ajankohtaiseksi vasta seuraavan suuren remontin (esim. vesikäymälän rakentaminen, viemärilaitteistojen luvanvarainen korjaustyö, rakennuslupaa edellyttävät muutokset) yhteydessä.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 5 §:ssä on lisävaatimuksia uusille ja perusteellisesti saneerattaville jätevesijärjestelmille liittyen mm. suojaetäisyyksiin, ranta- ja pohjavesialueella hyväksyttäviin järjestelmiin ja järjestelmien huoltoon. Rantavyöhykkeellä (enintään 100 metriä vesistöstä) käymäläjätevedet on joko johdettava tiiviiseen säiliöön tai johdettava käsiteltäväksi rantavyöhykkeen ulkopuolelle tai käsiteltävä rantavyöhykkeellä niin, että käsitellyt jätevedet johdetaan vyöhykkeen ulkopuolelle. Ympäristönsuojelumääräyksistä voi hakea poikkeamista ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Olennaiseen muuttamiseen lupa rakennusvalvonnalta

Jätevesijärjestelmän uusiminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteys asiantuntevaan suunnittelijaan, joka auttaa valitsemaan kiinteistölle sopivimman järjestelmän. Suunnitelma järjestelmästä toimitetaan rakennusvalvontaan jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamishakemuksen liitteenä.

Jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja vanhan järjestelmän olennaiseen muuttamiseen haetaan toimenpidelupaa Tampereen kaupungin rakennusvalvonnalta, joka myös neuvoo järjestelmän suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Tampereella on keskitetyn viemäröinnin toiminta-alueet kaupungin keskustassa (Tampereen Vesi) sekä Nurmi-Sorilan, Aitolahden ja Hirviniemen alueilla (Nurmin osuuskunta). Niiden alueilla kiinteistön on liityttävä keskitettyyn viemäröintiin. Kyseisten toiminta-alueiden läheisyyteen rakennettaessa on rakentajan syytä varmistaa em. vesilaitoksilta, onko keskitetyn viemäröinnin alue laajenemassa ja missä aikataulussa. Lisäksi naapureilta kannattaa kysyä kiinnostusta yhteisen puhdistamon rakentamiseen.

Neuvonta ja lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluyksikkö neuvovat siirtymäajan 31.10.2019 jälkeisten poikkeamisten hakemisasioissa sekä jätevesien käsittelyjärjestelmien selvityksiin liittyvissä asioissa. Lisätietoja haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä löytyy lisäksi mm. ympäristöhallinnon ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton nettisivulta ja tämän sivun alaosan linkeistä.

Poikkeamisen hakeminen talousjätevesien puhdistusvaatimuksista haja-asutusalueilla

Haja-asutuksen jätevesien perustason puhdistusvaatimuksesta voidaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n nojalla myöntää lupa poiketa. Lupaa voi hakea enintään 100 m vesistön rannasta tai pohjavesialueella sijaitseville käsittelyjärjestelmille. Poikkeaminen on järjestelmäkohtaista ja koskee vain kohteita, joissa on ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Poikkeaminen voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ja se raukeaa heti tilanteen (esim. kiinteistön hallinta, kuormitustaso) muuttuessa.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että joko ympäristöön kohdistuva kuormitus on huomattavan vähäistä tai käsittelyjärjestelmän parantaminen on kustannuksiltaan tai teknisessä mielessä kiinteistön haltijalle kohtuutonta. Kuormituksen vähäisyyteen vaikuttavat kiinteistön käyttötapa, asukasmäärä ja jätevesijärjestelmä. Vähäisyys tarkoittaa käytännössä, että kiinteistöllä asuu 1–2 henkilöä vain osan vuodesta vähäisessä määrin. Jäteveden laadun osalta on tarkasteltava, onko kiinteistöllä käytössä esimerkiksi vesikäymälä tai erotteleva jätevesijärjestelmä.

Kohtuuttomuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota sekä investointien elinkaaren pituuteen että kiinteistön haltijan sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Arvioinnissa huomioidaan:

  1. kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
  2. kiinteistön haltijoiden ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät sekä
  3. kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys, sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Luvan poikkeamiseen myöntää kirjallisesta hakemuksesta Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Poikkeamislupahakemuksen käsittely on maksullinen. Maksun suuruus on määrätty voimassa olevassa ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Poikkeamishakemuksen voi täyttää sähköiselle e-lomakkeelle tai sähköpostitse palautettaville word-hakemuspohjille. Ne löytyvät alempaa tältä sivulta kohdasta Lomakkeet.

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää poikkeamisen myös Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten vaatimuksista (YM 24 §). Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista haetaan samalla lomakkeella kuin poikkeamista ympäristönsuojelulain mukaisesta perustason puhdistusvaatimuksista ja hakemuksen käsittelystä peritään vastaavasti ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelu:
Ympäristötarkastaja
Sanna Markkanen
puhelin 050 524 2536
sähköposti [email protected]

Ympäristönsuojelu:
Vs. ympäristötarkastaja
Hanna Kolari
puhelin 040 800 4975
sähköposti [email protected]

Rakennusvalvonta:
Lvi-tarkastusteknikko
Isto Koskinen
puhelin 0400 625 978

Rakennusvalvonta:
Lvi-insinööri
Miranda Kyllönen
puhelin 044 423 5896
sähköposti [email protected]

Viheralueet ja hulevedet -yksikkö:
Vesihuoltoinsinööri
Maria Åkerman
puhelin 040 801 6946
sähköposti [email protected]

Tampereen Vesi, asiakaspalvelu

040 806 2747 ja 040 806 2489


Nurmin vesihuolto-osuuskunta
puhelin Arvi Loimusalo 045 182 8330, Kalle Einola 040 514 3994

Määräykset ja ohjeet

Lomakkeet

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

Alta löytyy e-lomake, jolla haetaan poikkeamista jätevesien käsittelystä jäteveden vähäisyyden tai kohtuuttumuuden perusteella. Haussa voi käyttää myös word- tai pdf-lomaketta liitteineen.

Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta

Kartat

Aiheeseen liittyviä linkkejä