Siirry sisältöön

Jätevalvonta

Jätelain (646/2011) tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.

Jätelain mukainen valvonta ja neuvonta

Ympäristönsuojeluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten noudattamista. Yksikkö myös ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja valitusasioissa.

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät


Alueellinen jätehuoltojaosto on 17 kunnan yhteinen toimielin, jonka vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Jaoston isäntäkuntana on Tampereen kaupunki. Jaosto muun muassa päättää jätehuollon palvelutasosta, jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta.

Jätehuoltomääräykset

Jätelain nojalla annetuissa kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä on annettu säännöt koskien mm. jätteiden omatoimista hyödyntämistä, jätteiden keräystä ja kuljetusta kiinteistöiltä, asumisessa syntyvien lietteiden käsittelyä ja kuljetusta, yleisötilaisuuksien jätehuoltoa ja vaarallisten jätteiden keräystä. Yleisperiaatteena on, että jätteet on kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, hajua eikä muuta haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toiminta-alueen yhteiset jätehuoltomääräykset löytyvät sivulta Ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset

Asuinkiinteistöjen jätteenkeräys

Tampereen ja sen ympäristökuntien jätehuollosta huolehtii alueellinen jätehuoltoyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Pirkanmaan Jätehuolto vastaa asumisjätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, käsittelystä sekä jäteneuvonnasta. Jätekeskuksissa otetaan vastaan perinteisen sekajätteen lisäksi vaarallista jätettä ja hyötyjätettä sekä kompostoidaan biojätettä ja jätevesilietettä. Tiedot jätepisteiden, jäteasemien ja jätekeskusten sijainnista ja aukioloista löytyvät Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta

Tampereella asuinkiinteistöillä tulee olla erillinen keräysväline hyödyntämiskelvottomalle sekajätteelle. Keräyspaperille ja biojätteelle on oltava erilliset keräysvälineet, mikäli kiinteistöllä on vähintään 5 asuinhuoneistoa. Kompostoituva jäte on mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä kiinteistöllä tai toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Muut hyödyntämiskelpoiset jätteet on pidettävä erillään ja toimitettava hyötyjätepisteeseen, tempauskeräykseen tai suoraan jätteen hyödyntäjälle.

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään. Vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä siten, että siitä on kuljetusta, varastointia ja käsittelyä varten riittävät tiedot. Jätteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallinen jäte on toimitettava hyväksyttyyn vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Harvennetun tyhjennysvälin anominen

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta.

Mikäli jätteen määrän tai laadun vuoksi on tarpeen, voi alueelliselta jätehuoltojaostolta anoa jätteiden harvennettua tyhjennysväliä. Lisätietoa ja lomakkeet löytyvät alueellisen jätehuoltojaoston sivuilta.

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Muutosta jätemaksuun haetaan alueellisesta jätehuoltojaostosta. Jätemaksua voidaan alentaa yleensä vain sellaisissa tapauksissa, kun kiinteistö on erityisistä syistä pitkiä aikoja täysin käyttämättömänä. Lisätietoa jätemaksun määräytymisestä alueellisen jätehuoltojaoston sivuilta.

Roskaantuminen

Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä hylätä laitteita tai ajoneuvoja siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä tai muuta haittaa tai vaaraa. Myös nestemäisten jätteiden kaataminen tai laskeminen ympäristöön on kiellettyä. Kielto koskee kaikkia alueita, sekä yksityisiä että yleisiä. Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue.

Koiranjätökset ovat ajankohtainen asia keväisin. Järjestyslaki velvoittaa koiranomistajan huolehtimaan, etteivät koiranjätökset jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Roskien ja puutavaran poltto

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteen polttaminen on kielletty. Keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa saa kuitenkin polttaa kuivia risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puutavaraa. Paperia ja kartonkia saa polttaa vain sytykkeenä. Ulkona avotulella saa polttaa vain vähäisessä määrin kuivia risuja ja oksia.

Paine- ja pintakäsiteltyä puutavaraa ei saa polttaa lämmityskattiloissa tai muissakaan tulipesissä, koska käsittelyaineiden palaessa syntyy haitallisia savukaasuja.

Kaikessa polttamisessa on noudatettava huolellisuutta ja otettava huomioon, etteivät savukaasut aiheuta haittaa ympäristölle tai naapureille.

Puutarhajätteet

Puutarhajätteet, kuten lehdet, risut ja pensaiden leikkuutähteet, ovat kompostoituvaa biojätettä. Suositeltavinta on kompostoida ne omalla pihalla. Oksat ja risut voi hakettaa muun puutarhajätteen sekaan tai puiden ja pensaiden juurille katteeksi. Mullaksi muuttunut puutarhajäte on oivallista maanparannusainetta.

Puutarhajätteitä ei missään tapauksessa saa viedä yleisille alueille, esimerkiksi metsiin tai tyhjille tonteille. Kaupungin jätehuoltomääräyksissä on kielletty puutarhajätteiden vienti yleisille puisto- ja viheralueille.

Tapahtumien jätehuolto

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten, ja ne on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Tapahtumajärjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä siitä, että tilaisuuteen varattu alue ja sen lähiympäristö pidetään puhtaana tilaisuuden aikana ja siivotaan sen päätyttyä.

Erillinen jätehuoltosuunnitelma vaaditaan suuremmilta yleisötilaisuuksilta, etenkin jos niissä on tarjolla ruokaa tai juomaa. Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee toimittaa jätehuoltosuunnitelma ympäristönsuojeluyksikköön viimeistään kuukautta ennen tapahtuman alkua. Suunnitelman voi tehdä vapaamuotoisesti.

Lisätietoja yleisötapahtuman jätehuoltosuunnitelmasta:

Lisätietoa

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168

Ympäristönsuojeluyksikkö
sähköposti [email protected]