Siirry sisältöön

Jätemaksut

Jätemaksu ja sen määräytyminen

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta.

Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jonka jokainen kiinteistön haltija on velvollinen maksamaan. Jätehuoltopalveluista perittävät maksut määräytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan päättämän jätetaksan mukaisesti.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan alueella jätemaksu koostuu perusmaksusta ja tuotantomaksusta. Perusmaksulla katetaan tiedotusta ja neuvontaa, jäteasemien ja aluejätepisteiden ylläpitoa, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, biojätteen käsittelytukea sekä jätehuoltoviranomaisen kustannukset. Tuotantomaksu koostuu jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.

Jätemaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman tuomiota.

Jätetaksa 1.1.2019 alkaen

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 12.12.2018 (§ 48) hyväksyä toimialueensa kunnissa kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksan käyttöönotettavaksi 1.1.2019 alkaen.

Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä jätetaksa on luettavissa alla olevasta tiedostosta:

Hinnastot ovat luettavissa myös Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n nettisivuilta oheisen linkin kautta:

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2019 alkaen

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 12.12.2018 (§ 49) hyväksyä toimialueensa kunnissa kunnan toissijaisen vastuun jätetaksan 1.1.2019 alkaen.

Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä jätetaksa on luettavissa alla olevasta tiedostosta:

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 11.9.2019 § 43 täydentänyt voimassa olevaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaa. Jätetaksaan on lisätty käsittelyhinnat metallipitoiselle kyllästetylle puulle sekä vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavalle loppusijoitettavalle maa- ja kiviainekselle sekä muulle jätteelle. TSV-jätetaksan täydennykset astuvat voimaan 1.10.2019.

Sako- ja umpikaivolietteiden taksa 1.1.2019 alkaen

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 12.12.2018 (§ 50) hyväksyä toimialueensa kunnissa sako- ja umpikaivolietteiden taksan käyttöönotettavaksi 1.1.2019 alkaen. Nokian kaupunkia koskee vain sako- ja umpikaivolietteiden käsittelytaksa.

Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä sako- ja umpikaivolietteiden taksa on luettavissa alla olevista tiedostoista:

Sako- ja umpikaivolietteiden hinnastot ovat luettavissa myös Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n nettisivuilta oheisen linkin kautta:

Jätemaksun käyttö

Alla olevissa liitetiedostoissa on esitetty jätelain 79 §:n mukaiset tiedot jätemaksun ja perusmaksuosuuden kertymästä sekä käytöstä vuonna 2018.


Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Alueellisen jätehuoltolautakunnan alueella jätetaksassa on huomioitu jätemaksun kohtuullisuus jätelain mukaisesti. Tämän vuoksi jätemaksua ei ole useinkaan tarvetta kohtuullistaa.

Vapaa-ajan asunnoille on tyypillistä, että niitä käytetään vain osan aikaa vuodesta. Tämä on huomioitu jätetaksassa: vapaa-ajan asunnon aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksu on pienempi kuin vakinaisen asunnon vuosimaksu. Vaikka vapaa-ajan asunnon käyttö olisi vähäistä, on jätemaksu maksettava. Jätemaksu on kiinteistökohtainen, minkä vuoksi mökillä syntyvän jätteen kuljettaminen vakituisen asunnon jäteastiaan ei ole peruste mökin jätemaksun alentamiseen.

Poikkeuksellisesti jätemaksun kohtuullistaminen voi olla mahdollista, mikäli kiinteistö on kokonaan käyttämättä perustellusta syystä. Tällöin jätemaksua voidaan harkinnanvaraisesti kohtuullistaa siten, että kiinteistöltä peritään vain perusmaksu, mutta ei tuotantomaksua.

Jätemaksun perimättä jättäminen on pääsääntöisesti mahdollista vain silloin, jos kiinteistöllä oleva asuinrakennus on käyttökelvoton. Käyttökelvottomuudesta on esitettävä luotettava selvitys, esim. rakennusvalvonnan lausunto tai valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta.

Jätemaksuun voi hakea muutosta alueelliselta jätehuoltolautakunnalta kirjallisesti etukäteen tai muistuttamalla saapuneesta jätelaskusta. Muistutus pitää tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saapumisesta.

Jätemaksuun voi hakea muutosta lomakkeella, joka löytyy sivulta: Lomakkeet