Siirry sisältöön

Ilmanlaatutiedotus

Ilmanlaatu oli torstaina 22.4.2021 klo 7 - 8 Tampereen keskustassa Pirkankadun varrella ja Epilässä tyydyttävä.

Hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuden raja-arvotason ylitykset Tampereella

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti vuorokausiraja-arvotason 50 mikrogrammaa hiukkasia kuutiometrissä ilmaa (eli 50 µg/m3) Epilän mittausasemalla 21.4. ollen 64 µg/m3. Raja-arvotaso ylittyi Epilän mittausasemalla tänä vuonna yhdeksännen kerran.

Tampereen vesi uusii vuoden 2021 kuluessa Pispalan valtatien varrella Epilän mittausaseman vieressä runvesijohtoa. Työmaalta kulkeutuu ympäristöön kiintoaineksia, mikä aiheuttaa pölyämistä.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti vuorokausiraja-arvotason (50 µg/m3) Pirkankadun mittausasemalla edellisen kerran 19.4. ollen 59 µg/m3. Raja-arvotaso ylittyi Pirkankadun tuolloin kolmannen kerran.

Katutyömaa Epilässä ilmanlaadun mittausaseman lähistöllä
Kuvaan ympyröidyn Epilän mittausaseman vieressä on työmaa, jolta kulkeutuu pölyä ympäristöön.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvon numeroarvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla ennen kuin raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille herkkiä ovat lapset, vanhukset ja hengitys- ja sydäntauteja sairastavat. Korkeat hiukkaspitoisuudet aiheuttavat mm. nuhaa, yskää ja silmien ärtymistä, lisäävät astmakohtauksia, heikentävät keuhkojen toimintakykyä ja lisäävät hengitystulehduksia.

Ulkoilman epäpuhtaudesta tiedottaminen

Valtioneuvoston asetuksen (26.1.2017/79) mukaan ulkoilman epäpuhtauspitoisuuden ylittäessä raja-arvonsa numeroarvon asiasta on tiedotettava väestölle. Numeroarvon ylityksistä tiedotetaan tällä sivulla.

Valtioneuvoston asetus 26.1.2017/79:

19 § Yleisölle tiedottaminen ja yleisön varoittaminen

Jos 4 §:ssä säädettyjen tunti- tai vuorokausipitoisuuksien raja-arvon, taikka kahdeksan tunnin raja-arvon numeroarvo ylittyy, on siitä tiedotettava viipymättä yleisölle. Tiedoissa on oltava maininta mitattujen pitoisuuksien suhteesta raja-arvoihin sekä kyseisten epäpuhtauksien terveysvaikutuksista.

Ympäristötarkastaja
Ari Elsilä
puhelin 050 521 5149

Ympäristötarkastaja
Tiina Nieminen
puhelin 040 800 7352

Linkkejä


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/ilmanlaatutiedotus