Siirry sisältöön

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olevista vihersuunnitelmaluonnoksista ja muista suunnitelmista voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon tai palautelomakkeella palvelupisteeseen. Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero. Suunnitelmat ovat katseltavissa pdf-tiedostoina, joita voi suurentaa.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
Keskusvirastotalo
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Vihiojanpuiston puistosuunnitelma, puron kunnostaminen

Vihiojaa ja sitä reunustavaa Vihiojanpuistoa kunnostetaan hauen ja muiden kalojen lisääntymisolojen parantamiseksi Hatanpään valtatien ja Koivistonkylän välisellä alueella. Puro virtaa lähellä Lahdenperänkatua tällä osuudella. Puron ja Vihiojanpuiston kunnostussuunnitelma on nähtävänä ja kommentoitavana 20.1.-3.2.2020, jolloin siitä voi antaa palautetta kirjaamoon (yhteystiedot yllä). Merkitse palautteeseen suunnitelman diaarinumero TRE:7916/10.03.04/2019

Kunnostuksella parannetaan myös alueen virkistyskäyttöarvoja sekä palautetaan oikaistu uoma alkuperäiseen linjaukseen monimuotoisemman virtavesiympäristön aikaansaamiseksi. Kunnostustoimilla hillitään uoman eroosiota ja kiintoaineksen kulkeutumista.

Rantaperkiön osuudella, Hatanpään valtatien ja Lahdenperänkadun kulmauksessa olevassa Plinkintorpanpuistossa Vihiojan uomaa ei muokata. Kalan nousu Pyhäjärvestä ja Vihilahdesta turvataan lisäämällä uoman varjostusta puiden istutuksella. Junaradan itäpuolella uomaan rakennetaan kiveyksiä ja sen varrelle istutetaan lisää puita.

Vihiojan yhteyteen rakennetaan haukikosteikko

Taatalassa Vihioja virtaa Lahdenperänkadun eteläpuolella. Tälle osuudelle on suunniteltu vanhojen uomaosuuksien palauttamista, sillä Vihiojaa on aiemmin suoristettu ja siirretty lähemmäs Lahdenperänkatua. Uoman yhteyteen rakennetaan myös haukikosteikko hauen ja muiden kalojen lisääntymisalueeksi. Haukikosteikon ja puron äärelle pääsee nykyiseltä puistokäytävältä uutta, rakennettavaa polkuyhteyttä pitkin. Taatalan osuudelle Vihiojanpuistoon rakennetaan toinenkin uusi polkuyhteys pitkospuineen.

Veden palauttaminen vanhaan uimalinjaan ei edellytä isoja kaivutöitä, ja kaivettavat maamassat jäävät vähäisiksi. Ne hyödynnetään vanhan uoman täytöissä ja alueen muotoilussa.

Vanhaa Vihiojan uomaa ei palauteta Koivistonkylän osuudella maakaasulinjan vuoksi. Tällä osuudella uomaa kynnystetään ja kivetään paikoin luonnonkivilla ja soralla. Uomaan asetetaan myös puun runkoja kivettyihin kohtiin luomaan monipuolisempia virtausoloja sekä tarjoamaan suoja- ja levähdyspaikkoja vesieliöille.

Aloite purokunnostukseen on tullut alueen kalastajilta ja suojeluyhdistyksiltä. Suunnittelua varten on selvitetty alueen luontoarvot.

Uomaa on tarkoitus kunnostaa luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmin. Kunnostustoimet on tarkoitus käynnistää jo tänä vuonna.

Käpylehmänpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Linnainmaalla kunnostetaan Käpylehmänpuisto turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi eri ikäryhmien käyttöön. Puiston leikkipaikkaa varustetaan uusin leikkivälinein ja pelikenttää kohennetaan uusin pinnoin ja korkeammalla aidalla. Kunnostussuunnitelma oli nähtävänä ja kommentoitavana 7.–21.1.2020.

Käpylehmänpuisto on pääosin metsäinen viheralue, jonka itäosasta löytyy leikkipaikka, pelikenttä sekä pieni koripallottelupaikka. Leikkipaikan kaikki leikkivälineet vaihdetaan uusiin. Leikkipaikka varustetaan monipuolisilla keinuilla: lauta-, turvaistuin-, pesä-, heiluri ja sinä&minä-keinuilla. Heilurikeinussa voi keinua useampi seisaallaan tai istuen ja sinä&minä-keinuun mahtuu kaksi: esimerkiksi taapero ja aikuinen. Uusia välineitä ovat myös liukumäkiteline, monitoimiteline, karuselli, jousikiikut ja hiekkalaatikko. Välineiden turva-alueet tehdään hiekkatekonurmipintaisina.

Pelikentän päätyaidat uusitaan neljä metriä korkeilla teräsverkkoaidoilla. Pelikentän kylkeen tulee uusi hiekkatekonurmipintainen kuntoilupaikka, jossa on monipuoliseen kehonharjoitteluun soveltuva street workout-teline. Koripallottelupaikan koriteline uusitaan ja asfalttiin maalataan heittorajat.

Leikkipaikan ja pelikentän kivituhkapinnat uusitaan. Myös vanhat käytävä-, leikkipaikka- ja kenttävalaisimet uusitaan. Osa käytävävalaistuksesta on uusittu jo aiemmin ledi-valaisimiksi, eikä niitä ole tarvetta uusia. Käytävän varsille asennetaan roska-astioita ja penkkejä. Leikkipaikan eteläosaan istutetaan uusi havupuu.

Käpylehmänpuiston kunnostamista esitetään vuodelle 2020.

Sellupuiston länsiosan yleissuunnitelmaluonnos

Sellupuiston länsiosan yleissuunnitelma päivitetään. Muutokset johtuvat siitä, että Hiedanrantaa ja puistoa tulee halkomaan raitiotie. Puistoon on suunniteltu uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä, joista yksi alittaa raitiotien alikulkusiltaa. Sellupuisto kosteikkoineen on tärkeä myös hulevesien hallinnan kannalta, puistoon onkin tulossa merkittävä hulevesirakenne itäpuolen kosteikkoalueen jatkoksi.

Puistosuunnitelma oli nähtävänä 12.12.2019–20.1.2020.

Sellupuisto on jo osittain rakennettu, ja nykyinen leikkipaikka ja pelikenttä puiston pohjoislaidalla säilyvät. Myös nykyinen arvopuusto säilyy. Uudessa suunnitelmassa puistoalue laajenee lännessä ja idässä uuden asemakaavan myötä. Asemakaavaehdotuskin on nähtäville 12.12.2019 -20.1.2020. (Niemenranta, Sellupuisto nro 8771).
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset/11122019_1.html
Sellupuisto on Hiedanrannan ja Niemenrannan kaupunginosien laajin viheralue, ja sen läpi on suunniteltu Tampereen raitiotien 2. vaiheen linjausta Niemenrannan alueelle ja edelleen Lentävänniemeen. Tavoitteena on saavutettava ja monipuolinen virkistys- ja viheralue, johon kuuluu myös riittävän laaja ja rakentamaton luontoalue. Puisto on linnustoltaan ja kasvistoltaan arvokas alue, pääosin vanhaa peltoa. Siellä löytyy myös tuoretta niittyä, kosteikkoa ja vanhaa arvopuustoa.

Hulevesialtaiden ja uoman varteen luontopolku ja oleskelulaitureita

Hulevedet kootaan laajemmalta valuma-alueelta uuteen suodatus- ja viivytysaltaaseen puiston länsiosassa. Suodatusaltaasta hulevedet johdetaan putkea pitkin raitiotiesillan alle avouomaan ja nykyiseen kosteikkoaltaaseen. Uusi hulevesiallas sijoittuu kevyen liikenteen väylän varrelle. Väylän ja altaan väliselle alueelle istutetaan kukkiva perennaniitty. Nykyinen hulevesiallas säilyy luonnontilaisena kosteikkona. Ollinojan notkon hulevesijärjestelmällä voidaan viivyttää tehokkaasti huleveden virtausta kovilla sateilla ja tulvilla.

Hulevesialtaiden ja kosteikkojen tuntumaan rakennetaan luontopolku ja oleskelulaitureita, joilta pääsee tarkkailemaan suodatusaltaan ja kosteikon toimintaa. Suodatusaltaan varrella pääsee liikkumaan askelkiviä pitkin. Oleskelulaitureille sijoitetaan penkkejä ja infotaulut, joissa kuvaillaan alueen hulevesien hallintaa ja luontoa. Luontopolku kulkee osin pitkospuilla tai laituripolkuna, mutta oleskelulaiturit ovat saavutettavissa pääreiteiltä esteettömästi.

Kävely- ja pyörätie ja avouoma alittaa raitiotien alikulkusiltaa

Jalankulun ja pyöräilyn tärkeimmät reitit kulkevat keskustan suunnalta etelästä Sellupuiston läpi pohjoiseen ja Sellupuiston pohjoislaitaa pitkin itä-länsi -suunnassa. Kävely- ja pyörätie alittaa raitiotielinjan leveän alikulkutunnelin kautta. Myös raitiotien tasossa kulkee kävely- ja pyörätie, josta pääsee pysäkin kohdalla portaita pitkin puiston tasolle.

Luontoarvot ja ekologinen yhteys pyritään säilyttämään rakentamisen yhteydessä. Myös arvopuut ja kasvillisuudeltaan arvokkaat niityt säilytetään. Alikulun kautta linjattu avouoma on myös osa ekologista yhteyttä.

Raitiotien luiskat maisemoidaan

Raitiotien luiskien maisemoinnilla voidaan edistää ekologisen yhteyttä. Maisemointiin käytetään Hiedanrannan rakentamisen tieltä kuorittavia pintamaita, jotka sisältävät arvokkaan kulttuuri- ja niittykasvillisuuden siemenpankin. Puiston pohjoisosassa raitiotien luiska istutetaan monilajisella puu- ja pensasistutuksella.

Puiston 3,5 m leveät valaistut puistokäytävät kytkevät puistoalueen lähiympäristöön parantaen saavutettavuutta. Luontopolkua ja muita polkumaisia, kapeita reittejä ei talvikunnossapidetä eikä valaista. Luontopolun laituritasoille ja opasteille rakennetaan erikoisvalaistus.

Sellupuiston länsiosan rakentaminen alkaa samaan aikaan raitiotien rakentamisen kanssa 2021–2013. Tampereen kaupunginvaltuuston on määrä päättää osan 2 rakentamisesta viimeistään lokakuussa 2020.