Siirry sisältöön

Arvoniityt

Arvoniityt ovat niittyjä, jotka määritellään tärkeiksi kulttuuriperinteen, maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta, tai ne ovat muuten asukkaille merkittäviä niittyjä. Arvoniittyjä on säilynyt Tampereella yhdeksän, niistä merkittävimmät ovat Piikahaka ja Hevoshaka. Tavoitteena on, että kaikki arvoniityt tulevat suunnitelmallisen hoidon piiriin eli jokaiselle kohteelle laaditaan oma hoitosuunnitelma. Yleisin hoitotapa näillä alueilla on niitto ja niittojätteen keruu.

Vuosina 2011-2015 on valmistunut neljä arvoniityn hoitosuunnitelmaa seuraaviin kohteisiin: Piikahaka, Rukkamäenpuisto, Hevoshaka ja Epilänharju. Rukkamäenpuisto on kaupungin ensimmäinen arvoniitty, jota hoidetaan laiduntamalla. Kesällä 2019 laidunnus aloitettiin myös Tohlopissa Kohmanpuistossa lammaslauman voimin.

Kohmanpuisto

Kohmanpuiston noin 1,5 hehtaarin laajuinen laidunalue sijaitsee Tohloppi-järven rannan läheisyydessä Mediapoliksen ja ulkoilureitin välissä. Alueella laiduntaa kesällä 2021 kymmenen suomenlampaan katras. Laidunnuksen tavoitteena on ylläpitää ja palauttaa alueen perinteistä kulttuurimaisemaa ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Perinteiset niittylajit saavat lisää elintilaa, ja eläinten lanta houkuttelee uutta hyönteis- ja lintulajistoa. Lampaat myös elävöittävät maisemaa ja tuovat iloa ja elämyksiä asukkaille.

Ethän ruoki lampaita

Lammashaan opastauluissa kerrotaan laidunnuksesta ja ruokintakiellosta: eläinten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, ettei niitä ruokita. Lampaat saavat rehevää ja monipuolista ravintoa laitumelta.

Tohloppijärven ympäristö on yksi Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksessä (2008) esitetyistä merkittävistä viherverkon kohteista. Tohloppijärven ympäristö on Länsi-Tampereen monipuolisin ja arvokkain viheraluekokonaisuus ja on erittäin suosittu asukkaiden keskuudessa. Kohmanpuiston laidunalue on osa alueen vanhaa kulttuurimaisemaa, joka omaa pitkän viljelyhistorian. Kohmanpuiston laidunalueesta ja sen hoidosta on tehty hoitosuunnitelma.

Lampaita Kohmanpuistossa
Kohmanpuistossa laiduntaa kesällä 2019 kymmenen valkoisen suomenlampaan lauma.

Rukkamäenpuisto

Rukkamäenpuisto sijaitsee Tampereen Peltolammin kaupunginosassa, Rukkamäentien ja junaradan välissä. Alueeseen kuuluu sekä avoimia niittyjä että puoliavoimia puustoisia alueita. Alue on erittäin vanhaa viljelyaluetta 200-vuotisen Rukkamäen torpan (Alarukkamäki) läheisyydessä. Alueen tärkein hoitomuoto on laidunnus. Lammaslaidunnus alkoi kesällä 2013, mutta kesinä 2018-2019 niityllä on laiduntanut suomenkarjaa. Kesällä 2020 Rukkamäenpuistossa laiduntavat taas lampaat.

Piikahaka

Piikahaka sijaitsee Tampereen Raholassa, Nokiantien ja Tesoman valtatien kulmauksessa. Se on arvoniitty, jossa on puoliavoimia ja puustoisia alueita. Piikahaassa ovat aikanaan laiduntaneet Raholan kartanon lampaat, ja niityllä kasvaa nykyisinkin arvokkaita niitty- ja lehtokasveja. Alueella kasvaa monilajista ja eri-ikäistä, arvokasta puustoa. Alueella on myös säilytetty lahopuuta ja maapuuta, ja puihin on ripustettu linnunpönttöjä.

Hevoshaka

Hevoshaka sijaitsee Tampereen Jokipohjan kaupunginosassa, Nekalantien ja Iidesjärven välissä. Alue on pääosin avointa niittyä, lisäksi alueella sijaitsee pieni lampi ja jonkin verran puustoista aluetta. Alue omaa runsaasti maisema- ja luontoarvoja; se on arvokasta hyönteis- ja lintualuetta sekä tärkeää lepakkoaluetta. Hevoshaan avoin niitty on myös osa Iidesjärvelle tyypillistä vanhaa viljelymaisemaa.

Pappilanpuiston uusniitty

Pappilanpuisto sijaitsee Pappilan kaupunginosassa Kirjavaisenkadun itäpuolella. Monipuolinen ja laaja viheralue on pääosin vanhaa peltoa, osittain myös niittymäistä ja puustoista aluetta. Pappilanpuiston keskiosan rinteeseen on kylvetty syksyllä 2013 monivuotinen niittysiemenseos. Seoksen lajeina ovat mm. ahdekaunokki, puna-ailakki, keltasauramo, peurankello ja päivänkakkara. Lisäksi alueelle kylvettiin suojaheinäksi lampaannataa ja nurmirölliä.

Niittykasvit lähtevät hitaasti kasvuun, joten ensimmäisinä vuosina niitty on vaatimattoman näköinen.

Epilänharju ja Sudenkuopanrinne

Epilänharjun ja Sudenkuopanrinteen arvoniityt sijaitsevat Tampereen Epilänharjun kaupunginosassa, Tohloppijärven itäpuolella. Nämä lämpimät paahderinteet ovat ainutlaatuinen arvoniittykokonaisuus Tampereella. Ne ovat arvokas osa harjuluontoa. Kaupungin muut arvoniityt omaavat laidunnus- tai niittohistorian, mutta tämä kohde on luontainen harjun paahderinne. Rinteissä kasvaa monimuotoista ja keto- ja niittykasvillisuutta.

Provastinpuisto, Porraspuisto ja Porraspuistikko

Provastinpuisto, Porraspuisto ja Porraspuistikko ovat pienialaisia arvoniittyjä, jotka sijaitsevat Tampereen Ylä-Pispalan kaupunginosassa, Pispalanharjun rinteessä. Arvoniityt rajautuvat yksityisiin tontteihin, sekä osittain Provastinkatuun ja Pispankatuun.

Pispalanharjun paahderinteet ovat arvokas osa harjuluontoa. Näille alueille on erikoistunut joukko hiekkapohjaista paahdeympäristöä suosivaa kasvi- ja hyönteislajistoa. Paahderinteille on myös levinnyt kulttuurivaikutteisia kasveja, joista osa on haitallisia vieraslajeja. Hoidon tavoitteena onkin vähentää tai päästä kokonaan eroon vieraslajeista, jolloin alueen alkuperäinen eliölajisto saa enemmän elintilaa.