Siirry sisältöön

Osallistuminen

Tampereen kansallisen kaupunkipuisto -hankkeen osallisia ovat esimerkiksi kaupungin asukkaat, kiinteistöjen omistajat sekä kiinteistöissä toimivat yritykset. Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheessa sekä hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen aikana osallisilla on mahdollisuus osallistua valmisteluun ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Ajantasaista tietoa Tampereen kansallisen kaupunkipuiston valmistelusta kootaan näille hankkeen internetsivuille. Sivulta löytyy lisäksi materiaalia valmistelun aikaisemmista vaiheista. Hankkeen aikana järjestettävistä tilaisuuksista ja suunnitelmien nähtävilläolosta tiedotetaan nettisivujen lisäksi lehti-ilmoituksella.

Osalliset voivat lisäksi ottaa yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin koko suunnitteluprosessin ajan.

Aikataulu ja suunnittelun vaiheet

Kaupunginhallitus päätti 12.8.2019 hakuvaiheen valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville asukkaiden ja osallisten palautteenantoa varten. Rajausehdotus oli nähtävillä 2.9. – 1.10.2019 välisen ajan. Mielipiteitä ja kommentteja rajausehdotuksesta haettiin karttakyselyllä. Mielipiteitä oli myös mahdollista toimittaa kaupungin kirjaamoon. Valmisteluaineistoa esiteltiin Kulttuuritalo Laikussa järjestetyssä asukastilaisuudessa 4.9.2019.

Nähtävilläolon aikana nettikyselyyn vastasi 135 vastaajaa, kohdemerkintöjä tehtiin yli 2000 ja aluemerkintöjä noin 600. Kirjaamoon mielipiteitä jätettiin 191. Osassa kirjaamoon jätetyissä mielipiteissä oli useampia allekirjoittaneita. Kyselyyn vastanneista 60 % asuu kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisällä tai lähellä sitä ja suurin ikäryhmä oli 30-44-vuotiaat vastaajat (37%). Kyselyssä oli mahdollisuus kommentoida kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotusta sekä esittää siihen muutoksia. Kyselyllä kartoitettiin mm. asukkaille tärkeitä, virkistyksen sekä ulkoilun ja tapahtumille soveltuvia paikkoja. Paikkoja, jotka ilmentävät tamperelaisuutta ja tamperelaista luontoa sekä kehitettäviä ja säilytettäviä kohteita. Nettikyselyssä oli mahdollista tuoda esiin omia näkemyksiään kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvien alueiden hoidosta sekä kuinka haluaisi osallistua hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun. Kannatusta saivat hoito- ja käyttösuunnitelmanluonnoksen kommentointi, nettikyselyt ja työpajatyöskentely. Saatu palaute käydään läpi ja käsitellään suunnittelu- ja ohjausryhmissä loppuvuoden 2019 aikana. Hakuvaiheen jatkotyö ohjeistetaan kaupunginhallituksessa.

Valmisteluaineiston nähtävilläolon jälkeen käynnistetään hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu. Luonnos hoito- ja käyttösuunnitelmasta liitetään mukaan kaupungin hakemukseen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa valmistellaan vuorovaikutuksessa MRL § 70 mukaisesti. Valmistelussa hyödynnetään valmisteluaineiston nähtävilläoloaikana saatua palautetta.

aikajana kansallisen kaupunkipuiston valmisteluvaiheista
Tampereen kansallisen kaupunkipuiston vaiheet

Päätöksenteko ja valmistelu

Päätöksen kansallisen kaupunkipuiston hakemisesta ympäristöministeriöltä tekee Tampereen kaupunginhallitus. Hoito- ja käyttösuunnitelman käsittelee kaupunginhallitus ja hyväksyy ympäristöministeriö.

Hakemusta sekä hoito- ja käyttösuunnitelman laatimista valmistelevat pormestarin nimeämät ohjaus- ja suunnitteluryhmät, joissa on edustajia laajasti kaupungin eri hallintokunnista. Lisäksi ryhmiin on kutsuttu Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon sekä ELY-keskuksen edustajat. Ohjausryhmän asiantuntijaksi on kutsuttu ympäristöministeriön edustaja.

Ohjausryhmän puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Suunnitteluryhmän puheenjohtaja
Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Vs. suunnittelupäällikkö
Timo Koski
puhelin 050 345 7568

Kaavoitusarkkitehti
Mirkka Katajamäki
puhelin 044 423 5177