Siirry sisältöön

Metsien hoitoluokat

Metsäsuunnitelmien lisäksi kaupungin omistamien metsien hoitoa ja käyttöä ohjataan valtakunnallisella viheralueiden hoitoluokituksella. Hoitoluokituksella määritetään eri metsäalueille pääkäyttötarkoitus ja sen mukainen hoitotaso. Kaavoitus ohjaa keskeisesti sitä, mihin hoitoluokkiin viheralueet määritellään.

Lähimetsät (C1) sijaitsevat asutuksen läheisyydessä. Lähimetsässä on hyvät käytävä- ja polkuverkostot päivittäiseen ulkoiluun. Hoidon tavoitteena on ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen sekä hoidettu ja maisemaltaan edustava metsäkasvillisuus. Paikoin tavoitteena on puistomaisuus. Turvallisuus, puuston elinvoimaisuus ja puuston uudistuminen sekä hyväkuntoiset palveluvarusteet ovat myös keskeisiä hoidon tavoitteita.

Ulkoilumetsät (C2.1) sijaitsevat asutuksen lähialueilla ja Retkeilymetsät (C2.2) kauempana taajamista. Etenkin ulkoilumetsiä käytetään monin eri tavoin ulkoiluun ja virkistäytymiseen. Ulkoilu- ja retkeilymetsien hoidon tavoitteena on monimuotoinen ja viihtyisä metsä. Hoidossa otetaan huomioon myös puuston elinvoimaisuus ja uudistuminen sekä turvallisuus- ja maisematavoitteet.

Tampereella tärkeitä ulkoilumetsiä ovat esimerkiksi Kauppi-Niihaman ja Suolijärven metsät. Kintulammen retkeilymetsä sijaitsee Teisko-Aitolehdessa.

Suojametsät (C3) sijaitsevat asutuksen sekä erilaisten häiriötä aiheuttavien toimintojen, kuten liikenneväylien ja teollisuuslaitosten välillä. Suojametsä antaa näkösuojan ja suojaa pienhiukkas-, pöly- ja meluhaitoilta. Suojametsän hoidolla pyritään edistämään suojavaikutuksia ja reunavyöhykkeiden maisemanhoitoa. Suojametsä voi toimia myös tärkeänä ekologisena yhteytenä.

Talousmetsät (C4) sijaitsevat kaupunkirakenteen ulkopuolella. Tavoitteena on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talousmetsän hoito huomioiden luonnon monimuotoisuus ja metsän monikäyttö. Tampereella talousmetsien osuuden arvioidaan olevan uuden luokittelun mukaan alle viidennes metsäalasta.

Arvometsä (C5) on erityisen tärkeä ja arvokas kohde maiseman, kulttuurin, luonnon monimuotoisuusarvojen tai muiden ominaispiirteiden vuoksi. Hoidon tavoitteena on korostaa kohteen erityisarvoja. Esimerkiksi Metso-kohteet voidaan luokitella arvometsiksi.

Suojelualueet (S) luokkaan kuuluu kolmentasoisia kohteita.

1. Luonnonsuojelualueet ovat luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja alueita, luonnonsuojelulain luontotyyppejä ja ympäristökeskuksen rajauspäätöksellä määriteltyjä erityissuojeltujen lajien elinympäristöjä tai kasvupaikkoja.

2. Muut suojellut alueet ovat metsä- ja vesilakikohteita,suojeluohjelma-alueita, Natura-alueita sekä rakennussuojelulain tai rakennuslainsäädännön nojalla suojeltuja alueita ja muinaismuistoalueita.

3. Muut arvokkaat alueet ovat maisemallisesti, kaupunkikuvallisesti tai geologisesti arvokkaita alueita ja arvokkaita luonnonalueita.