Siirry sisältöön

Metsäsuunnitelmat

Metsäsuunnitelma sisältää tarkat tiedot metsävaroista

Metsäsuunnitelma sisältää kattavat tiedot kaupungin metsistä. Maastossa selvitetään laajasti erilaiset metsikköä ja puustoa kuvaavat tiedot kuten kasvupaikan rehevyys, maapohjan laatu, elävän ja kuolleen puuston laatu ja määrä. Maastossa inventoidaan myös erityiset luonto- ja maisema-arvot.

Metsikön sijainnin ja ominaispiirteiden perusteella tarkistetaan metsikkökohtainen hoitoluokka. Hoitoluokan sekä metsikkö- ja puustotietojen perusteella suunnitellaan toimenpide-ehdotukset seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Tavanomaisten metsän- ja maisemanhoidollisten toimenpiteiden kuten nuoren tai varttuneen puuston harvennuksen ja pienpuuston hoidon lisäksi metsäsuunnitelmassa voidaan esittää erityisiä luonnonhoito- ja ennallistamistöitä.

Metsäsuunnitelmien valmistelua ohjaa ensisijaisesti metsien hoidon toimintamalli, mutta myös joukko muita lähtökohtia kuten lait ja asetukset, maankäytön suunnitelmat, kaavat, viheralueiden hoitoluokitus, ohjelmat kuten luonnonsuojeluohjelma, luonto- ja muu paikkatieto, asukaskyselyt sekä sidosryhmät.

Eri lähtökohtien, aineistojen ja maastoselvitysten pohjalta valmistellaan metsäsuunnitelmaluonnos, jota esitellään muun muassa asukastilaisuudessa. Luonnoksesta saatu palaute arvioidaan, ja suunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset. Metsäsuunnitelmaan voidaan joutua tekemään sen valmistumisen jälkeenkin muutoksia esimerkiksi maankäytön muutosten, asukastoiveiden tai myrskytuhojen takia.

Metsätyöt valmistellaan metsäsuunnitelman pohjalta

Metsäsuunnitelma on yleistasoinen toteutussuunnitelma, jonka pohjalta valmistellaan yksityiskohtaisemmat työmaasuunnitelmat. Työmaasuunnitelmissa kuvataan tarkemmin, miten esimerkiksi virkistysarvot ja luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon metsänkäsittelyssä. Toimenpiteet toteutetaan metsäsuunnitelman ehdottamassa kiireellisyysjärjestyksessä.