Siirry sisältöön

Kestävät hankinnat

Tampereen kaupunki hankkii vuosittain palveluja ja tavaroita noin 800 miljoonalla eurolla. Näillä hankinnoilla on välittömiä tai välillisiä vaikutuksia niin ympäristöön kuin tuotannossa työskentelevien ihmisten hyvinvointiin. Suuren volyymin takia julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli myös siinä, millaisia tuotteita markkinoilla on tarjolla ja miten yritykset kehittävät toimintaansa.

Kestävän kehityksen näkökulmat on nostettu esille Tampereen kaupungin vuoden 2017 talousarvion hankintojen periaatteissa. Niiden mukaan kaupunki tiedostaa ja ottaa huomioon hankintatoiminta yhteiskunnalliset vaikutukset. Tekemällä kestäviä hankintoja kaupunki voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon tavaroiden, palvelujen tai rakennusten koko elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaaleja, käytetään haitallisia kemikaaleja sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä. Lisäksi kaupunki voi edistää omalla toiminnallaan työ- ja ihmisoikeuksien toteutumista riskimaatuotannossa.

Tampereen kaupunki on mukana valtakunnallisessa Ekohankintaverkostossa sekä ICLEI:n Procura+ -verkostossa, joiden molempien tavoitteena on edistää julkisten hankkijoiden välistä yhteistyötä kestävien hankintojen toteuttamisessa.


Kestävien hankintojen selvityshanke

Vuoden 2016 aikana toteutettu Kestävistä hankinnoista elinvoimaa Pirkanmaalle -projekti lisäsi kaupungin hankintoja tekevien tietoa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteereistä ja niiden soveltamisesta sekä toi esiin kestävien hankintojen kustannusvaikutuksia.

Selvityshankkeessa valittiin tarkasteluun kaupungin viiden toimialan ajankohtaisia tavara- ja palveluhankintoja, joille kehitettiin ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteeriehdotuksia. Vastuullisuuskriteerejä testattiin käytännössä mm. suurkeittiön pesuaineiden, renkaiden, katujen reunakivien sekä potilas- ja liinavaatevuokratekstiilien ja pesulapalvelujen kilpailutuksissa. Tarkemmat tiedot pilottikilpailutuksista sekä niistä saaduista kokemuksista on koottu hankkeen loppuraporttiin.

Hankkeessa käytiin läpi kansainvälisiä tutkimuksia ja case-esimerkkejä kestävien hankintojen kustannusvaikutuksista. Selvityksen mukaan kustannusvaikutukset ovat keskimäärin kohtuullisen pienet, varsinkin jos otetaan huomioon koko elinkaaren aikaiset kustannukset, mutta luotettavaa tietoa on vielä vähän saatavilla. Säästöpotentiaalia on etenkin energiaintensiivisissä tuotteissa ja palveluissa. Hankkeen pilottikilpailutuksissa saatujen arvioiden mukaan käytetyt vastuullisuuskriteerit eivät nostaneet hankintojen kustannuksia.

Lisätiedot

Suunnittelija
Enni Leppälä
puhelin 040 800 7809

Tutustu tarkemmin hankkeen loppuraporttiin, hankintakohtaisiin kriteeriehdotuksiin sekä kustannusvaikutusselvitykseen.