Siirry sisältöön

Meluselvitys 2017

Uusin Tampereen kaupungin ympäristönsuojelulain mukainen meluselvitys valmistui syksyllä 2017. Se sisältää laskennat tie- ja raideliikenteen, sekä ratapiha-alueen aiheuttamasta ympäristömelutasosta. Merkittävimpien teollisuuslaitoksien melulle altistuvat asukasmäärät laskettiin laitosten laatimien meluselvitysten pohjalta. Selvityksessä tarkasteltiin karkealla tasolla myös kaupunkirakenteen sisälle jääviä hiljaisia alueita. Selvitys laadittiin yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.

Liitteet 1-7 ja 11: Lähtötiedot, liikennemäärät, tiedot teollisuudesta

EU:n ympäristömeludirektiivin tunnuslukujen mukaan lasketut melutasot (Lden ja Ln)

Melualtistumista arvioitiin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisilla tunnusluvuilla päivä-ilta-yömelutaso Lden ja yöaikainen melutaso Ln. Päivä-ilta-yömelutaso Lden saadaan laskemalla päivä-, ilta- ja yöajalle vuoden keskiäänitasot ja painottamalla enemmän ilta- ja yöajan melutasoja. Tämän tunnusluvun mukaisia laskelmia käytetään EU:n sisäiseen raportointiin ja melutilanteen seurantaan.

Liite 8: Karttaliitteet - melutasot ja hiljaiset alueet Lden ja Ln -tunnuslukujen mukaan, vuosi 2017

(kartta 1 = länsiosa, kartta 2 = itäosa, kartta 3 = eteläosa, kartta 4 = pohjoisosa)

Kansallisten tunnuslukujen mukaan lasketut melutasot (LAeq, keskiäänitasot)

Raportissa esitetään melulaskennan tulokset ja melulle astistuvien määrät kansallisilla tunnusluvuilla: päiväaikainen keskiäänitaso, LAeq 7-22 ja yöaikainen keskiäänitaso, LAeq 22-7. Melutasot on laskettu 2 metrin korkeudelle. Käytännön meluntorjunnassa käytetään keskiäänitasojen LAeq mukaisia tunnuslukuja, joille on Suomessa annettu ohjearvot. Päiväaikaan asuinalueiden melun ohjearvo on ulkona 55 dB ja yöaikaan 50 dB (45 dB uusilla asuinalueilla).

Liite 9: Karttaliitteet - melutasot ja hiljaiset alueet LAeq 7-22 ja LAeq 22-7 -tunnuslukujen mukaan, vuosi 2017

(kartta 1 = länsiosa, kartta 2 = itäosa, kartta 3 = eteläosa, kartta 4 = pohjoisosa)

Liite 10: Karttaliitteet - melutasot ja hiljaiset alueet LAeq 7-22 ja LAeq 22-7 -tunnuslukujen mukaan, ennustetilanne, vuosi 2040

(kartta 1 = länsiosa, kartta 2 = itäosa, kartta 3 = eteläosa, kartta 4 = pohjoisosa)