Siirry sisältöön

Meluselvitys 2012

Tampereen kaupungin meluselvitys 2012 sisältää laskennat tie- ja raideliikenteen, merkittävimpien teollisuuslaitosten sekä laajojen ratapiha-alueiden aiheuttamista ympäristömelutasoista. EU edellyttää, että yli 100 000 asukkaan kaupungit laativat joka viides vuosi strategisen meluselvityksen. Tampereella selvitys on laadittu yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Meluselvitys sisältää kaksi melulaskentaa: kansallisten tunnuslukujen mukaan lasketut melutasot ja ympäristömeludirektiivin mukaan lasketut melutasot.

Kansallisten tunnuslukujen (LAeq, keskiäänitasot) mukaan lasketut melutasot

Raportissa esitetään melulaskennan tulokset ja melulle astistuvien määrät kansallisilla tunnusluvuilla: päiväaikainen keskiäänitaso, LAeq 7-22 ja yöaikainen keskiäänitaso, LAeq 22-7. Melutasot on laskettu 2 metrin korkeudelle. Käytännön meluntorjunnassa käytetään keskiäänitasojen LAeq mukaisia tunnuslukuja, joille on ohjearvot. Päiväaikaan asuinalueiden melun ohjearvo on ulkona 55 dB ja yöaikaan 50 dB.

Tampereen kaupungin asukkaista noin 27 prosenttia arvioitiin altistuvan yli 55 dB ( LAeq 7-22) melutasolle, joka aiheutuu katu- ja tieliikenteestä. Raideliikenteen aiheuttamalle yöaikaiselle yli 50 dB ( LAeq22-
7) melutasolle arvioitiin altistuvan 10 prosenttia Tampereen asukkaista.

Liitteet 1-5 ja 10 ovat yhteisiä molemmille raporteille (liitteet a.o. raportin yhteydessä)

EU:n ympäristömeludirektiivin tunnuslukujen mukaan lasketut melutasot (Lden ja Ln)

Tampereen melualtistumista arvioitiin tässä selvityksessä ensimmäistä kertaa EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisilla tunnusluvuilla päivä-ilta-yömelutaso Lden ja yöaikainen melutaso Ln. Päivä-ilta-yömelutaso Lden saadaan laskemalla päivä-, ilta- ja yöajalle vuoden keskiäänitasot ja painottamalla enemmän ilta- ja yöajan melutasoja.

Selvityksen mukaan 35 prosenttia Tampereen kaupungin asukkaista altistuu tieliikenteen yli 55 dB (Lden) melutasolle. Raideliikenteen yli 55 dB (Lden) melulle altistuvien osuus asukkaista on 13 prosenttia. Teollisuuslaitosten ja ratapihojen melulle altistuu selvästi pienempi väkimäärä kuin liikenteen aiheuttamalle melulle. Tampereella on yli 130 hoito- ja oppilaitosrakennusta, jotka sijaitsevat yli 55 dB (Lden) melualueella. Raideliikenteen aiheuttamalle voimakkaalle melulle arvioitiin altistuvan noin 3700 asukasta.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Tampereen kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2013-2018 löytyy kohdasta Ympäristö ja luonto - Ympäristönsuojelu - Meluntorjunta.