Siirry sisältöön

Rivi- ja kerrostalotonttien hakeminen

Tampereen kaupunki tarjosi haettavaksi kerros-, rivitalo- yms. tontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen. Hakuaika oli 11.12.2019 - 31.1.2020. Hakemusten tuli olla jätettynä 31.1.2020 klo 15.45 mennessä. Tonttien saajat ratkaistaan maalis-huhtikuun aikana.

Tonttihaun alkamisesta ilmoitettiin Aamulehdessä sekä sähköpostitse kiinteistötoimen tiedossa oleville asuntotonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, rakentajille, rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Avoin tonttihaku on pääsääntö kerros- ja rivitalotonttien luovutuksessa. Tonttihaku järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.

Useammassa tonttihaussa hakematta jääneet tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Tontinsaajien valinta

Tonttien saajien valinnassa arvioidaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Tontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteeseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon.
Kaikki tontit ovat haettavissa myös ryhmä- ja osuuskuntarakentamiseen.

Erityisryhmät

Tontteja voidaan tonttihaun kautta luovuttaa myös erityisryhmien palveluasumisen tarpeisiin, mutta tontin kaavamerkinnästä riippuen rakentaminen saattaa vaatia poikkeamismenettelyn. Palveluasumiseen luovutettavien tonttien saajat valitaan yhdessä palveluiden järjestämistahon kanssa.

Haussa olevista tonteista

Tontteja oli haettavana Hervantajärveltä, Ikurista, Koivistonkylästä sekä Vuoreksesta. Lisäksi Kämmenniemessä on tontteja jatkuvassa haussa.

Tontteja on tarkoitus luovuttaa sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon. Koivistonkylän tonteista yksi on haettavana valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon (lyhyt tai pitkä korkotuki) ja yksi ensisijaisesti ryhmärakennuttamiseen tai osuuskunta-asumiseen.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Tontinluovutuksen etusijalla ovat ne hakijat, jotka sitoutuvat toteuttamaan kohteeseen riittävästi perheasuntoja (asunnossa vähintään kaksi makuutilaa =makuuhuone, alkovi, parvi tms., mikä tarjoaa riittävästi yksityisyyttä sekä mahdollisuuden lepoon ja oleskeluun.) Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä ennen tontin lopullista luovuttamista.

Haettavat tontit selviävät hakumateriaalissa olevasta tonttiluettelosta, minkä lisäksi ne on merkitty kunkin alueen kaavakarttaan.

Tonttiluettelossa on kerrottu tonttien tämänhetkinen vuokrataso. Valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) luovutettavat tontit hinnoitellaan ARA:n hyväksymien vyöhykehintojen perusteella.

Hakumateriaalista löytyy tarkempaa tietoa tonteista ja hakuprosessista (kaavakartat, -selosteet, rakentamistapaohjeet jne.)

Tarkempia tietoja tonteista löytyy sivulta haettavat tontit .

Tonttien luovuttaminen

Kaikki haussa olevat tontit vuokrataan. Ennen tontin lopullista luovutusta tontti varataan varauspäätöksellä tulevalle toteuttajalle hankkeen suunnittelua ja rakennusluvan hakemista varten kuuden kuukauden ajaksi. Varausaikaa voidaan jatkaa maksimissaan kuudella kuukaudella. Ryhmärakennuttajilla varausaika on maksimissaan kaksi vuotta. Varaajan tulee hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä pyytää joko varausajan jatkamista tai pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä.

Varauspäätöksen perusteella varausajalta peritään vuokraa, mikä vastaa 50 % tämänhetkisestä vuosivuokrasta.

Ennen tontin lopullista luovuttamista edellytetään tontinkäyttösuunnitelman esittämistä. Santalahden ja Vuoreksen tonttien suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungin laaturyhmässä.

Malli vuokrasopimuksesta

Tonttihakemus ja palautelomake

Tontteja haetaan oheisella hakemuksella. Hakemus tulee olla jätettynä 31.1.2020 klo 15.45 mennessä. Tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä ja -liitteitä.

Alla olevalla lomakkeella voi puolestaan hakea jatkuvassa haussa olevia rivi- ja kerrostalotontteja. Tällä hetkellä jatkuvassa haussa on tarjolla tontteja Kämmennniemessä.

Kiinteistötoimi
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Alla olevalla palautelomakkeella voitte antaa vinkkejä tonttihakuun.

Lisätietoja

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256

Asuminen, yhtiömuotoiset asuntotontit