Siirry sisältöön

Rivi- ja kerrostalotonttien hakeminen

Tampereen kaupunki tarjoaa haettavaksi kerros-, rivitalo- yms. tontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen. Lisäksi haettavana on kaksi päiväkotitonttia. Hakuaika on 17.12.2020 - 5.2.2021. Hakemusten tulee olla jätettynä 5.2.2021 klo 15.45 mennessä. Tonttien saajat ratkaistaan maalis-huhtikuun aikana.

Tonttihaun alkamisesta on ilmoitettu Aamulehdessä sekä sähköpostitse kiinteistötoimen tiedossa oleville asunto- ja päiväkotitonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, rakentajille, rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Avoin tonttihaku on pääsääntö sekä asuintonttien että päiväkotitonttien luovutuksessa. Tonttihaku järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.

Useammassa tonttihaussa hakematta jääneet tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Tontinsaajien valinta

Tonttien saajien valinnassa arvioidaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Tontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteeseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon.
Kaikki tontit ovat haettavissa myös ryhmä- ja osuuskuntarakentamiseen.

Palvelusetelipäiväkotitontin saajan valinta tehdään palvelualueiden yhteistyönä hakemusten ja käytävien neuvotteluiden perusteella. Valintakriteereinä ovat hankesuunnitelma (ml. asemapiirros, julkisivut, tilaohjelma), palveluntuottajan toimintakonsepti ja toimintavarmuus sekä kilpailutilanne Tampereella.

Erityisryhmät

Tontteja voidaan tonttihaun kautta luovuttaa myös erityisryhmien palveluasumisen tarpeisiin, mutta tontin kaavamerkinnästä riippuen rakentaminen saattaa vaatia poikkeamismenettelyn. Palveluasumiseen luovutettavien tonttien saajat valitaan yhdessä palveluiden järjestämistahon kanssa.

Tässä haussa asetetaan haettavaksi yksi tontti Hervantajärveltä valtion tukemaan pitkän korkotuen asuntotuotantoon sellaiselle yleishyödylliselle rakennuttajalle, joka sitoutuu toteuttamaan tontille kehitysvammaisten henkilöiden asuntoryhmän (tavoitteena 12 henkilöä) sekä muiden vuokra-asuntojen joukkoon kehitysvammaisten henkilöiden tukiasuntoja 10-14 henkilölle.

Haussa olevista tonteista

Asuntotontteja on haettavana 108. kaupunginosasta (Särkänniemi), Hervantajärveltä, Härmälänrannasta, Kalevasta, Niemenrannasta, Olkahisista sekä Vuoreksesta. Lisäksi Kämmenniemessä on tontteja jatkuvassa haussa.

Lisäksi on yksityisen palvelusetelipäiväkodin rakentamiseksi haettavana tontit Ranta-Tampellasta ja Niemenrannasta.

Tontteja on tarkoitus luovuttaa sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon.

Hervantajärven tonteista yksi on haettavana valtion tukemaan pitkän korkotuen asuntotuotantoon,108. kaupunginosan tontti on haettavissa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon ja Härmälän tontti on haettavissa siten, että tontille toteutetaan sekä vapaarahoitteista asuntotuotantoa että valtion tukemaa pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoa. Yhden Hervantajärven tontin ja Härmälän tontin hakemuksen liitteenä tulee olla konseptikuvaus. Vuoreksessa Isokuusi IV:n alueella on haettavana tontti, jonka luovutuksessa hakijan eduksi katsotaan sitoutuminen tontilla aiemmin järjestetyn arkkitehtikilpailun voittajaehdotuksen toteuttamiseen.

Olkahisten tontti myydään ja muut tontit vuokrataan. Ennen tontin lopullista luovuttamista edellytetään tontinkäyttösuunnitelman esittämistä. 108. kaupunginosan, Härmälänrannan, Ranta-Tampellan ja Vuoreksen tonttien suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungin laaturyhmässä.

Niemenrannan ja Ranta-Tampellan päiväkotitontteja voivat hakea yhteenliittymät, jossa on mukana rakentaja sekä varhaiskasvatuksen palveluntuottaja. Sama rakennuttaja tai palveluntuottaja ei voi jättää useampaa hakemusta samasta tontista.

Haettavat tontit selviävät hakumateriaalissa olevasta tonttiluettelosta, minkä lisäksi ne on merkitty kunkin alueen kaavakarttaan.

Tonttiluettelossa on kerrottu tonttien tämänhetkinen vuokrataso tai myyntihinta. Valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) luovutettavat tontit hinnoitellaan ARA:n hyväksymien vyöhykehintojen tai erikseen hyväksytettyjen hintojen perusteella.

Hakumateriaalista löytyy tarkempaa tietoa tonteista ja hakuprosessista (kaavakartat, -selosteet, rakentamistapaohjeet jne.).

Asuntojakaumatavoite on kirjattu erikseen kunkin kaupunginosan kohdalle.

Tarkempia tietoja tonteista löytyy sivulta haettavat tontit .

Tonttihakemus

Sekä asuntotontteja että päiväkotitontteja haetaan hakuaikana oheisella hakemuksella. Tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä ja -liitteitä.

Asuntotonttien osalta yhden Hervantajärven tontin ja Härmälänrannan tontin hakemuksen liitteenä tulee olla konseptikuvaus.

Päiväkotitonttien osalta tulee esittää hakemuksen liitteenä seuraavat selvitykset:
- Alustava hankesuunnitelma (ml. asemapiirros, julkisivut, tilaohjelma)
- Palveluntuottajan varhaiskasvatuksen palvelukuvaus

Alla olevalla lomakkeella voi hakea jatkuvassa haussa olevia rivi- ja kerrostalotontteja. Tällä hetkellä jatkuvassa haussa on tarjolla tontteja Kämmennniemessä.

Malli vuokrasopimuksesta sekä kauppakirjasta

Tonttien luovuttaminen

Ennen tontin lopullista luovutusta tontti varataan varauspäätöksellä tulevalle toteuttajalle hankkeen suunnittelua ja rakennusluvan hakemista varten kuuden kuukauden ajaksi. Varausaikaa voidaan jatkaa maksimissaan kuudella kuukaudella. Ryhmärakennuttajilla varausaika on maksimissaan kaksi vuotta. Varaajan tulee hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä pyytää joko varausajan jatkamista tai pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tai kauppakirjan tekemistä.

Varauspäätöksen perusteella varausajalta peritään vuokraa, mikä vastaa 50 % tämänhetkisestä vuosivuokrasta (vastaava taso myyntitonteilla).

Ennen tontin lopullista luovuttamista edellytetään tontinkäyttösuunnitelman esittämistä. 108. kaupunginosan, Härmälänrannan, Ranta-Tampellan ja Vuoreksen tonttien suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungin laaturyhmässä.

Alla olevalla lomakkeella voi hakea yhtiömuotoisten asuntotonttien pitkäaikaista maanvuokrausta tai ostoa, kun tontin luovutukseen liittyvät asiat on sovittu kaupungin kanssa ja tontin varausehdot on todistettavasti täytetty.

Lisätietoja ja palautelomake

Alla olevalla palautelomakkeella voitte antaa vinkkejä tonttihakuun.

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256
sähköposti [email protected]

Asuminen, yhtiömuotoiset asuntotontit


Päiväkotitonttien osalta:
Tonttipäällikkö
Pasi Kamppari
puhelin 040 779 5615
sähköposti [email protected]
Yritystontit

Kiinteistötoimi
postiosoite PL 487
33101 Tampere