Siirry sisältöön

Rivi- ja kerrostalotonttien hakeminen

Tampereen kaupunki tarjoaa haettavaksi kerros-, rivitalo- yms. tontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen. Kesän 2021 haku on päättynyt. Tonttien saajat ratkaistaan syys-lokakuun aikana. Seuraava haku järjestetään loppuvuodesta 2021.

Tonttihaun alkamisesta ilmoitetaan Aamulehdessä sekä sähköpostitse kiinteistötoimen tiedossa oleville asunto- ja päiväkotitonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, rakentajille, rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Avoin tonttihaku on pääsääntö sekä asuintonttien että päiväkotitonttien luovutuksessa. Tonttihaku järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.

Useammassa tonttihaussa hakematta jääneet tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Tontinsaajien valinta

Tonttien saajien valinnassa arvioidaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Tontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteeseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon.
Kaikki tontit ovat haettavissa myös ryhmä- ja osuuskuntarakentamiseen.

Erityisryhmät

Tontteja voidaan tonttihaun kautta luovuttaa myös erityisryhmien palveluasumisen tarpeisiin, mutta tontin kaavamerkinnästä riippuen rakentaminen saattaa vaatia poikkeamismenettelyn. Palveluasumiseen luovutettavien tonttien saajat valitaan yhdessä palveluiden järjestämistahon kanssa.

Kesän 2021 haussa asetetaan haettavaksi yksi 122. kaupunginosan (Hatanpää) tonteista osittain valtion tukemaan pitkän korkotuen asuntotuotantoon sellaiselle yleishyödylliselle rakennuttajalle, joka sitoutuu toteuttamaan tontille vammaisten henkilöiden asuntoryhmän (tavoitteena 5-8 henkilöä) sekä muiden vuokra-asuntojen joukkoon vammaisten henkilöiden asuntoja 12-15 henkilölle.

Haussa olevista tonteista

Kesän 2021 haussa tontteja on haettavana 122. kaupunginosasta (Hatanpää), Hervantajärveltä, Kalevasta, Koivistonkylästä, Ojalasta, Santalahdesta ja Vuoreksesta (Harjanne). Lisäksi Kämmenniemessä ja Vuoreksessa (Isokuusi III) on tontteja tarjolla jatkuvassa haussa.

Tontteja on tarkoitus luovuttaa sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon.

Hatanpään tonttien hakijoiksi toivotaan vähintään kahden toteuttajan ryhmiä. Tonteille tulee toteuttaa sekä vapaarahoitteista että kohtuuhintaista asuntotuotantoa (aran pitkä/lyhyt korkotuki, asumisoikeus, kuntakonsernin oma ARA-vuokratasoa vastaava vuokra-asuntotuotanto). Lisäksi yhdelle tonteista tulee toteuttaa vaikeavammaisten asumista. KYYTSA-kaavamerkinnällä olevalla tontille tulee toteuttaa pysäköintiä sekä asuntotonttien että sairaalan tarpeisiin. Yhdelle tonteista tulee rakentaa pääosin puurakenteisia asuinrakennuksia. Osalle tonteista tulee hakemuksen lisäksi liittää kirjallinen konseptikuvaus.

Koivistonkylän tontti haettavissa ensisijaisesti osuuskunta- tai ryhmärakennuttamiseen. Hervantajärven ja Vuoreksen tontit on tarkoitettu vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Ojalan ja Santalahden tontteja voi hakea joko vapaarahoitteiseen tai kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Kalevan tontti myydään tarjousten perusteella.

Lisätietoa ja tarkempia ohjeita kaupunginosakohtaisessa materiaalissa.

Haettavat tontit selviävät hakumateriaalissa olevasta tonttiluettelosta, minkä lisäksi ne on merkitty kunkin alueen kaavakarttaan.

Tonttiluettelossa on kerrottu tonttien tämänhetkinen vuokrataso. Valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) luovutettavat tontit hinnoitellaan ARA:n hyväksymien vyöhykehintojen tai erikseen hyväksytettyjen hintojen perusteella.

Hakumateriaalista löytyy tarkempaa tietoa tonteista ja hakuprosessista (kaavakartat, -selosteet, rakentamistapaohjeet jne.).

Asuntojakaumatavoite on kirjattu erikseen kunkin kaupunginosan kohdalle.

Tarkempia tietoja tonteista löytyy sivulta haettavat tontit .

Tonttihakemus

Tontteja haetaan hakuaikana oheisella hakemuksella. Hakemus tulee olla jätettynä 30.6.2021 klo 15.45 mennessä. Tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä ja -liitteitä.

Kalevan tontti myydään tarjousten perusteella ja siitä tulee palauttaa suljetussa kuoressa oleva ostotarjouslomake kiinteistötoimeen 30.6.2021 klo 15.45 mennessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät lomakkeesta.

Alla olevalla lomakkeella voi hakea jatkuvassa haussa olevia rivi- ja kerrostalotontteja. Tällä hetkellä jatkuvassa haussa on tarjolla tontteja Vuoreksessa ja Kämmennniemessä.

Malli vuokrasopimuksesta sekä kauppakirjasta

Tonttien luovuttaminen

Kalevan tontti myydään tarjousten perusteella ja muut tontit vuokrataan. Ennen tontin lopullista luovutusta tontti varataan varauspäätöksellä tulevalle toteuttajalle hankkeen suunnittelua ja rakennusluvan hakemista varten kuuden kuukauden ajaksi. Varausaikaa voidaan jatkaa maksimissaan kuudella kuukaudella. Ryhmärakennuttajilla varausaika on maksimissaan kaksi vuotta. Varaajan tulee hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä pyytää joko varausajan jatkamista tai pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tai kauppakirjan tekemistä.

Varauspäätöksen perusteella varausajalta peritään vuokraa, mikä vastaa 50 % tämänhetkisestä vuosivuokrasta (vastaava taso myyntitonteilla).

Ennen tontin lopullista luovuttamista edellytetään tontinkäyttösuunnitelman esittämistä. Hatanpään, Santalahden ja Vuoreksen tonttien osalta suunnitelmat tulee hyväksyttää laaturyhmässä.

Alla olevalla lomakkeella voi hakea yhtiömuotoisten asuntotonttien pitkäaikaista maanvuokrausta tai ostoa, kun tontin luovutukseen liittyvät asiat on sovittu kaupungin kanssa ja tontin varausehdot on todistettavasti täytetty.

Lisätietoja ja palautelomake

Alla olevalla palautelomakkeella voitte antaa vinkkejä tonttihakuun.

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256
sähköposti [email protected]

Asuminen, yhtiömuotoiset asuntotontit


Kiinteistötoimi
postiosoite PL 487
33101 Tampere