Siirry sisältöön

Rivi- ja kerrostalotonttien hakeminen

Tampereen kaupunki tarjoaa haettavaksi kerros-, rivitalo- yms. tontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen. Avoin tonttihaku on pääsääntö kerros- ja rivitalotonttien luovutuksessa. Tonttihaku järjestetään 1-2 kertaa vuodessa. Tonttihaun alkamisesta ilmoitetaan Aamulehdessä sekä sähköpostitse kiinteistötoimen tiedossa oleville asuntotonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, rakentajille, rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Kesän 2020 hakuaika on päättynyt. Tonttien saajat ratkaistaan syys-lokakuun aikana.

Useammassa tonttihaussa hakematta jääneet tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Tontinsaajien valinta

Tonttien saajien valinnassa arvioidaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Tontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteeseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon.
Kaikki tontit ovat haettavissa myös ryhmä- ja osuuskuntarakentamiseen.

Erityisryhmät

Tontteja voidaan tonttihaun kautta luovuttaa myös erityisryhmien palveluasumisen tarpeisiin, mutta tontin kaavamerkinnästä riippuen rakentaminen saattaa vaatia poikkeamismenettelyn. Palveluasumiseen luovutettavien tonttien saajat valitaan yhdessä palveluiden järjestämistahon kanssa. Tässä haussa ei ole erityisesti varattu tontteja palveluasumiselle.

Haussa olevista tonteista

Tontteja on haettavana Haukiluomasta, Hervantajärveltä, Kalevasta, Kumpulasta, Niemenrannasta, Ranta-Tampellasta sekä Vuoreksesta. Lisäksi Kämmenniemessä on tontteja jatkuvassa haussa.

Kumpulan ja Ranta-Tampellan tontit myydään ja muut tontit vuokrataan.

Tontteja on tarkoitus luovuttaa sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon. Hervantajärven tonteista yksi on haettavana valtion tukemaan pitkän korkotuen asuntotuotantoon . Niemenrannan tontit ovat haettavissa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon tai asumisoikeustuotantoon.

Kalevan ja Ranta-Tampellan tonttien hakijoiksi toivotaan hakijaryhmittymiä ja hakemuksen liitteenä tulee olla konseptikuvaus, mistä tarkempia ohjeita kaupunginosakohtaisessa materiaalissa.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Haettavat tontit selviävät hakumateriaalissa olevasta tonttiluettelosta, minkä lisäksi ne on merkitty kunkin alueen kaavakarttaan.

Tonttiluettelossa on kerrottu tonttien tämänhetkinen vuokrataso. Valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) luovutettavat tontit hinnoitellaan ARA:n hyväksymien vyöhykehintojen perusteella.

Hakumateriaalista löytyy tarkempaa tietoa tonteista ja hakuprosessista (kaavakartat, -selosteet, rakentamistapaohjeet jne.)

Tarkempia tietoja tonteista löytyy sivulta haettavat tontit .

Tonttihakemus

Tontteja haetaan hakuaikana oheisella hakemuksella. Tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä ja -liitteitä.

Alla olevalla lomakkeella voi hakea jatkuvassa haussa olevia rivi- ja kerrostalotontteja. Tällä hetkellä jatkuvassa haussa on tarjolla tontteja Kämmennniemessä.

Malli vuokrasopimuksesta sekä kauppakirjasta

Tonttien luovuttaminen

Ennen tontin lopullista luovutusta tontti varataan varauspäätöksellä tulevalle toteuttajalle hankkeen suunnittelua ja rakennusluvan hakemista varten kuuden kuukauden ajaksi. Varausaikaa voidaan jatkaa maksimissaan kuudella kuukaudella. Ryhmärakennuttajilla varausaika on maksimissaan kaksi vuotta. Varaajan tulee hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä pyytää joko varausajan jatkamista tai pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tai kauppakirjan tekemistä.

Varauspäätöksen perusteella varausajalta peritään vuokraa, mikä vastaa 50 % tämänhetkisestä vuosivuokrasta (vastaava taso myyntitonteilla).

Ennen tontin lopullista luovuttamista edellytetään tontinkäyttösuunnitelman esittämistä. Ranta-Tampellan ja Vuoreksen tonttien suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungin laaturyhmässä.

Alla olevalla lomakkeella voi hakea yhtiömuotoisten asuntotonttien pitkäaikaista maanvuokrausta tai ostoa, kun tontin luovutukseen liittyvät asiat on sovittu kaupungin kanssa ja tontin varausehdot on todistettavasti täytetty.

Lisätietoja ja palautelomake

Alla olevalla palautelomakkeella voitte antaa vinkkejä tonttihakuun.

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256

Asuminen, yhtiömuotoiset asuntotontit


Kiinteistötoimi
postiosoite PL 487
33101 Tampere