Siirry sisältöön

Vuoreksen (Isokuusi 4) tonttien asiakirjat

Kaupungin pitkän tähtäimen tavoitteena on toteuttaa Vuoreksesta kaupunginosa, jossa energiatehokkuus, energiajärjestelmät, materiaalitehokkuus, elinkaariajattelu ja ekologiset elämäntavat otetaan huomioon suunnittelun alusta asti. Isokuusi, joka muodostaa Vuoreksen laajimman asuntoaluekokonaisuuden Vuoreskeskuksen rinnalla, profiloituu uudenlaisen teollisen puurakentamisen, uusiutuvan energian ja älykkäiden ratkaisujen mallialueena Suomessa.

Tampereen kaupungin vuonna 2014 käynnistämän Puurakentamisen edistämisohjelman merkittävin aluerakennuskohde on Isokuusen alue.

Vuorekseen rakennetaan valokuituun perustuva alueellinen tietoliikenneverkko, jonka toteuttamista ja toimintaa varten on Tampereen kaupunki perustanut Vuores Palvelu Oy - nimisen yhtiön. Palveluyhtiö järjestää myös alueen kiinteistöjen ylläpitopalveluita. Tontin luovutuksen yhteydessä vuokralainen ostaa tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittaa erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut.

Lisäksi Vuoreksen keskeisille korttelialueille rakennetaan nykyaikainen jätteiden imukeräykseen tarkoitettu putkijärjestelmä. Järjestelmällä on tarkoitus kerätä keskeisiltä alueilta alipaineella neljää eri jätelajiketta keskitettyyn keräyspisteeseen. Jätteiden putkikeräysjärjestelmän sekä siihen liittyvän toiminnan kokonaisuudessaan toteuttaa Pirkan Putkikeräys Oy, minkä yhtiön Pirkanmaan Jätehuolto Oy on perustanut juuri tätä toimintaa varten. Tähän liittyen tarkoituksena on, että kyseessä olevan korttelialueiden kiinteistöt tulevat putkiyhtiön osakkaiksi. Tontin luovutuksen yhteydessä kukin kiinteistö lunastaa putkiyhtiön osakkeita tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen sekä siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrimäärien suhteessa ja allekirjoittaa putkiyhtiön sekä vuokramiehen väliset tarvittavat osakas- ja liityntäsopimukset sekä maksaa liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Vuoreksen taidevelvoite koskee kaikkea yhtiömuotoista rakentamista laatutaso-ohjeen mukaisesti. Taideteos toteutetaan Vuoreksen taideohjelman mukaisesti.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Isokuusi IV

Isokuusi IV:n alue on osoitettu yhdyskuntarakenteeltaan tiiviiksi tehokkaaseen ja joustavaan joukkoliikennejärjestelmään tukeutuvaksi alueeksi. Isokuusen keskusta-aluetta täydennetään sovittamalla asuinkerrostaloja, rivitaloja ja/ kaupunkipientaloja ja leikkipaikka alueelle jo kaa-voitettuun rakennuskantaan sekä monimuotoiseen maastoon.

Asemakaavalla muodostuu neljä korttelialuetta, joihin osoitetaan myös liike- ja toimistotiloille varattua kerrosalaa. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta asemakaava mahdollistaa myös rivitalojen, kerrospientalojen tai townhouse-tyyppisten asuinrakennusten rakentamisen alueelle.

Puurakentamisen edistämisohjelman tavoitteita huomioidaan kaava-alueella julkisivujen suunnittelua ohjaavin määräyksin. Lisäksi tontilla 7747-1 on vaatimuksena puurakenteisuus.

Kaava-alueelta on haettavana tontti 7747-1 joka sijoittuu kaava-alueen pohjoisosaan. Tontti oli Tampereen kaupungin suunnittelukohteena Asuntoreformi 2018-kilpailussa. Tavoitteena oli luoda yhteisöllinen ja pikkukaupunkimainen, Vuoreksen puukaupunki-identiteettiin sopiva kortteli, jossa on monipuolinen jakauma asuntoja erilaisille perheille.

Asuntoreformi 2018 -kilpailu oli keväällä 2018 järjestetty avoin arkkitehtuurikilpailu, jossa etsittiin innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ajankohtaisiin asumisen haasteisiin. Kilpailun järjestävät yhteistyössä: Tampereen, Jyväskylän ja Vantaan kaupungit, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Alvar Aalto -säätiö.

Arkkitehtuurikilpailun voittajien valinnassa painotettiin erityisesti suunnitelmien innovatiivisuutta ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Arvostelussa tarkasteltiin lisäksi kokonaisvaltaista arkkitehtuurin laatua, suhdetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen, asuinympäristön viihtyisyyttä ja elämyksellisyyttä sekä toiminnallista laatua ja uusia asuntoratkaisujen ideoita. Tampereen kilpailun voittaja oli Studio A/H:n ehdotus "Kide". Asemakaava on tontin 7747-1 osalta laadittu voittajaehdotuksen pohjalta.

Tontille 7747-1 sijoittuu rakennusoikeutta 6100 k-m2. Rakennusoikeudesta vähintään 200 k-m2 on käytettävä liike- toimisto- tai työtiloina. Rakennusten tulee olla pääosin puurakenteisia ja ilmeeltään moderneja. Julkisivumateriaalina on käytettävä puuta. Asukaspysäköinti tulee järjestää maanalaiseen ja/tai kansialueen alapuoliseen pysäköintitilaan (edellyttää poikkeuslupaa) ja/tai pysäköintitaloon.

Tontti on haettavissa vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon tai valtion tukemaan pitkän korkotuen asuntotuotantoon. Tonttia voi hakea myös useamman toimijan ryhmittymä, ja sen voi toteuttaa vapaarahoitteisen ja korkotuetun asuntotuotannon yhdistelmänä.

Kaupungin tavoitteena on, että tontti toteutuisi mahdollisimman pitkälti Asuntoreformi 2018-kilpailun voittajaehdotuksen "Kide" mukaisena, sekä ehdotuksen sisällöllisten ideoiden, että niitä tukevan suunnitteluratkaisujen osalta. Tontinluovutuksessa hakijan eduksi katsotaan sitoutuminen kilpailun voittajaehdotuksen toteuttamiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi hakijan eduksi katsotaan myös jatkosuunnittelutyön tilaaminen voittajaehdotuksen tekijältä. Tontin hakijan tulee tuoda hakemuksessa esiin, sitoutuuko tämä voittajaehdotuksen toteuttamiseen ja/tai jatkosuunnittelutyön tilaamiseen ehdotuksen tekijältä.

Edellä mainitun lisäksi arvioidaan maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Hakijan tulee tutustua kilpailuehdotukseen "Kide". Esitettyyn suunnitteluratkaisuun voi esittää perusteltuja muutoksia, mikäli esimerkiksi tontin hakijan käyttämä puurakennejärjestelmä tätä edellyttää. Hakemukseen tulee liittää puurakentamiseen erikoistuneen rakennesuunnittelijan laatima esitys, jossa kuvataan pääpiirteittäin käytettävä rakenneratkaisu ja mahdolliset muutostarpeet ehdotuksen "Kide" suunnitelmaan nähden. Suunnitelmien tarkempi jatkokehitys tapahtuu tontin varaamisen jälkeen hakijan kustannuksella, ja tontinluovutuksen tavoitteiden toteutuminen varmistetaan laaturyhmässä.

Kaava-aineistot

Asumisreformikilpailun aineistoa

Muuta