Siirry sisältöön

Ranta-Tampellan tonttien asiakirjat

IX eli Ranta-Tampella sijaitsee keskeisellä paikalla, Tampereen keskustan pohjoisreunalla, Näsijärven rannassa ja Tammerkosken suulla. Alue on merkittävä osa Tampereen kaupunkikuvaa Näsijärven suunnasta katsottuna. Alue on Tammerkosken ympäristön viimeinen laaja uudisrakentamisalue. Rantakadut ja asuintalojen keskelle rakennettava kanava siltoineen luovat alueelle omaleimaisen ja ainutlaatuisen kaupunkimaisen ilmeen. Järvenpuolen asunnoista on näkymiä Näsijärvelle ja eteläsuunnan asunnoista näkymä kanavalle. Tonttihaun rakennukset tulevat sijaitsemaan näkyvällä paikalla Ranta-Tampellan kanavan rannassa, kanavan aurinkoisella puolella. Korttelin sijainti keskeisessä kanavanmutkassa ja rakennuksen korkeus tekevät siitä Ranta-Tampellan kaupunkikuvallisen tunnuksen. Tontin kaavan mukainen pääkäyttötarkoitus on liike- ja toimistorakentaminen, mikä mahdollistaa lähipalveluiden ja julkisten palveluiden sijoittumisen tontille.

Ranta-Tampellan kaupunginosassa on haettavana tontti 837-109-991-1. Hakijoiksi toivotaan vähintään kahden toimijan ryhmittymiä, jotta varmistetaan kohteen toteutuminen monipuolisena kokonaisuutena. Hakemuksen liitteenä tulee olla konseptin kuvaus, missä on esitettynä asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuodot ja suunnitelma kohteiden asuntojakaumasta. Lisäksi hakijan tulee esittää sanallinen kuvaus mahdollisista kohteeseen toteutettavista asumisen, palveluiden, liike- ja toimistorakentamisen innovaatioista, sekä siitä, miten eri toiminnot tukevat toisiaan. Konseptin ideat ja monimuotoinen asuntojakauma tarkastellaan tonttihaun kriteereinä tavanomaisten kriteerien lisäksi.

Haettavana oleva tontti on kaavamerkinnältään K eli liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta oleva tontti, jolle saadaan rakentaa myös asuntoja sekä julkisten palvelujen tiloja. Asuntojen osuus voi olla enintään 49% rakennusoikeuden määrästä. Ryhmittymä voi hakea tarvittaessa poikkeamista kaavamääräyksistä käyttötarkoituksen osalta, mikäli kohteen konsepti tätä vaatii. Mikäli konsepti ei ole kaikilta osin kaavan mukainen sen pitää ilmetä konseptikuvauksesta. Konseptin kuvaus käsitellään kaupungin laaturyhmässä.

Tontin asemakaava mahdollistaa asumispalvelujen sijoittamisen tontille. Alueelle voisi soveltua kehitysvammaisten ryhmäkoti sekä sen palveluihin tukeutuvia ns. satelliittiasuntoja. Mikäli tällaista esitetään, tulee konseptissa huomioida asuntojen kohtuuhintainen vuokra asukkaille. Kaupunki ei välivuokraa asuntoja itselleen, vaan vuokranantaja on suorassa vuokrasuhteessa asukkaisiin. Kaupunki ei sitoudu palveluiden tuottamiseen, mutta sellaisesta on mahdollista kaupungin palvelutarpeen näkökulmasta neuvotella, mikäli toiminta muutoin soveltuu esitettyyn konseptiin ja asuminen muodostuu kohtuuhintaiseksi. Sekä ryhmäkodille että ns. satelliittiasunnoille on mahdollista hakea ARA:n erityisryhmien investointiavustusta.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Arkkitehtuurikilpailu

Tontin ostajien tulee yhdessä ja yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa järjestää tonttien suunnittelusta Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukainen arkkitehtuurikutsukilpailu. Kilpailun järjestämisellä pyritään varmistamaan suunnitteluratkaisujen korkeatasoinen kaupunkikuvallinen ilme, toiminnallinen laatu sekä energiataloudellisuus. Tontin ostajat vastaavat kilpailun kustannuksista asuinrakennusoikeuksien suhteessa.

Tontille suunniteltavien rakennusten on oltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia. Suunnittelijoilta ja toteuttajilta odotetaan em. innovatiivisia asumisen ja asuntosuunnittelun ratkaisuja ja monipuolista asuntojakaumaa. Asuntojen toimivuuteen, monikäyttöisyyteen sekä sisäiseen joustavuuteen tulisi kiinnittää huomiota.

Kilpailuohjelmaa laadittaessa ja kilpailun arviointiperusteita asetettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupunkiasumisen uusiin innovaatioihin, arkkitehtuuriin, ratkaisujen sekä asuntojen toimivuuteen, energiatehokkuuteen sekä monipuolisen asujaimiston turvaamiseen erikokoisilla asunnoilla, asuntojen erilaisilla huoneiden lukumäärillä ja kaikkiaan monenlaisilla asunnoilla. Kilpailuun on kutsuttava neljä arkkitehtuuritoimistoa, joilla on kokemusta vaativien asuntokohteiden suunnittelusta arvokkaaseen ympäristöön.

Tontinostajat, Tampereen kaupunki ja Suomen Arkkitehtiliitto laativat kilpailuohjelman ja valitsevat kilpailuun kutsuttavat arkkitehtitoimistot yhteistyössä. Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä palkintolautakuntaan kaksi edustajaa, tonttien ostajilla molemmilla on oikeus nimetä yksi edustaja ja yksi edustaja on kilpailusääntöjen mukainen puolueeton asiantuntijajäsen. Puheenjohtajana toimii kaupungin edustaja.

Pysäköinti

Asemakaavan velvoittamat pysäköintipaikat eivät kaupungin selvityksen mukaan mahdu korttelin alueelle. Tontin autopaikoista osa voidaan kaavan mukaan toteuttaa rakennuksen kellarin autohalliin tai kokonaan radanvarren kortteleihin 992 ja 993 sekä Kanta-Tampellan puolelle. Autopaikkojen sijoittaminen muualle kun kortteliin 991, vaatii erillisiä sopimuksia yksityisten omistamien pysäköintiyhtiöiden kanssa.

Jos kortteliin tuotetaan MAL3-sopimuksen tai mahdollisesti tulevan MAL-sopimuksen mukaista kohtuuhintaista asumista, voi toimija hakea asemakaavan määrittelemästä pysäköintinormista poikkeamista siten että pysäköinti toteutettaisiin "Pysäköinti osana kaupunkikehitystä 31.5.2016" mukaisella normilla (päivitetty pysäköintinormi YLA 29.1.2019).

Putkikeräys ja kaukokylmä

Alueelle on suunniteltu jätteiden putkikeräysjärjestelmä ja kaukokylmä. Tonttien ostaja vastaa kustannukselleen rakennusten liittämisestä verkostoihin. Liittymisessä noudatetaan voimassa olevia liittymis- sekä muita mahdollisia myynti-, toimitus- tai vastaavia ehtoja. Ostaja on velvollinen tarkastamaan mainittujen ehtojen voimassaolon ja sisällön. Liittymis- ja muiden mahdollisten ehtojen mukaiset velvoitteet ja liittymismaksut kuuluvat ostajalle.

Jätteiden imukeräykseen tarkoitetulla putkijärjestelmällä on tarkoitus kerätä alueelta alipaineella neljää eri jätelajiketta keskitettyyn keräyspisteeseen. Jätteiden putkikeräysjärjestelmän sekä siihen liittyvän toiminnan kokonaisuudessaan toteuttaa Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy. Tähän liittyen tarkoituksena on, että alueen kiinteistöt tulevat putkiyhtiön osakkaiksi. Tontin vuokramies/ostaja on velvollinen lunastamaan putkiyhtiön osakkeita tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen sekä siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrimäärien suhteessa ja allekirjoittamaan putkiyhtiön sekä vuokramiehen väliset tarvittavat osakas- ja liityntäsopimukset sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Maaperä

Tampereen kaupunki on kunnostanut alueen maaperän Pirkanmaan ELY-keskuksen antaman päätöksen (Dnro PIRELY/76/07.00/2012, 11.7.2014) ja siihen liittyvän muutospäätöksen (2.9.2016) mukaisesti. Tontinhakumateriaalissa on esitetty tarkemmin alueen pilaantuneisuuteen liittyviä asioita (Ranta-Tampellan alueen pilaantuneet maat kortteli 991).

Muuta

Rakennustöiden alkaessa Ranta-Tampellan kadun ja Pumppuasemanraitin puoleiset katualueet on tuettava niin, että katurakenne ja johdot pysyvät paikoillaan. Tonttijohtojen liitospisteet on merkitty hakumateriaalissa liitteenä olevaan asemapiirrokseen. Rakennustyön varastoalueita ei ole mahdollista saada lähialueelta muualta kuin omalta tontilta tai neuvottelemalla alueesta muiden tontinomistajien kanssa.

Rakennus sijoittuu kanavan rakenteiden päälle.
Kanava on perustettu maanvaraisesti kulmatukimuurilla. Rakennuksen perustaminen todennäköisesti edellyttää kanavan anturan läpäisyä ennen paalutusta.
Rakennuksen paalutyypin ja paalutustavan valinnassa tulee huomioida kanavan rakenteille paaluttamisesta aiheutuva painumariski.
Rakennuksen perustamistapa, paalutustyösuunnitelma ja siirtymien seurantasuunnitelma tulee hyväksyttää Tampereen kaupungilla.

Asiakirjat

Kaava-aineistot

Infrarakentaminen

Pysäköinti

Muut