Siirry sisältöön

Naapurien kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille. Rakennusluvan kuulemissäännökset koskevat soveltuvin osin myös toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupahakemuksia. Naapurin kuulemisella tarkoitetaan sitä, että naapureille annetaan tieto rakennuslupahakemuksen vireille tulemisesta ja heille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa suunnitelmasta.

Luvan hakija voi kuulla naapurit erillisellä asemapiirrosliitteellä. Jos luvanhakija ei suorita kuulemista, on rakennusvalvontaviranomaisen ilmoitettava rakennuslupahakemuksen vireille tulosta naapureille tai tarvittaessa toimitettava katselmus naapurien kuulemiseksi. Viranomaisen suorittama kuuleminen on maksullinen ja hidastaa luvan käsittelemistä.

Kuulemistarpeessa olevien naapureiden määrittely

Naapurikuulemisen tarve ja laajuus riippuvat rakennushankkeen ominaisuuksista. Rakennusvalvonta määrittelee naapurikiinteistöt, joita kunkin rakennushankkeen kohdalla tulee naapureina kuulla. Hankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on sen jälkeen selvittää kyseisten naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä kuulla heitä alla mainitun ohjeen mukaisesti. Mikäli luvan hakija ei ole selvillä naapurikiinteistöjen omistajista tai haltijoista, kiinteistöjä koskevan omistajaselvityksen voi tilata kunnalta. Kunta perii omistajaselvityksistä taksan mukaisen maksun.

Jos suunnitelma poikkeaa asemakaavan määräyksistä, poikkeukset yksilöidään ja kirjataan piirustukseen maininnalla, että naapuri hyväksyy poikkeukset. Poikkeuksista on kuitenkin neuvoteltava etukäteen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Jos naapuri asettaa ehtoja, voidaan ne liittää kuulemiseen erillisenä liitteenä.

Naapurikiinteistöjen omistajatiedot voi tilata tällä lomakkeella:

Ohje naapurien kuulemiseen

Naapurikuulemisessa naapuritonttien omistajille esitellään rakennuslupapiirustukset, minkä jälkeen heiltä pyydetään allekirjoitukset omien tonttiensa kohdalle asemapiirrokseen. Naapurikuulemisessa käytettävän erillisen asemapiirroksen tulee olla A4- tai A3-kokoinen, rakennuslupahakemuksen kanssa yhteneväinen ja seuraavan periaatemallien mukainen.

Piirros: Naapurikuulemisessa käytettävän erillisen asemapiirroksen periaatemalli
Naapurikuulemisessa käytettävän erillisen asemapiirroksen periaatemalli

Mikäli suunnitelma poikkeaa asemakaavan määräyksistä, tulee poikkeamiset yksilöidä naapurikuulemisasiakirjaan. Asiakirjaan on myös lisättävä maininta siitä, että naapurit ovat tietoisia kyseisistä poikkeamisista ja hyväksyvät ne. Periaatemalli poikkeamisia sisältävästä naapurikuulemisasiakirjasta on alla.

Piirros: Periaatemalli poikkeamisia sisältävästä naapurikuulemisasiakirjasta
Periaatemalli poikkeamisia sisältävästä naapurikuulemisasiakirjasta

Poikkeamisista on aina neuvoteltava etukäteen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Jos naapuri asettaa ehtoja, voidaan ne liittää kuulemiseen erillisenä liitteenä.

Täytetty naapurikuulemisasiakirja liitetään rakennuslupahakemukseen ja toimitetaan rakennusvalvontaan.