Siirry sisältöön

Lupahakemuksen käsittely

Tällä sivulla kuvataan rakennuslupahakemusten käsittelemiseen liittyvä prosessi.

  1. Lupahakemuksen ottaa käsittelyyn alueen lupavalmistelija.
  2. Lupahakemukset lähetetään lausunnoille eri viranomaisille. Näitä voivat olla mm. kaupunkimittaus, paloviranomainen, terveysvalvonta, katusuunnittelu, museotoimi, kaavoitus ja kaupunkikuva.
  3. Luvat käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittely jonotusaikoineen vie alueesta ja ruuhkatilanteesta riippuen 1 - 4 kuukautta.
  4. Kun lupahakemus on käsitelty, luvasta tehdään päätös. Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden tekemistä lupapäätöksistä sekä ympäristö- ja rakennusjaoston tekemistä päätöksistä laaditaan viikoittain julkipanolistat, jotka laitetaan torstaisin nähtäville rakennusvalvonnan ilmoitustaululle.
  5. Ennen kuin myönnetyn luvan mukainen rakentaminen tai muun toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, luvan on oltava lainvoimainen.

Lainvoimaisuudella tarkoitetaan sitä, että lupapäätökseen liittyvä muutoksenhakuaika on kulunut umpeen eikä muutosta ole haettu tai se on jätetty tutkimatta tai hylätty. Viranomaispäätöksen lainvoimaisuutta voi tiedustella puhelimitse rakennusvalvonnan toimistosta, kun muutoksenhakuaika on kulunut umpeen. Ympäristö- ja rakennusjaoston tekemän päätöksen lainvoimaisuutta taas voi tiedustella valitusajan umpeen kulumisen jälkeen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamosta.