Siirry sisältöön

Päätöksenteko

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupiin liittyvä päätöksenteko

Yli 1500 kerrosneliömetrin suuruisten teollisuus- ja varastorakennusten sekä yli 1200 kerrosneliömetrin suuruisten muiden rakennusten rakennusluvista päättää ympäristö- ja rakennusjaosto. Jaosto päättää lisäksi mm. arvorakennuksiin kohdistuvista toimenpiteistä sekä loma-asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön. Jaosto kokoontuu tekemään päätöksiä joka toinen tiistai. Jaoston päätökseen menevien lupien esityslista on internetissä kokousta edeltävän viikon perjantaina ja päätöspöytäkirja kokouksen jälkeisenä torstaina.

1500 kerrosneliömetrin suuruisten ja sitä pienempien teollisuus- ja varastorakennusten sekä 1200 kerrosneliömetrin suuruisten ja sitä pienempien muiden rakennusten rakennusluvista päätetään rakennusvalvonnassa. Rakennusvalvonnassa päätetään lisäksi toimenpideluvista, maisematyöluvista ja pääsääntöisesti myös purkamisluvista. Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden tekemiä lupapäätöksiä, viranomaispäätöksiä, tehdään joka keskiviikko. Lupapäätösluettelot julkaistaan torstaisin rakennusvalvonnan ilmoitustaululla, missä ne ovat nähtävillä 14 vuorokauden ajan. Lupapäätösluettelot löytyvät myös verkosta Ulkoinen linkkiLupapiste.fi-palvelun julkipanot -osiosta.

Muutoksenhaku

Rakennusvalvonnan viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä ympäristö- ja rakennusjaostolle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusaika on 14 vuorokautta. Viimeinen oikaisunhakupäivä on merkitty päätösotteeseen, johon on myös liitetty ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

Ympäristö- ja rakennusjaoston tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta. Viimeinen valituspäivä on merkitty pöytäkirjanotteeseen, johon on myös liitetty ohjeet valituksen tekemisestä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta. Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei voi enää valittaa.

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen määräytyy samoin perustein kuin valitusoikeus (MRL 192–193 §).