Siirry sisältöön

Tonttien aitaaminen

Nämä ohjeet perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslain 126 pykälään, Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 pykälään, sekä Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2000:en 3 ja 34 pykälään.

Kiinteistön omistaja tai haltija voi rakentaa tai istuttaa tonttinsa rajoille näiden ohjeiden mukaisen aidan, ellei asemakaava toisin määrää.

Näissä ohjeissa esitetään aitaamisen suunnitteluperiaatteita ja määritellään, milloin toimenpideluvan hakeminen on tarpeen.

Yleistä

Aitaaminen rakennetulla aidalla on yleensä luvanvarainen, jos se olennaisesti vaikuttaa tontin ilmeeseen kaupunkikuvassa. Aitaa suunniteltaessa tulee suunnittelijan olla tehtävään nähden riittävän ammattitaitoinen.

Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja väriltään sopeutua ympäristöönsä. Aidasta ei saa aiheutua haittaa naapurille, liikenteelle eikä kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle. Erityisesti puuaidan suorana pysymiseen tulee kiinnittää huomiota. Korkeampi aita vaatii paremman perustamisen. Ympäristöä rumentava aita voidaan määrätä purettavaksi.

Värityksessä tulee välttää liian vaaleita ja kirkkaita värisävyjä niiden huolto-ongelmien sekä kaupunkikuvallisesti liian voimakkaan ilmeen vuoksi. Katurajoille rakennettavien aitojen materiaaliksi ei suositella käsittelemätöntä painekyllästettyä puuta.

Tonttien välisellä rajalla olevan aidan rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat tontin haltijat puoliksi, ellei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä.

Pensasaita

Tontin rajoille voidaan ilman toimenpidelupaa istuttaa pensasaita. Aita voi olla leikattava tai vapaasti kasvava. Tonttien väliselle rajalle voidaan istuttaa pensasaita naapurin suostumuksella. Naapurien tulee sopia keskenään aidan rakentamisesta ja huollosta. Ilman naapurin suostumusta tulee aidan olla kokonaisuudessaan omalla tontilla ja se tulee voida hoitaa oman tontin puolelta.

Aita ei saa varjostaa naapuritonttia kohtuuttomasti. Pensasaidan korkeuden tulisi yleensä olla enintään 2,5 m. Katurajalla aidan tulee olla kokonaisuudessaan oman tontin puolella.

Rakennetut aidat

Katurajalle saa rakentaa enintään 0.6 m korkean puurakenteisen aidan esimerkiksi kulkuesteeksi ilman toimenpidelupaa. Aidan tulee olla muotoilultaan ja väritykseltään ympäristöön sopiva. Korkeammat puuaidat ja kaikki kivirakenteiset aidat edellyttävät toimenpideluvan.

Tonttien väliselle rajalle voi ilman toimenpidelupaa rakentaa enintään 1.2 m korkean puurakenteisen aidan naapurin suostumuksella. Naapurien tulee tällöin sopia keskenään aidan rakentamisesta ja huollosta.

Ilman naapurin suostumusta voidaan rakentaa enintään 1,2 m korkea aita, jos aidan etäisyys naapuritontin rajasta on suurempi kuin aidan korkeus, ja aita voidaan huoltaa omalta tontilta. Aidan ja tontin rajan välinen tila on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Korkeammat puuaidat ja kaikki kivirakenteiset aidat edellyttävät toimenpidelupaa.

Tontin sisälle voidaan ilman toimenpidelupaa rakentaa alle 1,2 m korkeita puuaitoja. Rivitalojen pihojen väleihin voidaan rakentaa enintään 2 m korkuinen aita enintään 10 m pituisena.

Jäteaitaukset

Tontille saa rakentaa ilman toimenpidelupaa jäteastia-aitauksen, jonka korkeus on enintään 1,2 m ja sivun pituus enintään 3 m. Aitauksen tulee sopia kaupunkikuvaan. Aitaus tulisi rakentaa siten, että jäteastiat eivät näy kadulle. Jos tontin rajoilla on pensasaita, tulee aitaus rakentaa pensasaidan sisäpuolelle. Naapurin suostumus aitaukselle tulee saada, jos etäisyys naapuritontin rajaan on pienempi kuin
- vanhalla jäteastiapaikalla 1m
- uudella jäteastiapaikalla 4 m.

Portit

Enintään 1,2 m korkean ja pylväineen 4 m leveän portin rakentaminen ei edellytä luvan hakemista.

Lisätietoja

Lisätietoja saa rakennusvalvontayksiköstä. Aitaamisasioita hoitaa kaupunkikuva-arkkitehti tai alueen lupakäsittelijä.

Esimerkkikuvat

Kuva: aita hieman harvinaisemmalla lautajaolla
Aidan lautajako on mielenkiintoinen.
Kuva: korkea aita kevennetyllä yläosalla ja pergola-aiheella.
Korkea aita kevennetyllä yläosalla ja pergola-aiheella.
Kuva: esimerkki matalasta aidasta, joka ei edellytä lupaa
Tonttien välinen aita, korkeus alle 1200 mm, ei edellytä luvan hakemista.
Kuva: esimerkki aidasta, jonka rakentaminen edellyttää lupaa
Tonttien välinen aita, korkeus yli 1200 mm, luvanvarainen.
Kuva: esimerkki huolellisesti viimeistellystä aidasta, jota laudan leveyden vaihtelu elävöittää
Mielenkiintoinen laudan leveyden vaihtelu elävöittää aitaa. Yläreuna huolellisesti viimeistelty.
Kuva: esimerkki aidasta, joka on rakennuksen tyylin mukainen
Aidan on hyvä olla päärakennuksen tyylin mukainen, väritys voi olla hillitympi kuin rakennuksissa.
Kuva: esimerkki suoraan linjaan rakennetusta aidasta
Aidan rakentaminen suoraan linjaan luo aidalle selkeän ja linjakkaan ilmeen.
Kuva: esimerkki kaupunkialueelle sopivasta matalasta kulkuesteaidasta
Matala kulkuesteaita ei edellytä luvan hakemista, kaupunkialueella rauta-aita luo kevyen mutta samalla pysyvän vaikutelman.